Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal (08/04/2010)

Escoltar

Ple Municipal (08/04/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ple Municipal

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 8 d’abril del 2010,  a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Presa de possessió de la Sra. Anna Martinez Duran al càrrec de Regidora d'aquest Ajuntament.
  
2 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinàries de 14 de gener de 2010 i de 4 de febrer de 2010.

DESPATX  OFICIAL

 DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 
4 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de CiU per instar a l’Estat a fer els canvis necessaris per fer front a la multireincidència.
 
5 Moció que presenten els grups municipals del PPC, PSC, ICV-EUiA i ERC  sobre l’Any Internacional de la Biodiversitat.
 
6 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP per rebutjar la possible instal.lació d’un “Almacen Temporal Centralizado” (ATC) al nostre municipi i a qualsevol altre municipi del país.

DICTAMENS
 
ALCALDIA
 
7 Proposta de modificació composició Comissions Informatives Municipals.
 
8 Designació de vocals per al Consell General del Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró.
 
CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
 - Institut Municipal de Promoció Econòmica-
 
9 Trasllat i adjudicació dels magatzems del mercat de la Plaça de Cuba.

 CMI DE SERVEIS CENTRALS
 -Servei de Gestió Econòmica-
 
10 Donar compte del Decret núm. 1724/2010 de 26 de febrer relatiu a l’aprovació de la liquidació pressupostària de l’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms, exercici 2009.
 
11 Aprovar la concertació d'una operació d'endeutament amb l'entitat bancària BBVA i d'import 700.000,00 euros.
 
 -Servei d’Ingressos-
 
12 Aprovació preus públics de l'Institut Municipal d'Educació
 
 -Servei de Secretaria General-Arxiu Municipal-
 
13 Aprovar el contracte entre l’Ajuntament de Mataró i els senyors Antoni Esquerra-Torrescasana Llobet i Salvador Esquerra Jofra per a la donació del fons documental relatiu a la fàbrica tèxtil “Hijos de Joaquín Esquerra” i de la col•lecció documental de Manuel Comas i Font

 -Servei de Compres i Contractacions-
 
14 Aprovar la liquidació definitiva de l’any 2008 del servei prestat per la mercantil Viatges Aran, SA, com a concessionària del servei de gestió i dinamització de l’alberg de Can Soleret, amb un resultat a favor de l’Ajuntament de 4.698,73 euros.
 
15 Aprovar la liquidació provisional de l’any 2009 del servei prestat per la mercantil Viatges Aran, SA, com a concessionària del servei de gestió i dinamització de l’alberg de Can Soleret, la qual ascendeix a l’import de 15.246,90 €.
 
16 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte executiu d’escola Marta Mata, 2 línies , i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: fins a 5.775.717,42 euros, IVA no inclòs.

 -Servei de Recursos Humans-
 
17 Proposta d’adhesió a l’acord relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació en el marc dels plans d’ocupació locals.
 
CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
 
-Servei d’Urbanisme-
 
18 Aprovació provisional del pla especial d’assignació d’usos a l’equipament de la “Nau Central Fàbrica Cabot i Barba”.

-Servei d’Habitatge-
   
19 Aprovació conveni col•laboració amb la Generalitat de Catalunya relatiu a l’Oficina local d’habitatge.
 
20 Aprovació conveni col•laboració amb la Generalitat de Catalunya relatiu a la Xarxa de Mediació per al lloguer social.

 -Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat.
 
21 Proposta d’adhesió a la “Xarxa de Governs Locals + Biodiversitat 2010”.
 
CMI DE SERVEIS PERSONALS
-Institut d’Esports-
 
22 Modificació dels Estatuts de l’Institut d’Esports de Mataró, per canvi de domicili
 
CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 
23 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per demanar que l’ajuntament arribi a un acord amb el propietari o expropiï el solar on hauria d’anar el macroprostíbul de la Via Sergia.
 
24 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a www.mataronoticies.cat
 
25 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a què l’Ajuntament de Mataró elabori i aprovi de forma urgent una ordenança municipal específica per regular els locals de pública concurrència on es preten exercir la prostitució.
 
26 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el sistema mòbil d’identificació de vehicles.
 
27 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a l’aplicació de la flexibilitat ordinària i UTO a la Policia Local de Mataró.
 
28 Proposta de resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per integrar els centres universitaris del Tecnocampus a la xarxa d’universitats públiques.
 
29 Proposta de resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el servei tècnic de punts de trobada.

PRECS I PREGUNTES
 
30 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’enllumenat de La Cornisa.
 
31 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els pisos o locals on s’exerceix la prostitució sense cap tipus d’autorització.
 
32 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la construcció del nou teatre auditori.
 
33 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre  el cost econòmic que suposarà el decret de suspensió de llicències d’obres i activitats vinculades als prostíbuls.
 
34 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els usos futurs del Triangle de Molins.
 
35 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l’Agència de Promoció de Ciutat.
 
36 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió perquè la pujada de l’IVA no repercuteixi en un augment dels títols del transport públic.
 
37 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en relació als Plans d’Ocupació Local.
 
38 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per a la gestió i neteja dels boscos forestals.
 
39 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en relació al Cap de servei de Joventut i Dona.
 

L'ALCALDE  Joan Antoni Baron Espinar 
 
En dono fe, LA SECRETÀRIA Acctal. Anna Ramírez Lara