Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió del 14/04/2008

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió del 14/04/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

3095/2008 de 10 d'abril

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 14 d'abril de 2008.

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns  14 d'abril de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 31 de març de 2008.

2         DESPATX OFICIAL

           CMI SERVEIS CENTRALS

           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

           -Servei de Compres i Contractacions-

3         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, del Servei de dinamització de dos Punts Òmnia i d'un Telecentre, i convocar licitació.

4         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, per procediment negociat sense publicitat, per a l'adquisició del fons documental d'imatges del          Col€lectiu de Mitjans Audiovisuals de Mataró (TVMataró).

5         Adjudicació del subministrament i instal€lació d'un sistema de megafonia per a les platges de Mataró.

           -Servei de Recursos Humans-

6         Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació 2008.

7         Aprovació de les bases generals reguladores dels processos selectius de modalitat lliure, de l'oferta pública d'ocupació 2008 i l'annex on s'aproven els temaris generals per a totes les places, amb l'excepció que es fan constar.

8         Aprovació de les bases generals reguladores dels processos selectius de modalitat promoció interna, de l'oferta pública d'ocupació 2008.

9         Aprovació de les bases generals reguladores dels processos selectius  per a la cobertura de places amb caràcter temporal.

10        Aprovació de les bases específiques i convocatòria del procés selectiu per 20 places d'agent de la policia local, de l'oferta pública 2008.

11        Aprovació de les bases específiques i convocatòria del procés selectiu per 2 places de caporal de la policia local, per promoció interna, de l'oferta pública 2008.

12        Aprovació de les bases específiques i convocatòria del procés selectiu per 8 places d'oficial primera, especialitat jardineria (7) i trasllats (1), per promoció interna, de l'oferta 2007 i 2008.

13        Aprovació de les bases específiques i convocatòria del procés selectiu per 1 plaça d'oficial segona jardiner, per promoció interna, oferta pública de 2007.

14        Aprovació de les bases específiques i convocatòria del procés selectiu per 1 plaça d'oficial primera mecànic, modalitat lliure, oferta pública de 2007.

           CMI SERVEIS TERRITORIALS

           -Servei d'Obres-

15        Aprovació de l'Avantprojecte d'aparcament soterrat al Parc de Rafael Alberti, carrers Esteve Banet i ronda Joan Peiró, promogut per l'empresa municipal GINTRA.

16        Aprovació inicial Projecte de reurbanització del carrer Sant Agustí, tram entre Camí Ral i carrer Gravina i un tram del carrer Jaume Ibran, entre el carrer Sant Agustí i carrer Jaume Balmes.

17        Aprovació inicial del Projecte executiu per a menjador i servei de càtering en el casal de la Gent Gran del Parc Central.

18        Aprovació inicial del Projecte de tancament de la masia de Can Trissac promogut per PUMSA i autorització per executar les obres.

          -Servei d'Urbanisme-

19       Aprovació inicial de l'estudi de detall d'ordenació de volums de la Nau Minguell.

           -Servei d'Habitatge-

20        Ordre  d'enderroc d'estructura metàl.lica que serveix de suport de tendal a la Rda. Alfons XII, 61-63, 1r 2a

21       Ordre de retirada de rètol a Via Europa, 49 bxs.

22       Ordre de retirada de rètol al c. Rosselló, 91-93 € Mare de Déu de la Cisa.

23       Ordre de retirada de rètol al c. Marathon, 2 bxs.

           PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL Manuel Monfort Pastor