Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal (03/05/2012)

Escoltar

Ple Municipal (03/05/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme

Ordre del dia

DECRET
2842/2012 de 27 d'abril

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 3 de maig de 2012
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 3 de maig de 2012, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinària de 1-3-2012 i extraordinària del 30-3-2012.

2 DESPATX OFICIAL

DEFENSOR DEL CIUTADÀ

3 Presentació informe anual del Defensor del Ciutadà de Mataró 2010 i 2011.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS


4 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i CUP contra l’homofòbia i la transfòbia.

5 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA contra les retallades en les polítiques d’ocupació als pressupostos generals de l’Estat 2012 per a Catalunya

6 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de PSC, ICV-EUiA i CUP en suport a la iniciativa legislativa popular per la regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social.

7 Proposta de Resolució que presenten tots els grups municipals per adherir-se a la resolució de la FMC i ACM per instar el govern de la Generalitat de Catalunya a garantir el manteniment de les escoles bressol.

DICTAMENS

ALCALDIA

8 Nomenament del Sr. Marià Ribas com a membre de la Galeria de Mataronins i Mataronines Il.lustres.

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica

9 Concertació d’una operació de crèdit a llarg termini, d’import 160.000,00 €, amb l’ Institut Català de Finances, subvencionat pel Consell Català de l’Esport, i amb destí a finançar l’actuació de material esportiu i fossat de gimnàstica al Poliesportiu Municipal del carrer Euskadi.

10 Adquirir compromís, segons disposició final dècima del projecte de llei de Pressupostos de l’Estat per l’any 2012, d’acordar amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques un pla d’ajust que garanteixi el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic.


Servei d’Ingressos

11 Aprovació de preus públics pel servei municipal d'escola bressol del curs 2012-13.

12 Aprovació de preus públics de l'Escola Municipal de Música del curs 2012-13.

13 Aprovació de preus públics de l' Institut Miquel Biada del curs 2012-13.

14 Aprovació de preus públics del Centre de Formació Permanent Tres Roques del curs 2012-13.

15 Aprovació de preus públics de l'escola d'adults Can Noè i altres activitats formatives de l'IME del curs 2012-13


Compres i Contractacions

16 Resolució de mutu acord del contracte de gestió i dinamització de l’alberg municipal de Can Soleret, i supressió del servei públic.

 

Direcció de Recursos Humans

17 Modificació dels articles 15,16,17,20, 21,25.2 b) i h), i annex 4 del Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró 2004-2007 que afecten a l’organització del servei de la policia local.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge

18 Aprovar el text refós (segon) de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal “Entorns del carrer Biada”.

19 Aprovació conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge per l’any 2012.
20 Aprovació conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a la Borsa de Mediació per al lloguer social per l’any 2012.

Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats

21 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal de Llicències urbanístiques.

22 Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora del soroll i les vibracions

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

23 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del PSC per un pacte econòmic, social i per l’ocupació de Mataró.

24 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i CUP per instar al govern de la Generalitat a fer efectives les inversions necessàries per a l’execució de l’escola Joan Coromines.

25 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de la CUP i PPC per tal que el servei de cuina de les escoles bressols municipals tingui especial cura en oferir aliments ecològics de temporada i de proximitat.

26 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del PSC per tal de mantenir els actuals serveis mèdics del CAP de La Llàntia.

27 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del PPC per tal que l’ajuntament de Mataró estableixi un catàleg de serveis on es reculli quins d’aquests són prioritats i d’alt interès social i/o econòmic i quins sent importants no tenen aquests interès.

28 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA sobre el suport als programes de les entitats de dones de la nostra ciutat.


PRECS I PREGUNTES

29 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les factures pendents de pagament als proveïdors incloses al Decret 4/2012 d’ajut al pagament a proveïdors.

30 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’estat de conservació del Clos Arqueològic Torre Llauder i dels seus entorns.

31 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’exposició “Dracs i Colors” que s’ha fet amb motiu de la Diada de Sant Jordi a l’entrada de l’edifici de l’ajuntament de Mataró.

32 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la retirada d’un metge de capçalera del CAP de La Llantia.

33 Prec que presenta el grup municipal Socialista sobre el procés d’atorgament de subvencions a les entitats que treballen per la igualtat de gènere a Mataró.

34 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre Junts per l’Esport a Mataró.

35 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la presència de rates al Centre de Mataró.

36 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre l’estat de les papereres a la via pública.

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor