Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de l'Área d'Administració i Atenció Ciutadana (23/12/2014)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de l'Área d'Administració i Atenció Ciutadana (23/12/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DIA: 23 de desembre de 2014
HORA: 9:20 hores
LLOC: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró


ORDRE DEL DIA


1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ acta núm. 29 de la sessió ordinària del dia 11 de desembre i acta núm. 30 de la sessió extraordinària del 16 de desembre de 2014.

2. Despatx oficial.

3. Línees d’actuació.

4. Donar compte de decrets signats de l’Àrea d’Administració i Atenció ciutadana.

5. Propostes a la Junta de Govern.

SERVEI DE SISTEMES D’INFORMACIÓ I TELECOMUNICACIONS

5.1 Posada en marxa del tauler d’edictes electrònic

DIRECCION DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.2 Aprovació plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà l’ acord marc , mitjançant procediment obert, del servei d’ impressió de fullets, cartells i publicacions Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: Fins a 252.287,48 euros, IVA no inclòs (exp.207/2014)

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I ORGANITZACIÓ

5.3 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista d’espera interna d’administratius/ves.

5.4 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una
llista d’espera interna d’auxiliar de serveis.

5.5 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la provisió del lloc de treball d’Auxiliar de Serveis d’Atenció Ciutadana.


6. Propostes al Ple

SERVEI DE SISTEMES D’INFORMACIÓ I TELECOMUNICACIONS

6.1 Declaració de fitxers de dades personals a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

6.2 Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I ORGANITZACIÓ

6.3 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal presentada per GMR

6.4 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal sol•licitat per MFT.

6.5 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal sol•licitada per RLH.

6.5 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal sol•licitat per AMMS.

6.7 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal sol•licitat per DBP


La secretària de la Comissió Informativa d’Administració i Atenció Ciutadana.

Immaculada Pruna Ribas
Mataró, 19 de desembre de 2014