Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (17/03/2014)

Escoltar

Junta de Govern Local (17/03/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
1852/2014 de 13 de març
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 17 de març de 2014
Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 17 de març de 2014, a les 14 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinària i extraordinària-urgent que tingueren lloc el 3 i 7 de març de 2014, respectivament.


2 DESPATX OFICIAL

 


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de diversos serveis d’atenció als infants a les Escoles Bressol Municipals.

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de docència, direcció pedagògica i vigilància dels diferents programes formatius de l’Escola Municipal de Música.

5 Aprovar l’adjudicació del projecte executiu d’actuacions de manteniment i millora a la via pública.
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

6 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la provisió del lloc de treball de cap de la Secció de Xarxa d’Equipaments, mitjançant concurs de mèrits amb proves.

7 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista d’espera de docents, mitjançant concurs de mèrit amb proves.

8 Acceptació de la subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya per import de 422.119,56 euros destinats a finançar total o parcialment les accions "Jo també", "Incorpora't" i "Dinamització als barris en els àmbits social, juvenil, ocupacional, comercial i de rehabilitació".

9 Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona per import de 467.565,48 euros destinats a la línia de suport "Finançament dels plans locals d'ocupació (Fase 1)".


CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ

10 Ratificació del decret núm. 1370/2014de 21 de febrer, del regidor delegat de Promoció Econòmica i Innovació, relatiu a la sol•licitud de subvenció per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme: Reforma i usos del mercat modernista del Rengle (Plaça Gran).


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge-

11 Donar compte decret alcaldia d’interposició recurs d’apel•lació contra sentència del Jutjat contenciós administratiu nº 16 de Barcelona de 28/1/2014, recurs núm. 196/10, sobre Vallveric.

-Servei d’Espais Públics-

12 Aprovació inicial del projecte de clavegueram de l’Avinguda Gatassa entre Fradera i Llanes i Marató.


PRECS I PREGUNTES
L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,

El Secretari General
Manuel Monfort Pastor