Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d' Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A (PUMSA) (31/01/2012)

Escoltar

Consell d' Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A (PUMSA) (31/01/2012)

Consell d' Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A (PUMSA) (31/01/2012)

Dia
Hora
Lloc
sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 1a planta, despatx núm. 9
Organisme

Ordre del dia

Mataró, 20 de gener de 2012

 

Benvolgut/da senyor/a,

Em plau convocar-los a la sessió ordinària del Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A., (PUMSA), que tindrà lloc el proper dia 31 de gener de 2012 a les 19.00 hores, a la sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 1a planta, despatx núm. 9, i amb el següent Ordre del Dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta corresponent a la reunió del dia 13 de desembre de 2011.

2. Donar compte de les contractacions realitzades pel procediment d’adjudicació directa per raó de l’import.

3. Informació i seguiment de la situació econòmica patrimonial i financera de l’empresa, presentació del pla econòmicofinancer i conclusions del comitè de crisi. Propostes i actuacions:

a) Autoritzar a la Presidenta del Consell d’Administració i el Gerent per la negociació d’un acord de refinançament bancària i amb FCC en base a les conclusions del pla econòmicofinancer, quina execució haurà d’aprovar el Consell.
b) Autoritzar i facultar a la presidenta del Consell d’Administració i el Gerent perquè pugui procedir a la comunicació judicial de la negociació del refinançament del deute de l’empresa, comunicació prevista en l’article únic de la Llei 38/2011 de 10 d’octubre, de reforma de la Llei de 9 de Juliol.
c) Examen i aprovació de la reestructuració de la plantilla.

4. Proposta convocatòria i aprovació del plec de condicions que ha de regir el concurs per l’adjudicació de l’assessorament en la negociació del deute de l’empresa PUMSA.

5. Proposta convocatòria i aprovació del plec de condicions que ha de regir el concurs per l’adjudicació dels treballs de demolició d’edificacions existents en l’àmbit de la UA-84 EIX HERRERA.

6. Modificació de l’acord del consell d’Administració de data 29 de març de 2011, relatiu a la permuta de sòl per edificació futura acordada amb EPINGLE SL.

7. En relació al local núm. 4 de la planta baixa i la planta pis del Camí Ral 254-266, es proposa:

a) Donar compte de la resolució del contracte d’arrendament formalitzat en data 31 de maig de 2005 segons novació de data 28 de maig de 2010.
b) Autorització per l’atorgament d’un dret d’ús per tal de possibilitat les tasques de desallotjament del local.
c) Autorització per la formalització d’un contracte d’arrendament a favor de l’empresa CRACK SL.

8. Donar compte dels següents contractes:

a) Arrendament del local 0.2 de la planta baixa de l’edifici del Rengle a favor de CLAMI SL.
b) Arrendament del local 3.03 i una porció del local -1.4 de l’edifici del Rengle a favor de AVL IBERICA SA.

9. Sobrevinguts

10. Precs i preguntes.

A l’espera de la seva assistència i participació, el saludo cordialment,

La Presidenta del Consell d’Administració
Montserrat Rodríguez Sánchez