Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta de la Junta del Patronat Municipal de Cultura. 15 d'octubre de 2002

Escoltar

Acta de la Junta del Patronat Municipal de Cultura. 15 d'octubre de 2002

Dia
Hora
Lloc
Acta aparovada en data 20/11/2002
Organisme

Ordre del dia

Acta 10/02

A Mataró, quinze d'octubre de dos mil dos es reuneix la Junta del Patronat Municipal de Cultura, en sessió ordinària, en segona convocatòria, sota la presidència del senyor Remigi Herrero i Garcia.

Hi assisteixen:

 • Sr. Sergi Bonamusa

 • Sr. Antonio González

 • Sr. Manuel Patricio

 • Sr, Jaume Graupera

 • Sr. Albert Soler

 • Sr. Anna Bruguera

 • Sra. Encarnació Safont-Tria

 • Sr. Francesc Cortés

 • Sra. Immaculada Llorens

 • Sr. Toni Cabré, director del Patronat
 • Sr. Josep Canal, Interventor de l'Ajuntament.

Assistits de la secretària-delegada del Patronat, Rosa Ferrer, que certifica.

Excusen la seva assistència: Maria Serrat, Pere Solà i Mercè Colomer.

Oberta la sessió a les vint hores i una vegada comprovat el quòrum d'assistència, es passa a conèixer els assumptes que figuren en l'ordre del dia.

Com a prèvia a la reunió, el president presenta al senyor Josep Canal, interventor de l'Ajuntament, que assisteix a la reunió. Aquest explica que des del moment en què es va fer càrrec del departament d'intervenció, ha assistit a reunions dels organismes autònoms, per presentar-se i oferir els serveis del seu departament per qualsevol cosa que ajudi a millorar la gestió del Patronat.

Explica que un dels punts que figuren en l'ordre del dia d'aquesta reunió, la presentació i debat de l'avantprojecte del pressupost i pla d'actuació per a l'any 2003, és una novetat d'aquest any i s'ha fet en tots els organismes autònoms i el mateix ajuntament, per tal de donar-ho a conèixer i propiciar un debat abans presentar-ho per a la seva aprovació.

1r.- Aprovació, si escau, de les actes 8 i 9 de les sessions anteriors.

S'aproven per unanimitat les actes 8 i 9 corresponents a les sessions dels dies 3 de juliol i 25 de setembre de 2002.

2n.- Despatx oficial.

No hi ha assumptes a tractar.

3r.- Presentació del projecte de l'Aula de Teatre pel curs 2002-2003.

La direcció del Patronat presenta el projecte pel curs 2002-2003 de l'Aula de Teatre, d'acord amb la petició que es va fer a la direcció de l'Aula. Aquest document, d'acord amb els criteris aprovats per la Junta en anteriors reunions, explica amb detall la proposta per aquest any, que inclou a més dels cursos de formació, activitats obertes de l'aula, la col·laboració amb instituts i escoles i la nova organització interna.

S'obre un ampli entre els assistents sobre funcionament i futur de l'Aula.

Sergi Bonamusa: exposa la seva preocupació per donar sortida als alumnes que acaben els cursos de formació.

4.- Presentació i aprovació, si escau, de la contractació dels professors de l'Aula de Teatre per al curs 2002-2003.

La presidència proposa a la Junta del Patronat l'adopció dels següents acords:

"Vistes les actuacions practicades per cobrir les places de personal laboral de caràcter temporal per impartir classes de formació no reglada als cursos de formació del Patronat Municipal de Cultura.

Considerant el resultat de la valoració del tribunal qualificador de la tercera fase, entrevista personal, i de conformitat amb el que preveu la base novena de la convocatòria del procés de selecció de la present convocatòria i aprovat per resolució del president del Patronat Municipal de Cultura de 14 d'octubre de 2002.

El President del Patronat Municipal de Cultura, en ús de les facultats conferides per acord de l'Excm. Ajuntament Ple de data 19 de juliol de 1999, i de conformitat amb el que estableix l'article 14 dels Estatuts del Patronat Municipal de Cultura, proposo a la Junta del Patronat l'adopció del següent acord:

Primer €

Aprovar la contractació dels professors que a continuació es relacionen, mitjançant contracte laboral temporal per a obra o servei determinat:

Ref. A

Colomer Casas, Oriol El joc per a joves

Ref. B

Julià Carpio, Cristina Nois i noies de 12 a 13 anys

Ref. C

Colomer Casas, Oriol Nois i noies de 14 a 15 anys

Ref. D

Mitjans Aragonès, Montserrat Interpretació 1

Ref. E

Callol Solés, Carme Veu 1

Ref. F

Castelar Garriga, Elena Cos 1 € Tècnica Alexander

Ref. G

Escudé Gallés, Elisabeth Història del teatre

Ref. H

Mitjans Aragonès, Montserrat Interpretació 2

Ref. I

Ochoa Balmaseda, Mercedes Clown 1

Ref. J

Arteaga Fuertes, Antoni Cos-màscara

Ref. K

Buti Llaverias, Joan Expressió i tècnica de la veu 2

Ref. L

Mitjans Aragonès, Montserrat Interpretació 3

Ref. M

Garcia Garachana, Susanna Veu € cós 3

Ref. N

Farrés Diviu, Jordi Teatre d'objectes

Ref. O

Malé Pegueroles, Jordi Anàlisi de text

Ref. P

Colomer Casas, Oriol Taller 3

Ref. Q

Q1

Ochoa Balmaseda, Mercedes Tècnica de clown

Q2

Ochoa Balmaseda, Mercedes Tècnica de creació de clown

Q3

Ochoa Balmaseda, Mercedes Taller de clown

Ref. R

Gorriz Casas, Miquel Monogràfic d'interpretació de text

Ref. S

Vacant Monogràfic de teatre de carrer.

