Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (30/05/2011)

Escoltar

Junta de Govern Local (30/05/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret
3767/2011 de 26 de maig
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 30.5.2011
Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 30 de maig del 2011, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinària i extraordinària que tingueren lloc el 16 de maig i 19 de maig del 2011, respectivament.
 
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           CMI SERVEIS CENTRALS
           DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
3         Modificació del contracte de gestió del servei públic de suport a la llar i atenció a les persones, per ampliació en 630.196,25 euros, IVA inclòs. (Exp. 13/2008)
 
4         Adjudicació provisional del concurs celebrat pel subministrament de vestuari per la Policia Local.
 
 
           SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
 
5         Donar compliment de la Sentència número 141/2011, de 31 de març de 2011, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu numero 17 de Barcelona, que estima el recurs contenciós administratiu numero 96/2010, interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat administrativa patrimonial de danys causats a l’impactar un contenidor contra el vehicle matricula 9433-DJK.
6         Donar-se per assabentada de la Sentència número 324/2011, de 16 de març de 2011, dictada per la Secció Quarta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el Rotlle d’Apel•lació número 98/2009, interposada contra la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, recaiguda en el Procediment Ordinari número 664/2007 que va desestimar la demanda interposada contra la denegació de la reclamació de responsabilitat administrativa patrimonial per caiguda en el CEIP Camí del Cros.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor