Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (30/01/2012)

Escoltar

Junta de Govern Local (30/01/2012)

Junta de Govern Local (30/01/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l' Ajuntament de Mataró
Organisme

Ordre del dia

DECRET
702/2012 de 26 de gener
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 30 de gener del 2012
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 30 de gener del 2012, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 9 de gener del 2012

2 DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

-Gestió Econòmica-

3 Pròrroga de la cessió d’ús d’una part d’un local situat al carrer Colòmbia, 49-53 a l’entitat Llibre Viu, fins el 15-6-2013.

RECURSOS HUMANS

4 Donar compte de la sentència núm. 394/11, dictada pel Jutjat contenciós administratiu 5 en el recurs 104/10, interposat per MEC.

5 Donar compte de la sentència núm. 241/11, dictada pel Jutjat contenciós administratiu 8 en el recurs 567/08, interposat per J.J.BL

6 Donar compte de la interlocutòria 110/11, dictada pel Jutjat contenciós administratiu 13 en el recurs 437/10, interposat per RAO i altres

7 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball presentada per DRL.

8 Ratificació del decret 8330/2011, de 21 de desembre d’acceptació de subvenció concedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

9 Nomenament JA.O.S. i S.A.G com a funcionari de carrera sergent policia local.

10 Nomenament R.C.B. i J.V.C. com a funcionari de carrera agent policia local.

11 Nomenament M.C.G., S.F.J., S.G.J. i C.S.A. com a funcionari de carrera agent policia local.

12 Proposta de modificació de l’oferta pública d’ocupació any 2009


SECRETARIA GENERAL

13 Donar compliment de la sentència número 482 de data 7 de novembre de 2011 dictada per l’Audiència Provincial de Barcelona, que ha estimat parcialment el Recurs d’Apel•lació interposat per l’Ajuntament de Mataró contra la sentencia de 20 de novembre de 2009, dictada en el procediment 498/08 tramitat pel Jutjat de Primera Instància número 5 de Mataró, en demanda interposada per ROMERO GAMERO SA (ROGASA) contra la mercantil INFRAESTRUCTURES D’OBRES I SERVEIS SL (IOMSA) i l’Ajuntament de Mataró.

14 Donar-se per assabentada de la Sentència numero 275/2011, de data 17 de novembre de 2011, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona, que desestima el Recurs Abreujat número 28/2010, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública.

15 Donar-se per assabentada de la sentència numero 376, de data 18 de novembre de 2011, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona, que estima el Recurs Abreujat número 560/2009, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per danys al vehicle matrícula B-3377-OL.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Habitatge i Llicències urbanístiques-

16 Ordre d’enderroc d’altell al c. Carrasco i Formiguera, 64.

17 Modificació dels articles 1, 4 i 5 de les Normes per a la concessió d’ajuts per a realitzar obres de rehabilitació d’habitatges i obres de restauració i conservació de bens catalogats.

18 Ratificar diversos decrets de concessió d’ajuts per a obres de rehabilitació i millora de l’accessibilitat d’habitatges en els barris de Cerdanyola i Rocafonda–El Palau, dins la convocatòria de la Llei de Barris, des 16 al 30 de desembre de 2012.

-Via pública-

19 Imposició de sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

20 Estimar parcialment el recurs reposició interposat contra la imposició de sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor