Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari (06/05/2010)

Escoltar

Ple Municipal Ordinari (06/05/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ple Municipal

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 6 de maig del 2010,  a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 4 de març de 2010.
 
2 DESPATX  OFICIAL     
 
 DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 
3 Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals sobre la cancel•lació del deute extern d’Haití.
 
4 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP pel manteniment de les escoles taller i dels tallers d’ocupació.
 
5 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals PSC, CIU, ICV-EUA , ERC  i la CUP de suport a la democràcia participativa.

 DICTAMENS
 
 ALCALDIA
 
6 Proposta canvi representant del grup municipal d’ERC al Consell de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.
 
7 Proposta canvi representant del grup municipal d’ERC al Consell d’Administració de l’EPE Tecnocampus.

 CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
 - Institut Municipal de Promoció Econòmica-
 
8 Adjudicació superfícies sobrants del mercat de la Plaça de Cuba.
 
9 Resolució d’un recurs d’alçada presentat contra la liquidació dels imports corresponents a la diferència entre els m2 de la superfície de la parada provisional i la definitiva en concepte d’aportació a les obres de remodelació del mercat municipal de la Plaça de Cuba.
 
10 Aprovació inicial de la modificació del reglament d’organització i funcionament del mercat municipal de la Plaça de Cuba.
 
 -Àrea d’Innovació i Promoció de Ciutat-
 
11 Ratificació del decret de la consellera delegada d’Innovació i Promoció de Ciutat desistint de la sol•licitud de l’ampliació de la Trama Urbana Consolidada (TUC)
 
12 Aprovació dels preus i les condicions de l’arrendament dels locals comercials del Parc TCM.
 
13 Aprovació dels preus i les condicions de l’arrendament del servei de restauració del Parc TCM.

 -Llicències d’Activitats-
 
14 Aprovació definitiva del Reglament regulador del règim sancionador aplicable als mòduls de temporada de la platja de Mataró.
 
 CMI DE SERVEIS CENTRALS
 -Servei de Gestió Econòmica-
 
15 Constitució d'un usdefruit a favor de PROHABITATGE, SAU, en relació a dos habitatges de l'edifici del carrer Madoz, 28-30, de Mataró
 
16 Desafectació finca municipal  que configurava l'antiga projecció del carrer Sòcrates
 
 -Servei de Compres i Contractacions-
 
17 Aprovar definitivament els plecs de clàusules administratives generals aplicables als contractes que subscrigui l’Ajuntament de Mataró aprovats inicialment per acord del Ple municipal de data 2 de juliol de 2009.
 
18 Aprovar la modificació, per ampliació, del contracte de les obres del projecte executiu del CEIP Mª Mercè Marçal.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
 
-Servei d’Obres-
 
19 Aprovació de l’Addenda  al Conveni de cooperació formalitzat entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró, referent al finançament de les obres de construcció del Centre d’Educació Especial l’Arboç al carrer Pagesia, sector Vallveric.
 
20 Ratificació del Decret de l’Alcaldia 2124/2010, d’11 de març relatiu als nomenaments dels representants de les diferents entitats ciutadanes, que formen  part del Comitè  d’Avaluació i Seguiment de les actuacions previstes en el Projecte d’intervenció integral del barri de Cerdanyola

-Servei d’Urbanisme-
 
21 Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal àmbit “Can Bartra, Masia Sant Salvador”.
 
22 Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal àmbit “Entorns del carrer Biada”. 

 -Servei de Manteniment i Serveis-
 
23 Aprovació inicial de la nova Ordenança reguladora de la publicitat de Mataró.

CMI DE SERVEIS PERSONALS
 
 -Conselleria Delegada de Cultura-
 
24 Inclusió de nous vials al nomenclàtor de la ciutat
 
-Institut d’Esports-
 
25 Aprovar la denominació de l’actual camp municipal de futbol a7 de Cirera amb  el nom “Camp Municipal de futbol a7 Francisco Melero Navarro”.

CMI DE VIA PÚBLICA
 
 -Servei de Mobilitat-
 
26 Aprovar el Pla de Mobilitat del Comerç –Annex al Pla de mobilitat de Mataró.

 -Servei de Protecció Civil-
 
27 Aprovar la revisió del Pla d’Actuació Municipal (PAM) per risc químic de l’Ajuntament de Mataró.
 
CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 
28 Proposta de resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el servei tècnic de punts de trobada.
 
29 Moció que presenta el grup municipal del PPC per la col•laboració i coordinació amb l’Administració General de l’Estat en l’àmbit de la immigració.
 
30 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a l’ús del Manual d’Estil de l’ajuntament de Mataró.

PRECS I PREGUNTES
 
31 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els productes fitosanitaris que s’utilitzen en els tractaments per combatre les plagues dels arbres de la ciutat.
 
32 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l’escolarització d’alumnes.
 
33 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el solar excavat de l’illa de Can Cruzate.
 
34 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular  per intentar localitzar, intervenir arqueològicament, i recuperar el subsòl de la Plaça Gran.
 
35 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’escola Marta Mata.
 
36 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la reparació de l’asfalt dels carrers de la ciutat.
 
37 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en relació amb l’escola Marta Mata.
 
38 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el mapa delictiu de Mataró recollit a la Memòria de Via Púbica de 2009.
 
39 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la cobertura de diferents serveis recollits als compromisos de la Carta de Serveis de Via Pública.
 
L'ALCALDE Joan Antoni Baron Espinar 
 
En dono fe, EL SECRETARI GENERAL Manuel Monfort Pastor