Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Extraordinari (23/12/2011)

Escoltar

Ple Municipal Extraordinari (23/12/2011)

Ple Municipal Extraordinari (23/12/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial de l'Ajuntament de Mataró
Organisme

Ordre del dia

DECRET
8257/2011 de 19 de desembre
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari 23 de desembre de 2011
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper divendres 23 de desembre de 2011, a les 9 hores del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

DICTAMENS

CMI ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

1 Aprovar la concertació d’operacions de tresoreria per un import màxim de 31.773.403,14 €.

2 Atorgar a favor de El Corte Inglés, SA., la concessió demanial del subsòl de les finques de domini públic ZV i Vial 1 del Projecte de reparcel•lació polígon 1 del Projecte de millora urbana PMU-01d Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt, així com un porció del carrer Miquel Biada, per la construcció d'un aparcament públic.

-Servei d'Ingressos-

3 Resoldre les al•legacions i aprovar definitivament la modificació de l’ordenança general, de les ordenances reguladores dels impostos i de les categories dels carrers. Exercici 2012.

4 Resoldre les al•legacions i aprovar definitivament la modificació de les ordenances reguladores de les taxes i preus públics. Exercici 2012.

5 Resoldre les al•legacions i aprovar definitivament les tarifes. Exercici 2012.

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor