Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. 09/02/2009

Escoltar

Junta de Govern Local. 09/02/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Junta de Govern Local

Ordre del dia

Decret
1073/2009 de 5 de febrer
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 9 de febrer del 2009
Òrgan: SECRETARIA GENERAL 

 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 9 de febrer del 2009, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA
 
1         Aprovació, si s'escau, de les Actes de la sessions ordinària i extraordinària que tingueren lloc el 26 i 29 de gener, respectivament. 
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
 
           -Presidència-
 
3         Aprovar el Pla Local del Català 2009-2011
 
 
           CMI SERVEIS CENTRALS
           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
           -Servei d’Ingressos-
 
4         Donar compte de la sentència de la Secció Primera de la Sala Contenciosa - Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs 965/2004, interposat per l’Ajuntament de Mataró contra el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
 
5         Donar compte de la sentència de la Secció Primera de la Sala Contenciosa - Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs 964/2004, interposat per l’Ajuntament de Mataró contra el TEARC i Hispamer Servicios Financieros EFC,S.A.. (exercici 1997)
 
6         Donar compte de la sentència de la Secció Primera de la Sala Contenciosa - Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs 962/2004, interposat per l’Ajuntament de Mataró contra el TEARC i Hispamer Servicios Financieros EFC,S.A.(exercicis 1993-1996).
 
7         Donar compte sentència de la Secció Primera de la Sala Contenciosa- Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs 373/2005, interposat per l’Ajuntament de Mataró contra el TEARC i Banc de Sabadell.
 
           -Servei de Compres i Contractacions-        
 
10        Inadmissió del recurs especial en matèria de contractació presentat per Impresiones Generales, SA (IMGESA) contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 1 de desembre de 2009
 
11        Aprovació del plec de clàusules econòmiques administartives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de gestió integral administrativa i assistència jurídica en els tràmits i resolucions que integren el procediments sancionador de l’Ajuntament de Mataró en matèria de trànsit, i en els recursos que contra les resolucions i actes que en l’àmbit esmentat es dictin, i convocar licitació.
 
12        Aprovació del plec de clàusules econòmiques administartives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de gestió administrativa i jurídica d’expedients sancionadors per infraccions no comeses per vehicles a motor i de reclamació de danys, competència del Departament de Via Pública i convocar licitació.
 
 
           CMI SERVEIS TERRITORIALS
 
           -Servei d'Obres-
 
13        Aprovació inicial del Projecte de clavegueram dels carrers Unió i Pizarro, promogut per la societat privada municipal Aigües de Mataró, SA i autorització per executar les obres.
 
           -Servei d’Urbanisme-
 
14        Donar compliment a la sentència 1097 de 12/12/2008 dictada per la secció segona de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la qual desestima el recurs interposat pel Gremi de Constructors d’Obres de Mataró i Comarca, en expedient d’expropiació finca carrer Sant Antoni 60.
 
           -Servei de Manteniment i Serveis-
 
15        Aprovació del text del conveni de col•laboració entre l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró per la realització d'una campanya de comunicació ambiental per al reforç de la recollida selectiva de la matèria orgànica al municipi.
           -Servei d’Habitatge-
 
16       Ordre de retirada de rètol al c. Montserrat, 42, bxs.
 
17       Ordre de retirada d’antena parabòlica al c. Jordi Joan, 16, 4t.
 
 
           CMI SERVEIS PERSONALS
           -Servei de Joventut i Dona-
 
18        Ratificar el decret núm.10435/2008 de 19 de desembre, d'aprovació de la pròrroga de la vigència del Pla Jove x Mataró 2004-2008
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor