Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari (13/01/2011)

Escoltar

Ple Municipal Ordinari (13/01/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 Decret

126/2011 de 10 de gener
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 13 de gener del 2011
Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 13 de gener de 2011, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 2-12-2010.
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 
3         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la restitució de les quatre columnes de Puig i Cadafalch.
 
4         Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya relativa al desenvolupament de l’anomenada Llei d’Estrangeria.
 
5         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’ERC, CIU, ICV-EUiA, PSC i CUP per rebutjar la sentència del Tribunal Suprem contra la immersió lingüística a l’escola.
 
6         Moció que presenta el grup municipal Candidatura d’Unitat Popular per la revisió de la Llei de Propietat Intel·lectual i la devolució del “cànon digital”.
 
7         Moció que presenta el grup municipal Candidatura d’Unitat Popular de rebuig a les sentències del Tribunal Suprem sobre la immersió que obliguen a fer servir el castellà com a llengua vehicular de l’escola.
 
 
 
 
DICTAMENS          

ALCALDIA
 
8        Cessament representant del grup municipal del Partit Popular de Catalunya de l’Ajuntament de Mataró en el Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual.
 
9         Modificació composició Comissions Informatives.
 
 
 CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA          
- Institut Municipal de Promoció Econòmica Mataró- 
 
10        Adjudicació superfície sobrant del mercat municipal de la Plaça de Cuba.
 
-Llicències d’Activitats-
 
11        Aprovació inicial de la modificació del Reglament regulador del règim sancionador aplicable als mòduls de temporada de la platja de Mataró.
 
  CMI DE SERVEIS CENTRALS          
-Direcció de Serveis Econòmics-
 Servei de Gestió Econòmica
          
12        Constitució d’un usdefruit temporal a favor de PROHABITATGE, SAU, dels pisos 4t d i àtic B, tots dos de l’escala B, de l’edifici del c. Madoz, 28-30.
  
CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
 -Servei d’Habitatge-
 
13        Aprovació Addenda de pròrroga, per al primer semestre de 2011, del conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge.
 
 
 
CMI DE VIA PÚBLICA
 -Protecció Civil-
 
14        Proposta creació de la Comissió Municipal de Protecció Civil.
 
 
 CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
          
15        Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per instar la Generalitat que prengui mesures per evitar les molèsties que pateixen els veïns del centre de menors de La Ribera.
 
 
 PRECS I PREGUNTES
 
16        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent als contenidors soterrats instal.lats recentment al centre històric de Mataró.
 
17        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les repercussions als afectats per la transformació urbana de la Ronda Barceló-illa Fàbregas i de Caralt.
 
18        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent als afectats per la transformació urbana de la Ronda Barceló-illa Fàbregas i de Caralt.
 
19        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre “el Fons documental audiovisual de Televisió de Mataró”.
 
 
L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor