Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de juliol (03/07/2014)

Escoltar

Ple municipal ordinari de juliol (03/07/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
4768/2014 de 30 de juny
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 3 de juliol de 2014
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 3 de juliol de 2014, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 5 de juny de 2014..


2 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Declaració Institucional que presenten els grups municipals de la Candidatura d’Unitat Popular i d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa en suport a la Llei pels drets de les persones LGTB i per l’eradicació de la LGTBfòbia.


DICTAMENS

Alcaldia

3 Canvi representant del grup municipal del Partit Popular de Catalunya de l’Ajuntament de Mataró en el Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual.

4 Proposta de festes locals per a l’any 2015.

 

CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ
Direcció de Promoció Econòmica

5 Modificació de la clàusula quarta del plec de condicions jurídic administratives de la concessió entre l’Ajuntament de Mataró i l’EPE Parc TCM.


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica

6 Aprovar l’expedient de modificació pressupostària per suplement i crèdit extraordinari i modificació de les bases d’execució del pressupost, en referència a reclassificacions tècniques de l'IBI i modificacions d'algunes subvencions (menjadors St Joaquim.).


Direcció de Recursos Humans

7 Modificació puntual de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Mataró.

8 Modificació puntual de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Mataró.

9 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal presentada per MILV


Servei de Compres i Contractació-

10 Declarar deserta la contractació del servei públic de construcció, explotació i conservació d’un aparcament subterrani per a vehicles en el subsòl dels terrenys de domini públic municipal situat a la zona del c. Churruca.

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge

11 Aprovació provisional de la modificació puntual del PGO de Mataró, que afecta la “ZONA 2a) incorporació de l’ús comercial a zones d’indústria urbana: “Cal Collut”, “Ctra. de Mata”, “Ca l’Imbern”, “Balançó i Boter”.

12 Aprovació de la proposta de conveni a signar amb Rodesan, SA per a l’ocupació avançada del sòl d’equipament de l’àmbit de la UA-87 “Entorns del carrer Biada” i que serà destinat a la “Casa de la Cultura Popular”.

13 Suspensió de llicències i altres autoritzacions relacionades amb la instal•lació a clubs i associacions de cànnabis o d’altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques, amb la finalitat d’estudiar la reforma del planejament urbanístic.

 


Equipaments Municipals

14 Aprovació de l’Avantprojecte de la Casa de la Cultura Popular de Mataró.


Via Pública

15 Estimar parcialment les al•legacions formulades contra la imposició de sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

16 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya Mataró per tal de que Mataró esdevingui ciutat “Gay Friendly”.

17 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de la Candidatura d’Unitat Popular i d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa de rebuig de la Monarquia espanyola i a favor del referèndum del 9 de novembre.


PRECS I PREGUNTES

18 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa sobre els deutes d’alguns concessionaris de guinguetes de la platja amb l’ajuntament de Mataró.

19 Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa en relació a la subvenció per al sosteniment de les escoles bressol municipals de Mataró.

20 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en referència al contracte Mataró

21 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la utilització de la plaça de l’Ajuntament com espai de concerts i reivindicació política.

22 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les parades de venda al carrer que es munten a l’entrada d’una de les mesquites de Pla d’en Boet.

23 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per a què se celebri una fira del llibre i la lectura en català a la ciutat de Mataró


24 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal de què a tots els elements publicitaris de promoció de ciutat i culturals de l’Ajuntament de Mataró siguin almenys trilingües, català-castellà-anglès.

25 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la venda il•legal a la ciutat.

 


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor