Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. 11/05/2009

Escoltar

Junta de Govern Local. 11/05/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Junta de Govern Local

Ordre del dia

Decret
3861/2009 de 7 de maig
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 11.5.2009
Òrgan: SECRETARIA GENERAL 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 11 de maig del 2009 a les 9 hores i 10 minuts del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
                                                           ORDRE DEL DIA
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 27 d’abril del 2009
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
 
            -Llicències d’Activitats-
 
3         Donar-se per assabentada de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per Telefónica Móviles España, SA contra la resolució de 3 d’abril de 2006 de la Junta de Govern, que acorda aprovar la suspensió preceptiva de l’atorgament de llicències per a la instal•lació i ampliació d’estacions base de radiocomunicació.
 
 
           CMI SERVEIS CENTRALS
           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
           -Servei d’Ingressos-
 
4         Donar compte Sentència Jutjat contenciós administratiu núm. 7 en un recurs interposat contra l'Ajuntament de Mataró per liquidacions de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
5         Donar compte Sentència de la Secció Primera de la Sala de lo contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya recaiguda en el recurs interposat per l'Ajuntament contra el TEARC i la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.
 
6         Donar compte Sentència de la Secció primera de la Sala de lo contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya recaiguda en el recurs interposat per Vodafone España S.A.contra l'Ajuntament de Mataró, per liquidació de la taxa d'ocupació sòl, subsòl i vol de la via pública.
 
7         Donar compte de la Sentència de la Secció quarta de la Sala de lo contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, recaiguda a l'expedient instat per l'Ajuntament de Mataró contra el Ministeri d’Hisenda per compensació de bonificació quotes IBI a ACESA.
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
8         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de vestuari per al personal de l’Ajuntament de Mataró, i convocar licitació.
 
9         Aprovació de la signatura d’un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per a la compra agregada d’energia elèctrica dels municipis del Maresme. (exp. 119/2009)
 
10        Adjudicació provisional del concurs celebrat per al ’execució de les obres de millora de la pavimentació del Parc Central.
 
11        Adjudicació provisional del concurs celebrat per al servei de manteniment d’espais naturals.
 
12        Adjudicació provisional del concurs celebrat per al subministrament de vestuari per la Policia Local.
 
13        Adjudicació provisional del concurs celebrat per al servei de gestió del programa de comunicació intercultural per a la ciutat de Mataró
 
                 CMI VIA PÚBLICA
 
14        Concedir la medalla al Mèrit Professional de 2ª categoria al senyor Brígido Caballero Cáliz, caporal de la Policia Local de Mataró.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor