Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Ordinari (12/01/2012)

Escoltar

Ple Ordinari (12/01/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial, Ajuntament de Mataró
Organisme

Ordre del dia

DECRET
65/2012 de 9 de gener
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 12 de gener de 2012.
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 12 de gener de 2012, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinàries de 2 de novembre de 2011 i d’1 de desembre de 2011.

2 DESPATX OFICIAL


DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per l’adhesió de l’ajuntament de Mataró a l’Associació de Municipis per la Independència.


DICTAMENS

ALCALDIA

4 Atorgament Medalla de la Ciutat al Col.legi Cor de Maria de Mataró.

5 Atorgament Medalla de la Ciutat a la Sra. M. Lluïsa Circuns.


CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ

Institut Municipal de Promoció Econòmica

6 Nomenament membre de reconegut prestigi al Consell de l’IMPEM.

 


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Compres i Contractacions

7 Declarar deserta la licitació per a l’adjudicació de la concessió de domini públic per a la construcció i explotació d’un mòdul fix destinat a restaurant, ubicat al Parc Central, de Mataró.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

Urbanisme

8 Aprovació provisional de la modificació puntual de la disposició transitòria del Pla de Millora Urbana PMU-d03 “IVECO-RENFE / FARINERA / VEÏNAT DE VALLDEIX”.

9 Aprovar el Text Refós de la modificació del PGO àmbit Lepanto-Churruca-El Rengle.

10 Aprovació inicial de la segona modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal, àmbit Riera de Cirera/Rocafonda.

11 Nomenament membres de reconegut prestigi al Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró.


Medi Ambient i Sostenibilitat

12 Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança sobre les activitats recreatives on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual.


URGÈNCIA

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Gestió Econòmica –Patrimoni-

13 Deixar sense efecte l’acord plenari de data 2 de setembre de 2010, pel qual es cedia el domini a la Generalitat de Catalunya, de la finca de 7.869 metres quadrats, ubicada a la carretera de Cirera, núm.44, i sol•licitar-ne el retorn de la mateixa.
 

 


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

14 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA, PSC, CUP i PPC de cara a adoptar les mesures necessàries que garanteixin la permanència i consolidació del model de l’actual Escola Municipal de Música.

15 Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya referent a la presentació d’iniciatives als plens municipals relatives a la celebració de commemoració dels dies internacionals dedicats a diferents causes i/o col.lectius.

16 Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal de què l’ajuntament de Mataró realitzi una moratòria en la concessió de llicències per l’obertura de centres de culte a la ciutat.


PRECS I PREGUNTES

17 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa en relació a l’escola municipal de Música de la ciutat.

18 Precs i Preguntes que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en relació al desenvolupament dels acords de les resolucions per la prevenció dels desnonaments aprovades el 3 de febrer i l’1 de desembre de 2011.

19 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent a l’escola municipal de Música de Mataró.

20 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el nou Twitter@culturamataro.

21 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la festa del futbol.

22 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el Defensor del Ciutadà.

23 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre mesures i condicions higiènic-sanitàries pels excrements dels gossos en determinades zones de la ciutat.

24 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per instar a Mataró Bus per arribar a acords amb altres establiments en la venda de la tarjeta T-10.


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor