Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (28/06/2021)

Escoltar

Junta de Govern Local (28/06/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 28 de juny de 2021

Hora: 13:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior de 14/06/2021

2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

3. Modificació Oferta Ocupació Pública 2021 i Modificació Oferta Ocupació Pública Vigent.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

4. Aprovació dels documents comptables corresponents a les factures dels mesos de gener a abril 2021 de la Fundació Pere Tarrés, relatives als serveis de gestió integral de la xarxa de casals municipals de gent gran i als serveis juvenils d’informació, assessorament i intervenció socioeducativa de l’oficina jove del Maresme.

CIM INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

Benestar Social

5. Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró al programa “Servei Local de Teleassistència-Any 2021-2024.

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

Servei Assessorament i Gestió

6. Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 122/2021, de 10 de maig, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 80/2020-2A.

CIM DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS

Servei d’Espais Públics

7. Aprovació inicial del Projecte executiu de les obres de Tub Verd a l'avinguda Lluís Companys i entorns, promogut per AMSA, amb un pressupost d'execució per contracte de1.564.438,16 euros (21% IVA inclòs).

PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

Servei de Relacions laborals i Assistència Jurídica

8. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per SMU.

9. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per EMP.

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

Servei d’Assessorament i Gestió

10. Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per D.N.S. en el sentit de revoca les sancions imposades per les infraccions, en matèria de gossos potencialment perillosos, relatives a la manca d’assegurança de responsabilitat civil i a la manca d’identificació del gos amb microxip.

11. Estimar parcialment les al·legacions presentades per DS.R.L. i imposar per la comissió d’unes infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos, les següents sancions: 1,442,43 euros per portar el gos sense llicència i 180,31 euros per dur el gos sense morrió la via pública.

12. Aprovar la imposició de sancions a MDR M.G., per la comissió d’infraccions greu i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (Exp. 171-21 gp).

13. Aprovar la imposició de sancions a RM.B.R., per la comissió d’una infracció molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (Exp. 172-21 gp).

 

David Bote Paz

L’Alcalde