Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (14/07/2014)

Escoltar

Junta de Govern Local (14/07/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
5020/2014 de 10 de juliol
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 14 de juliol de 2014
Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 14 de juliol de 2014, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA

 

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinària i extraordinària que tinguéren lloc el 30 de juny i 7 de juliol de 2014, respectivament.

 

2 DESPATX OFICIAL

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de manteniment de solars municipals.

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de vestuari per la Policia Local.

5 Aprovar l’adjudicació de la contractació del servei d’atenció als infants de les Escoles Bressol Municipals

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

6 Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la provisió del lloc de treball de Coordinador/a Atenció Ciutadana Presencial.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

7 Ratificar diversos decrets de concessió d’ajuts per a obres de rehabilitació i millora de l’accessibilitat d’habitatges en els barris de Cerdanyola i Rocafonda–El Palau, dins la convocatòria de la Llei de Barris, des del 28.04.2014 al 06.06.2014.

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

8 Donar-se per assabentada de la sentència de 8 de maig de 2014 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, la qual desestima el recurs ordinari núm. 616/2011-I, interposat contra la resolució municipal de data 24 de desembre de 2010, en virtut de la qual es va resoldre arxivar l’expedient de legalització número 20100295 LEG.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor