Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari. 07/02/2008

Escoltar

Ple municipal ordinari. 07/02/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

1096/2008 de 4 de febrer

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari que tindrà lloc el dia 7 de febrer de 2008.

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 7 de febrer de 2008,  a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1             Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària de 13 de desembre de 2007.

2             DESPATX  OFICIAL

             DICTAMENS

             -Alcaldia-

3            Canvi representant del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA en el  Consell d'Administració de l'EPE Mataró Audiovisual.

              CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

4            Sol€licitud del grup municipal de Convergència i Unió per a la revisió d'ofici dels acords urbanístics relatius al sector illa Fàbregas i de Caralt.

                 -Servei de Llicències d'Activitats-

5            Aprovació del Pla de serveis de temporada de les platges de Mataró durant l'estiu de 2008.

                -Servei de Cooperació i Agermanaments-

6            Donar compte del decret d'Alcaldia núm. 576/2008 de 18 de gener de nomenament dels membres del Consell Municipal per a la Solidaritat i la Cooperació Internacional.

          

              CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

              -Servei de Gestió Econòmica-

7            Desafectació del pis de propietat municipal situat a l'àtic A, escala A, de l'edifici del carrer Madoz, 28-30, de Mataró

8            Adscripció de l'equipament conegut com "Café del Mar", amb front a l'avinguda del Maresme, 269, de Mataró, a PUMSA.

              -Servei d'Ingressos-

9            Aprovació modificació provisional Ordenança fiscal reguladora de la Taxa pels documents que expedeixi o que estengui l'administració o les autoritats municipals a instància de part, per incloure-hi dues noves taxes, amb les seves tarifes, per Certificacions d'habitants per àrea bàsica de salut (ABS).

10          Adhesió de l'Ajuntament de Mataró al Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 de la Diputació de Barcelona, i autorització de l'adhesió als seus ens locals dependents.

              -Servei de Compres i Contractacions-

11          Ratificació del Decret d'alcaldia núm. 10612/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova la liquidació definitiva 2006 del servei prestat per la mercantil Viatges Aran, SA, com a concessionària del servei de gestió i dinamització de l'alberg de Can Soleret.

12          Ratificació del Decret d'alcaldia núm. 10613/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova la liquidació provisional 2007 del servei prestat per la mercantil Viatges Aran, SA, com a concessionària del servei de gestió i dinamització de l'alberg de Can Soleret.

              -Servei de Recurs Humans-

13          Proposta de creació del lloc de treball de Tresorer, adscripció a la Sotsdirecció de Serveis Econòmics, de l'àrea de Serveis Centrals.

14          Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal

              CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

              -Servei d'Urbanisme-

15          Aprovació provisional de la modificació del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, catalogant amb nivell "A" la "Fàbrica Can Minguell".

16          Aprovació provisional de diverses modificacions puntuals del Pla General d'Ordenació Municipal: "ús d'aparcament al subsòl dels equipaments", "ús d'aparcament al subsòl de zones verdes" i "agilització de la tramitació per a la construcció d'alguns equipaments".

17          Aprovació definitiva de l'estudi de detall d'ordenació de volums de la parcel.la A de la UAd69 en agrupació amb la parcel.la veïna del carrer Churruca 82-86.

18          Aprovació inicial de la modificació del Reglament del Consell del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró.

                -Servei d'Obres-

19          Aprovació de l'Avantprojecte  remodelació del  mercat  municipal de la Plaça de Cuba. promogut per d'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.

20          Acceptació del  canvi titularitat  de la carretera  BV- 5031, tram  PK 0,000 a  l'1,000, gestionada per la Diputació de Barcelona.

21          Aprovació de la proposta "Mataró ciutat Mediterrània, centre de serveis i cultura: Una iniciativa urbana de transformació del passat industrial del XIX a la nova estructura social del XXI" i presentar-la dins de la convocatòria  Iniciativa Urbana (URBAN) 2007-2013   per obtenir finançament FEDER.

                -Servei d'Habitatge-

22          Aprovació del conveni amb l'empresa pública Adigsa, relatiu a la gestió del Programa de Mediació per al Lloguer Social.

              CMI DE SERVEIS PERSONALS

              -Institut Municipal d'Educació-

23          Nomenar el Sr. Esteban Martínez Ruiz com a vocal del Consell Plenari de l'IME i del Consell Escolar Municipal, en representació del Grup Municipal d'ICV-EUiA i en substitució del Sr. Arnau Vilardell Fradera

24          Aprovar la compatibilitat presentada per un treballador docent de l'IES Miquel Biada, per a l'exercici d'un segon lloc de treball

          

              CMI DE VIA PÚBLICA

25          Personació de l'Ajuntament de Mataró com acusació al procés penal pel presumpte delicte consistent a distribuir pamflets xenòfobs a centre cívic.

26          Ratificar l'acord de modificació els nous Estatuts aprovats per l'Assemblea General de l'AMTU en la seva sessió celebrada el passat 5 d'octubre de 2007.

          CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

              PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

27          Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent al seguiment de l'actuació del vehicle de control del trànsit.

28          Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular perquè siguin respectats els drets dels treballadors que fins al canvi de concessionària s'han fet càrrec del servei de recollida de vehicles de la via pública.

29          Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular en relació amb la situació dels recursos sanitaris a Mataró.

30          Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular per facilitar la presència d'en Pellofa a la festa del Carnestoltes mataroní.

31          Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per la revisió del Reglament dels Consells Territorials del Plans Integrals.

32          Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la composició del Consell d'Urbanisme Participatiu.

              PRECS I PREGUNTES

33          Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió respecte la inactivitat de l'Administració en l'expedient 1997/DIS101 relatiu a l'aparcament il.legal situat a les Cinc Cènies.

34          Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la relació del regidor Ramon Bassas amb la propietat de la nau de Can Fàbregas i de Caralt.

35          Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la relació del regidor Ramon Bassas amb els administradors de l'empresa propietària de la finca on s'ubica la nau de Can Fàbregas i de Caralt.

36          Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la manca de sales públiques d'exposició d'art de mig i gran format.

37          Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les obres de la nova escola Anxaneta.

38          Pregunta que presenta el grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular sobre els estudis realitzats entorn el conjunt catalogat de Can Fàbregas i de Caralt. 

39          Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent al vehicle de control del trànsit.

40          Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'incompliment de les normes urbanístiques del Pla General en edificis de nova construcció a la nostra ciutat històrica.

41          Pregunta que presenta el grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular sobre l'estudi per realitzar un aparcament a la banda de mar a les Cinc Sènies.

42          Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre contenidors a la Ronda Rafael Estrany.

43          Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la signatura del conveni per donar continuïtat a la Casa de la Música Popular.

44          Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la Web jove del Sidral.

45          Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la figura de la persona de referència.

46          Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la pèrdua per a la ciutat del Fons Català-Roca de fotografia.

47          Pregunta que presenta el grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular en relació amb el seguiment que es fa d'un aparcament il.legal a les Cinc Sènies.

48          Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent als fets denunciats per la "Plataforma salvem Can Fàbregas" en relació a incompatibilitats del regidor Sr. Ramon Bassas.

49          Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el trasllat de la nau catalogada de Can Fàbregas i de Caralt.

50          Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l'arxiu fotogràfic de Francesc Català-Roca.

51          Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les protestes iniciades pels treballadors de la grua municipal.

 

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor