Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Plenari de l'IME (18/12/2012)

Escoltar

Consell Plenari de l'IME (18/12/2012)

Consell Plenari de l'IME (18/12/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Institut Municipal d'Educació

Ordre del dia

 
Dia: 18 de desembre de 2012
1ª Convocatòria: 18.45 hores
2ª Convocatòria: 19.00 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Mataró. La Riera 48, 1r pis
 
Per indicació del president de l’Institut Municipal d’Educació, us convoco a la sessió extraordinària del Consell Plenari en la data, hora i lloc que consten en l’encapçalament, amb l’ordre del dia següent:
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions extraordinàries del Consell Plenari de l’IME de data 24 de juliol de 2012 i de data 17 d’octubre de 2012.
 
2. Despatx oficial.
 
3. Línies d’actuació:
 
3.1. Informar sobre la previsió de tancament del pressupost de  2012 i el Pressupost, el PAM, la plantilla i la relació de llocs de treball per a l’any 2013.
 
3.2. Estat d’elaboració i recull de propostes per  crear  un nou dispositiu  participatiu  en els temes que afecten els centres educatius de titularitat municipal (actuals centres IME)
 
 4. Propostes al Consell:
 
4.1. Aprovar inicialment el Reglament regulador dels Consells Escolars de les Escoles Bressol municipals de Mataró.
 
4.2. Ratificar els decrets 1151/2012, de 29 d’agost, d’aprovació dels plecs per a la contractació de classes de muntatge i manteniment informàtic per als PQPI per al curs 2012-2013, i el decret 1209/20012, de 13 de setembre, d’adjudicació.
 
4.3. Ratificar els decrets 1247/2012, de 25 de setembre, d’aprovació dels criteris per a l’atorgament d’ajuts per al transport escolar per a alumnes d’educació infantil i primària per al curs 2012-2013, i el decret 1522/2012, de 21 de novembre, de concessió dels ajuts corresponents.
 
4.4. Ratificar els decrets 1254/2012, de 25 de setembre, d’aprovació de les bases per a l’atorgament dels ajuts individualitzats per a l’assistència escolar i menjador dels infants matriculats a les escoles bressol municipals per al curs 2012-2013; el decret 1412/2012, de 26 d’octubre, del seu atorgament i el decret 1628/2012, de 3 de desembre, de nous atorgaments.
 
4.5. Ratificar el decret 1277/2012, de 27 de setembre, de concessió d'ajuts per al transport escolar a alumnes d'educació infantil i primària per al curs 2011-2012.
 
4.6. Ratificar els decrets 1399/2012, de 25 d’octubre, de rectificació de l’acord d’adjudicació de la contractació per a la gestió del servei de docència i direcció pedagògica de l’Escola Municipal de Música de Mataró per al curs 2012-2013, el decret 1416/2012, de 26 d’octubre, d’aprovació del canvi de NIF i el decret 1633/2012, de 4 de desembre, d’ampliació de la contractació.
 
4.7. Ratificar el decret 1521/2012, de 21 novembre, de resolució del procés de selecció per cobrir una plaça d'administratiu/va, grup C1, amb contractació laboral indefinida mitjançant modalitat per promoció interna i sistema de concurs oposició de l'IME.
 
4.8. Ratificar el decret 1601/2012, de 28 de novembre, d’aprovació dels plecs per a la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per a la realització d’activitats de reforç escolar a primària i a secundària, i curs intensiu de llengua catalana per al curs 2012-2013.
 
4.9. Donar compte del decret 1044/2012, de 20 de juliol, de nomenament del nou equip de directores de les escoles bressol municipals a partir del curs 2012/2013.
 
4.10. Donar compte del decret 1049/2012, de 20 de juliol, d'atorgament del complement de tutoria a diferents professors dels PQPI.
 
4.11. Donar compte del decret 1152/2012, de 29 d’agost, de proposta de nomenament de la Direcció de l’IME.
 
4.12. Donar compte dels decrets d’Alcaldia que es relacionen a continuació d’aprovació dels convenis de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i l’Ajuntament per als projectes d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària:        
4.12.1. Decret d’Alcaldia 4818/2012, de 20 de juliol, del Projecte Eukairia de l’Institut Damià Campeny.
4.12.2. Decret d’Alcaldia 4832/2012, de 20 de juliol, del Projecte Laia de l’Institut Alexandre Satorras.
4.12.3. Decret d’Alcaldia 4833/2012, de 20 de juliol, del Projecte singular de l’Escola Pia Santa Anna.
4.12.4. Decret d’Alcaldia 4834/2012, de 20 de juliol, del Projecte singular de l’Institut Thos i Codina.
4.12.5. Decret d’Alcaldia 4835/2012, de 20 de juliol, del Projecte Puja al Tren de l’Institut Miquel Biada.
 
4.13. Donar compte del decret 1185/2012, de 6 de setembre, sobre contractació, per via d'urgència, de la senyora Elena Varela Comín com a professora titular A de l’Institut Miquel Biada amb un contracte d’interinitat per cobrir la substitució de la titular en situació de baixa per maternitat.
 
4.14. Donar compte del decret 1211/2012, de 14 de setembre, sobre atorgament del complement de coordinació i tutoria a diferents docents del CFA Can Noè.
 
4.15. Donar compte del decret d’Alcaldia 5798/2012, de 27 de setembre, d’acceptació de l’ampliació de la dotació econòmica consistent en fons de prestació “suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals” , en el marc de la convocatòria 2012 del Pla de concertació XBMQ de la Diputació de Barcelona.
 
4.16. Donar compte del decret d’Alcaldia 5953/2012, de 3 d’octubre, d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró per al Pla Educatiu d’Entorn, per als cursos escolars 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015.
 
4.17. Donar compte del decret 1319/2012, de 5 d’octubre, de sol·licitud de subvenció, a la Diputació de Barcelona, per fer front a les despeses del transport escolar de la campanya “Coneguem els nostres parcs” per a l’exercici 2013.
 
4.18. Donar compte de l’Acord de Ple de data 8 de novembre de 2012 d’aprovació de l’Acord temporal per al personal de l’IME d’aplicació del complement econòmic en supòsits de baixa per incapacitat temporal per raó del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat.
 
5. Informacions de la Presidència.
 
6. Altres qüestions.
 
7. Designació d’interventors d’acta.
 
 
Mataró, 13 de desembre de 2012
 
 La secretària
 
 
Montserrat Cabré i Roca
 
 
 
Nota: els expedients restaran a disposici ó dels membres del Consell Plenari a partir de la recepció d’aquesta convocatòria a la seu de l’IME (baixada de les Figueretes, 1, 2n pis). Horari: de dilluns a dijous de 8.00 a 17.30 hores i divendres de 8.00 a 15.00 hores.