Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica (18/04/2019)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica (18/04/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1. Aprovació de les actes número 9 de la sessió ordinària del dia 28/03/2019 i la número 10 de la sessió extraordinària del dia 1/04/2019.

2. Línies d’actuació

3. Propostes a la Junta

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

3.1 Donar-se per assabentada del decret núm. 98/2018, que va declarar finalitzat el procediment abreujat 240/2018-m2, del jutjat contenciós administratiu nº17 de Barcelona en el recurs interposat per Liberty Seguros, s.a. i epm.

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

3.2 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del servei de manteniment de les installacions elèctriques dels edificis municipals, per un import fixat com a màxim per a l´adjudicació del contracte de fins a 356.517,80 euros, IVA no inclòs, pels dos anys inicials de durada inicial del contracte (exp. 3210/2019)

3.3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei d'alimentació a les escoles bressol municipals, per un import fixat com a màxim per a l¿adjudicació del contracte de fins a 343.350 euros, IVA no inclòs, pels dos cursos escolars de durada inicial del contracte. (Exp. 15195/2019)

3.4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del servei de manteniment de les instal·lacions de lampisteria dels edificis municipals, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 261.813,28 euros, IVA no inclòs, pels dos anys inicials de durada inicial del contracte. (Exp. 3215/2019)

3.5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, de l’assegurança col·lectiva d’accidents per garantir els riscos derivats de les activitats esportives i culturals organitzades per l’Ajuntament de Mataró. (Exp. 1079/2019)

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

3.6 Aprovar l’adquisició directa de l’immoble amb referència cadastral número 3081703DF5938S0075LI en el marc del Decret llei 1/2015 de 24 de març.

3.7 Aprovar l’adquisició directa de l’immoble amb referència cadastral número 2591101DF5929S0013UM en el marc del Decret llei 1/2015 de 24 de març.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA

3.8 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JMC.

3.9 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per HPG.

4. Propostes al Ple

5. Precs i preguntes


La secretària
Immaculada Pruna Ribas