Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) (17/12/2019)

Escoltar

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) (17/12/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 10
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta corresponent a la reunió del consell d’administració del dia 26 de novembre de 2019.

2. En relació al subministrament de peces i reparacions per als parquímetres de la zona regulada de Mataró i el servei de manteniment de la plataforma web de gestió del referits parquímetres: 
a) Aprovar l’expedient de contractació per l’adjudicació del subministrament i servei.
b) Aprovar el plec de clàusules particulars i l’Annex de prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.
c) Disposar l’obertura del procediment i la tramitació corresponent.
d) Delegació de competències per l’adjudicació del present contracte.

3. Proposta aprovació del Pressupost de l’any 2020 i informació relativa a la previsió de tancament de l’any 2019. Proposta aprovació Contracte-Programa entre l’Ajuntament de Mataró i PUMSA pel període 2020-2023.

4. Proposta transmissió de diversos immobles a favor de l’Ajuntament en concepte de dació en pagament parcial de deutes.

5. Proposta aprovació de la pròrroga del termini d’execució del contracte adjudicat a COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA relatiu a l’execució de les obres del Projecte de reforma de l’aparcament de la Plaça de les Tereses.

6. Proposta pròrroga de l’acord marc relatiu al servei de manteniment correctiu en els edificis gestionats per PUMSA.

7. Proposta contractació de diverses pòlisses i serveis d’assegurances.

8. Presentació del calendari de les previsions de celebració de reunions del Consell d’Administració de PUMSA per a l’any 2020.

9. Donar compte dels errors aritmètics detectats en el plec de condicions aprovat en la reunió del passat dia 26 de novembre d’enguany, en relació al subministrament, implantació i manteniment d’un sistema de control i gestió de mobilitat urbana a la ciutat  de Mataró.

10. Donar compte de les contractacions realitzades pel procediment d’adjudicació directa per raó de l’import. 

11. Informació relativa a altres temes d’interès.

12. Sobrevinguts.

13. Precs i preguntes.


President del Consell d’Administració
Juan Carlos Jerez Antequera