Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (29/01/2018)

Escoltar

Junta de Govern Local (29/01/2018)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
738/2018 de 25 de gener
Assumpte: Ordre del Dia de la Junta de Govern Local de 29 de gener de 2018
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 29 de gener de 2018, a les 14:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 15 de gener de 2018.


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA


DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d’Ingressos-

3 Donar compliment a la sentència de 16 de novembre de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, que estima el recurs contenciós administratiu núm. 437/2016-M1, interposat per ORANGE ESPAGNE, SAU contra la liquidació núm. 4151441, de quota 5.175,45 euros, de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local (telefonia fixa).

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, per a l’adquisició i implantació d’una plataforma integral d’Administració electrònica per a l’Ajuntament de Mataró i el sector públic dependent, amb un pressupost màxim fixat per a l’adjudicació de fins a 608.815,42€, IVA no inclòs.


5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, dels serveis de seguretat privada per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 78.674,51, IVA no inclòs.

6 Modificació del contracte del servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona.


7 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, dels serveis de control d’accés, per donar cobertura en matèria de seguretat a l’organització de les activitats de l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 66.830,50 IVA no inclòs.

8 Proposta d’adjudicació del servei de manteniment de llicències de sistemes d’infraestructures informàtiques de l’Ajuntament.
 

SECRETARIA GENERAL

9 Donar-se per assabentada de la interlocutòria núm. 138/2017 de 12 de desembre de 2017, del Jutjat contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat núm. 252/2017 interposat per la senyora GPC i el senyor DPG.

10 Donar-se per assabentada de la sentència núm. 319/2017 del Jutjat contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, dictada en el Procediment abreujat núm. 178/2017-AC, interposat per ACN.CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL


11 Ratificar el Decret 11247/2017, de 27/12/17, de concessió d’ajuts per a obres i rehabilitació i millora de l’accessibilitat d’habitatges en els barris de Rocafonda-El Palau.


PRECS I PREGUNTES

 

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública.

 


 


ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL


-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-

12 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JCF.

13 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per ATR.

 


L'Alcalde
David Bote Paz En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor