Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de març (06/03/2014)

Escoltar

Ple municipal ordinari de març (06/03/2014)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions de l'Ajutnament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
1561/2014 de 3 de març
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 6 de març de 2014
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 6 de març de 2014, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinària de 9-1-2014 i extraordinària de 30-1-2014.


2 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per rebutjar el tancament de les emissores de Catalunya Ràdio al País Valencià.

2.2 Declaració Institucional que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa de rebuig a la nova taxa per l’emissió i notificació d’informes d’estrangeria del departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

2.3 Declaració Institucional que presenten els grups municipals Socialista i Convergència i Unió en el Dia Internacional de Tolerància Zero contra la mutilació genital femenina.

2.4 Declaració Institucional que presenten els grups municipals de Convergència i Unió, Partit Popular de Catalunya i Plataforma per Catalunya en motiu del Dia Internacional de les Dones.


DICTAMENS

ALCALDIA
3 Canvi representant del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de l’Ajuntament de Mataró en el Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual.

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
Servei de Secretaria General

4 Conflicte de competència en defensa de l'autonomia local de la llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, davant el Tribunal Constitucional

5 Interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de 13 de gener de 2014, que desestima l’acció administrativa d’enriquiment injustificat iniciada per l’Ajuntament de Mataró pel valor net comptable del Dipòsit d’Aigües Ronda Rocablanca de Mataró, punt abastament 82-cota 100, iniciada per l’Ajuntament de Mataró
.

Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica

6 Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat ple Ple i el Ministeri al juny del 2012.

7 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2012, de mesures de lluita contra la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

8 Modificació del contracte d'arrendament d'un terrenys al carrer Galícia, subscrit entre la Fundació St. Joaquim i l'Ajuntament de Mataró, per a la instal•lació d'un dipòsit d'aigua amb elements desmuntables;

9 Autoritzar a Aigües de Mataró SA., a concertar dues operacions de crèdit a llarg termini, per import màxim de 2.000.000,00 € amb les entitats financeres Caja Mar i Banc de Sabadell, i amb destí a finançar les inversions previstes en el Pressupost 2014.

10 Aprovació definitiva del Pressupost General de l’ajuntament de Mataró per a l’exercici 2014.


Servei de Compres i Contractacions

11 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei públic de recollida de residus, de la neteja viària, de la neteja del Passeig Marítim i les platges. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: Fins a 62.664.754,64 euros, IVA no inclòs, pels vuit anys de durada inicial del contracte.
Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions

12 Ratificació dels Estatuts del Consorci Localret.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge
13
Aprovació provisional de la modificació del Pla General d’Ordenació Municipal 1996, àmbit “El Sorrall”.

Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats
14 Aprovació del Pla de Distribució d'Usos i Serveis de temporada de les platges de Mataró per l'any 2014.

Via Pública
15
Aprovació inicial modificació Ordenança municipal de Civisme.

16 Estimar les al•legacions formulades per G.S.A. i declarar la finalització de procediment en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

 

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES
Direcció de Cultura
17
Canvi de representant de PxC a la Comissió del Nomenclàtor

Direcció d’Ensenyament
18 Aprovar el document de “Criteris de planificació escolar de Mataró 2013-2020”.


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa per tal que Mataró s’adhereixi al programa “Municipi Cooperatiu”.

20 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè s’iniciïn els tràmits per arranjar un Passeig Marítim entre Mataró i Llavaneres.

21 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals Socialista, Partit Popular de Catalunya i Plataforma per Catalunya amb el suport i en nom d’altres grups de l’oposició, per tal de què es tramiti per via d’urgència l’aprovació del Reglament d’ús i accés als mitjans públics de comunicació d’àmbit local per part dels grups municipals de l’ajuntament de Mataró.

PRECS I PREGUNTES

22 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el viatge que un grup d’empreses va realitzar al juny de 2013 a Miami del que l’ajuntament de Mataró i Tecnocampus van ser promotors, instigadors i animadors.

23 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la participació a la nostra ciutat.

24 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa en relació al projecte Euronet 50/50.

25 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la destinació dels ingressos i l’hipoteca que es va contreure pel pagament de l’edifici del Rengle.

26 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista per saber l’estat d’evolució del Pla Estratègic de la Cultura de Mataró.

27 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’adaptabilitat dels vehicles del Mataró Bus.

28 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la comunicació dels Consells Municipals Territorials de l’ajuntament de Mataró.

29 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la situació del Consell Municipal d’Igualtat.

30 Prec que presenta el grup municipal Plataforma per Catalunya per detectar i eradicar les baralles de gossos.

31 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per dinamitzar i gestionar l’Espai Gatassa a través de l’autoorganització veïnal.

 


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor