Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica (18/02/2016)

Escoltar

Comissió Informativa de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica (18/02/2016)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: DIjous 18 de febrer de 2016
Hora: 09.20h
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ acta núm. 17 de la sessió ordinària del dia 11 de febrer de 2016.

2. Línees d’actuació.

3. Donar compte de decrets signats de l’Àrea de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica.

4. Propostes a la Junta.

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

4.1 Donar-se per assabentada de la Sentència número 398/2015, de 18 de desembre de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona, que desestima el recurs contenciós administratiu número 366/2014-F, Procediment Ordinari, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per haver caigut quan circulava amb la seva motocicleta per la glorieta Mas Costabella incorporant-se al Camí del Mig. (Expedient: W57/2012).

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.2 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de gestió de la plataforma d’atenció telefònica i telemàtica del Servei d’Atenció Ciutadana, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: Fins a 311.282,88 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial. (exp. 18/2016)

4.3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Mataró, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: Fins a 126.423,09 euros, IVA no inclòs. (exp. 309/2015)

5. Propostes al Ple.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA

5.1 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal presentada per JVE.

5.2 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal presentada per ATH.

5.3 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent amb el lloc de treball
principal presentada per MDM.

5.4. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal presentada per GMR.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.5 Desafectació, del servei públic escolar, de la finca situada a la plaça de Cuba núms. 9-10 que havia acollit l'antic CEIP Angeleta Ferrer.

6. Precs i preguntes


La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica.
Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 15 de febrer de 2016

NOTA. ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REGIDORS, 1ª. PLANTA DE L’AJUNTAMENT DE LA LA RIERA