Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari de juliol (23/07/2015)

Escoltar

Ple municipal extraordinari de juliol (23/07/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
5799/2015 de 20 de juliol
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària 23 de juliol de 2015
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 23 de juliol de 2015, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


JUNTA DE PORTAVEUS

1 Aprovació definitiva de l’Ordenança relativa als Clubs de Cannabis
 

DICTAMENS

ALCALDIA

2 Proposta de festes locals per a l’any 2016

3 Ratificar Decret d’Alcaldia núm. 5741/2015 de 17 de juliol, de nomenament President i Vicepresident de l’EPE Mataró Audiovisual.

4 Moció de l'Alcaldia de nomenament dels membres del Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual

5 Moció de l'Alcaldia de nomenament dels membres del Consell d’Administració de l’EPE Parc Tecnocampus

6 Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 5443/2015 de 8 de juliol, delegació presidència de la Fundació Privada Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena

7 Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 5468/2015 de 9 de juliol, de cessament de càrrecs de personal eventual.

8 Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 5498/2015 de 9 de juliol, de nomenament de personal eventual.

 CIM ÀREA DE DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

-Servei de Secretaria General-

9 Modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (CONGIAC)


Direcció de Serveis Econòmics
-Servei de Gestió Econòmica-

10 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2012, de mesures de lluita contra la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

11 Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat ple Ple i el Ministeri al juny del 2012.

12 Atermenament de dues finques municipals situades a l'àmbit del Parc Forestal respecte de dues finques colindants de titularitat privada.

 L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor