Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal (07/06/2012)

Escoltar

Ple Municipal (07/06/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala de plens de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
l'Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
3665/2012 de 4 de juny
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 7 de juny de 2012
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 7 de juny de 2012, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 12 d’abril de 2012.

2 DESPATX OFICIAL


DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i CUP contra l’homofòbia i la transfòbia.

4 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i CUP per a reclamar al Govern de l’Estat la retirada de l’amnistia fiscal proposada amb els pressupostos generals de l’Estat 2012.

5 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i CUP per a reclamar el pagament de l’IBI en Béns Immobles de titularitat de l’església catòlica, tota la resta de confessions religioses, entitats jurídiques, ONGs, Partits Polítics i les seves Fundacions..

6 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal PxC per instar al Govern Central a eliminar l’aplicació del Conveni signant amb la Comissió Islàmica que atorga l’exempció del pagament de l’IBI als immobles destinats a usos religiosos, així com eliminar també l’exempció a les Fundacions i seus de Partits Polítics i Sindicats.

7 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals PSC i d’ICV-EUiA contra les retallades d’educació aprovades pel Govern de l’Estat.

8 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i CUP de cara a adoptar les mesures necessàries que garanteixin el suport i el disseny de polítiques educatives destinades a compensar el risc de fracàs escolar en les escoles en situació de desavantatge.

9 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal PxC en defensa del la inserció laboral dels discapacitats.

10 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de CIU i PSC perquè les polítiques actives d’ocupació siguin un mitjà dels ajuntaments per millorar l’ocupabilitat de les persones i afavorir el desenvolupament econòmic.

11 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP per tal que l’ajuntament de Mataró s’adhereixi a la Campanya #novull pagar i reclami a la Generalitat que no tramiti les denúncies de les empreses concessionàries contra els conductors/es que es neguen a pagar el peatge de les autopistes.


DICTAMENS
ALCALDIA

12 Canvi representant del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de l’Ajuntament de Mataró en el Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual.

13 Designar suplent en representació de l’Ajuntament de Mataró en el Consorci de Promoció Turística “Costa del Maresme”.


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
Direcció de Serveis Econòmics

14 Prendre coneixement de l’Informe corresponent al 3r i 4t trimestre 2011 del compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms.

15 Prendre coneixement de l’Informe corresponent al 1r trimestre 2012 del compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms.

16 Recuperació d’ofici de la finca situada al carrer Muntanya, 1, de Mataró.


Compres i Contractacions

17 Liquidació de l’exercici 2011 i aprovació del pressupost provisional per a l’exercici 2012 del servei públic de transport col•lectiu urbà de viatgers “Mataró Bus”.

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
Obres

18 Ratificació Decret de l’Alcaldia 2418/2012 de 12 d’abril relatiu als nomenaments dels membres del Comitè d’avaluació i seguiment d’actuacions previstes en el Projecte d’intervenció integral de l’àrea urbana de Rocafonda-El Palau-Escorxador ( Llei de Barris).


Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge

19 Aprovació d’estudis previs de modificació del Pla General en relació a l’àmbit del Sector “El Sorrall” i entorns i suspensió de la tramitació de projectes de gestió urbanística.


Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats

20 Aprovació inicial de la modificació del Reglament d'Activitats de Mataró.


CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES

Institut Municipal d’Acció Cultural

21 Canvi representant del grup municipal Socialista de l’Ajuntament de Mataró en el Consell Plenari de l’Institut Municipal d’Acció Cultural.

22 Canvi representant del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de l’Ajuntament de Mataró en el Consell Plenari de l’Institut Municipal d’Acció Cultural.


Institut d’Esports

23 Canvi del representant del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular al Consell Rector de l’Institut d’Esports.


Servei de Benestar Social

24 Aprovació del contracte programa entre el Departament de Benestar Social i Família i els ens locals, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat 2012-2015.


Conselleria delegada de Cultura

25 Inclusió de nous vials al nomenclàtor de la ciutat.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

26 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP per tal que davant la fallida de Bankia s’integri la Biblioteca de la Caixa Laietana a la xarxa pública i perquè no es perdi el seu Fons Bibliogràfic que és el fruit d’una obra social pensada per servir a la ciutadania de Mataró.

27 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i PSC per a reclamar la continuïtat de l’obra social de la Caixa d’Estalvis Laietana.

28 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del PPC per tal de què es procedeixi a l’elaboració d’un nou Pla Jove de Mataró.

29 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de CIU referent a la continuïtat de l’obra social de la Caixa d’Estalvis Laietana.

30 Proposta de Resolució que presenten tots els grups municipals per tal de garantir la continuïtat dels centres especials de treball i la inserció a l’empresa ordinària de les persones discapacitades

 

PRECS I PREGUNTES

31 Prec i Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre l’incident al mercat de venda no sedentària del Pla d’en Boet.

32 Prec i Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre l’estat de la vorera de la Avinguda Perú.

33 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’escrit entrat a Registre per la Comunitat de Propietaris de Ronda President Macià núm. 94-100 de la nostra ciutat.

34 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè s’assimilin els preus de les infraccions per excedir el temps d’estacionament de la zona blava i la zona rotatòria taronja.

35 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la viabilitat de l’Escola Municipal de Musica de Mataró.

36 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre el tancament de l’entitat Mutuam (Montepio Tèxtil de malalties, servei de Previsió Social).

37 Prec que presenta el grup municipal Socialista per a què Mataró sigui ciutat de destinació Turisme Esportiu que atorga l’Agència Catalana de Turisme.

38 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè es revaloritzi el preu dels lloguers dels dos locals cedits a entitats de confessió religiosa islàmica al polígon de Mata-Rocafonda i al de Pla d’en Boet i aquests siguin a preu de mercat en tant en quan dura el contracte de lloguer.

39 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la presentació de la Memòria de Via Pública de 2011 als grups municipals.

40 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent a la prohibició de jugar a pilota als menors d’edat a la Plaça Pi i Maragall.

41 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la situació de Caixa Laietana i les conseqüències econòmiques i socials sobre la nostra ciutat.

42 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el procés de negociació laboral a l’empresa municipal Aigües de Mataró.

43 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre els problemes sorgits en el procés de preinscripció i adjudicació de places escolars pel curs 2012-2013.

44 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa sobre les retallades dels serveis directes a les persones que busquen feina.

45 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa sobre la contractació del Director d’Administració i Finances de l’empresa pública Aigües de Mataró.

46 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa en relació al compromís públicament establert pel govern municipal de mantenir l’actual model de l’Escola Municipal de Música i al procés iniciat en el sí del Consell Plenari de l’IME per arribar a un consens en els Plecs de Clàusules que han de regir l’externalització d’aquest servei.

47 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent al fet que el concurs públic per adjudicar la gestió dels Espais Joves afavoreix les grans empreses i perjudica les entitats de la ciutat.

L'Alcalde,

Joan Mora i Bosch

 

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor