Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari (06/05/2015)

Escoltar

Ple municipal ordinari (06/05/2015)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
3346/2015 de 30 d'abril
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 6 de maig de 2015
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dimecres 6 de maig de 2015, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de les sessions: ordinària de 9-4-2015 i extraordinària de 27-4-2015.

2 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Declaració Institucional que presenten els Grups Municipals de la Candidatura d’Unitat Popular i d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per evitar que el mar mediterrani es converteixi en un cementiri de vides anònimes.

2.2 Aprovació del nou model de Declaració de Béns i Drets Patrimonials dels regidors.


DICTAMENS

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 Aprovació modificació pressupostària.


-Servei d’Ingressos-

4 Aprovació de la modificació dels preus públics de les activitats educatives per al curs 2015-2016.


-Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions

5 Modificació dels fitxers amb dades de caràcter personal per d’adaptar-los als requeriments comunicats per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades..


-Servei de Compres i Contractacions-

6 Adjudicació del servei de neteja dels edificis i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal•lacions culturals i esportives, WC públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Mataró Audiovisual, i el Consorci Digital Mataró-Maresme


-Direcció de Recursos Humans-

7 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal presentada per PCC.

8 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal presentada per CMV.

9 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal presentada per ACM.

10 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal presentada per ARG.

11 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball presentada per MAC.

12 Modificació Acord i Conveni Ajuntament de Mataró.

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

13 Aprovació del Text Refós del PMU-11 “Iveco - Renfe / Farinera”.

14 Aprovació provisional del Pla Especial de la Casa Rural de Can Lincoln.

15 Demanar a la Diputació de Barcelona, l’inici de la tramitació del procediment per al traspàs de la titularitat a l’Ajuntament de Mataró, del tram de la carretera C-1415c entre el P.K. 1+021 al 1+335.

 


-Servei d’Espais Públics-

16 Aprovació d’avantprojecte de l’Enllumenat arquitectònic del Mercat de la Plaça de Cuba i millora de l’enllumenat dels carrers del voltant.

17 Aprovació inicial de la modificació de la Ordenança de residus i neteja viària per incorporació d’annexes sobre l’autorització de gestors privats de residus per l’Ajuntament de Mataró.

 

-Via Pública-

18 Aprovar la revisió del Pla d’Actuació Municipal (PAM) per a riscos especials de l’Ajuntament de Mataró (Pla INFOCAT, NEUCAT, INUNCAT, SISMICAT, TRANSCAT i PLASEQCAT.)

19 Aprovar la revisió del Pla Específic Municipal (PEM) per Santes de l’Ajuntament de Mataró.

20 Imposar una sanció de 400,51 euros a J.M.A.P., per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.(Exp. 6/2015).

21 Imposar una sanció de 2.404,05 euros a F.G.P., per la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b, una sanció de 500,00 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3 b i una sanció de 300,51 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.d, en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp. 8/2015).

22 Desestimar les al•legacions formulades per J.M.N i imposar-li una sanció de 2.404,05 euros, per la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b, una sanció de 400,00 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.b i una sanció de 200,51 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.d, en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp. 15/2015).

23 Imposar una sanció de 200,51 euros a A.R.M., per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.(Exp. 4/2015).

 


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PRECS I PREGUNTES

24 Pregunta que presenta el regidor no Adscrit sobre el no compliment de l’acord de Ple de 2 d’octubre de 2014 en relació als drets i deures dels regidors d’aquesta Corporació.

25 Prec que presenten els grups municipals Socialista, d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i la Candidatura d’Unitat Popular sobre l’escola pública a Mataró.

 


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor