Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (31/12/2014)

Escoltar

Junta de Govern Local (31/12/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
9148/2014 de 24 de desembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local 31 de desembre de 2014
Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper DIMECRES 31 DE DESEMBRE de 2014, a la UNA DEL MIGDIA, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 15 de desembre de 2014.

 2 DESPATX OFICIAL

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà l’ acord marc, mitjançant procediment obert, del servei d’ impressió de fullets, cartells i publicacions.


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

4 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista d’espera interna d’administratius/ves.
5 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista d’espera interna d’auxiliar de serveis.
6 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la provisió del lloc de treball d’Auxiliar de Serveis d’Atenció Ciutadana.


SERVEI DE SISTEMES D’INFORMACIÓ I TELECOMUNICACIONS

7 Aprovar la creació i posada en funcionament del Tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Mataró.

PRECS I PREGUNTES

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor