Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) (29/01/2020)

Escoltar

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) (29/01/2020)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 10
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta corresponent a la reunió del consell d’administració del dia 17 de desembre de 2019.

2. En relació a les obres relatives al Projecte d’Urbanització del PMU-01d RONDA BARCELÓ-ILLA FÀBREGAS I DE CARALT, ANNEX ENDERROC ILLA 2 EL RENGLE (FINQUES 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.) i ANNEX ENDERROC ILLA 3 (FINQUES 3.7, 3.8, 3.9, 3.10.):

a) Aprovar l’expedient de contractació per l’adjudicació de les obres.
b) Aprovar el plec de clàusules particulars i l’Annex de prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.
c) Disposar l’obertura del procediment i la tramitació corresponent.


3
. Proposta cancel.lació de les condicions resolutòries constituïdes en l’escriptura pública de transmissió a favor BIELBI TRADE SL (actualment INVERSIONS EFICIENTS MARESME SL), del solar del carrer Fortuny núms. 22-24 de Mataró.


4
. Proposta delegació de competències per tal de tramitar i aprovar la modificació del contracte adjudicat a COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA relatiu a l’execució de les obres del Projecte de reforma de l’aparcament de la Plaça de les Tereses.


5
. Informació relativa a altres temes d’interès.


6
. Sobrevinguts.


7
. Precs i preguntes.

 


President del Consell d’Administració
Juan Carlos Jerez Antequera