Ref. T

Sesé Sabartés, Jaume Auxiliar tècnic Aula de Teatre

Segon €

Aprovar la llista d'espera per cobrir possibles substitucions o vacants de la mateixa categoria i especialitat:

Ref. A

Amatller Serra, Jaume

Ref. B

Colomer Casas, Oriol

Amatller Serra, Jaume

Ref. C

Amatller Serra, Jaume

Ref. D

Colomer Casas, Oriol

Escudé Gallés, Elisabeth

Amatller Serra, Jaume

Tarrés Requena, Àngel

Ref. E

Buti Llaverias, Joan

Garcia Garachana, Susanna

Ref. H

Górriz Casas, Miquel

Colomer Casas, Oriol

Escudé Gallés, Elisabeth

Estadella Gil, Agustí

Ref. K

Garcia Garachana, Susanna

Ref. L

Cusó Torelló, Joan

Estadella Gil, Agustí

Ref. O

Escudé Gallés, Elisabeth

Domènech Millet, J

Ref. P

Font Isern, Enric

Estadella Gil, Agustí

Ref. Q

Q1

Font Isern, Enric

Arteaga Fuertes, Antoni

Q2

Font Isern, Enric

Arteaga Fuertes, Antoni

Q3

Font Isern, Enric

Arteaga Fuertes, Antoni

Ref. R

Estadella Gil, Agustí

Ref. T

Terricabres Arnó, Marc

Tercer -

Avisar el següent de la llista, en el cas que algú renunciï voluntàriament a la plaça que li ha estat atorgada.

Quart €

Aprovar la disposició de la despesa per un import de 12.902,00 euros, per a les retribucions derivades de les presents contractacions a càrrec de la partida 200.451.14100, i per un import de 4.402 euros per a assegurances socials, a càrrec de la partida 200.311.16000, del pressupost de despeses de l'any 2002.

S'acorda:

Aprovar-ho per unanimitat.

5è.- Informació Rutes i visites guiades a l'estiu a Mataró.

La direcció informa que l'acceptació de la campanya de rutes i visites guiades de "L'estiu a Mataró 2002" ha estat notable, experimentant un augment considerable respecte als anys anteriors.

El programa de rutes i visites guiades que s'ha ofertat per aquest any 2002 és:

 • Ruta del modernisme a Mataró.

 • Visita guiada al Museu de Mataró.

 • Exposició Guinovart, memòria del blau.

 • Mataró, 300 anys de ciutat.

 • Clos Arqueològic de Torres Llauder.

 • Basílica de Santa Maria i conjunt dels Dolors.

Els 1120 visitants durant la campanya avalen un interès social pel patrimoni històric de la ciutat que cal seguir potenciant amb noves fórmules divulgatives i amb nous elements visitables.

Sergi Bonamusa, considera que s'ha d'impulsar el coneixement de la ciutat romana, potenciar actuacions conjuntes amb l'Ajuntament de Cabrera per donar a conèixer la realitat ibèrico -romana.

Francesc Cortés, creu que seria necessari publicar díptics informatius de les diferents rutes o activitats ofertades.

6è.- Ratificar la contractació urgent temporal d'un ajudant de serveis.

La presidència proposa a la Junta ratificació dels següents acords:

"Atesa la necessitat de contractació d'una persona per substituir el període de vacances del senyor Narcís Clariana i Brau, ajudant de serveis adscrit al Museu de Mataró.

Vist l'informe tècnic de 2 de setembre de 2002, emès pel Director del Patronat, Sr. Toni Cabré i Masjuan.

El President del Patronat Municipal de Cultura, en ús de les facultats conferides per acord del Decret d'Alcaldia de data 19 de juliol de 1999.

Resolc:

Primer

.- Aprovar la contractació, per raons de màxima urgència, del Sr. Antonio Rodríguez Sánchez per cobrir de forma temporal el període de vacances del Sr. Narcís Clariana i Brau, ajudant de serveis adscrit al Museu de Mataró.

Les condicions laborals del treballador contractat seran les aplicables a la persona a qui substitueix, d'acord amb la normativa laboral vigent.

Segon

.- Aplicar la despesa corresponent a les partides que es relacionen:

100 451 14100 Retribucions bàsiques pers. temporal 1.590,00 €

100 311 16000 Assegurances Socials 513,57 €

Tercer

.- Ratificar el present acord per la Junta del Patronat en la primera sessió ordinària que celebri.

Quart

.- Comunicar el present acord a la persona interessada.

S'acorda

: Ratificar-ho per unanimitat."

7è.- Presentació i aprovació, si escau, dels preus públics de les activitats culturals del PMC.

La presidència proposa a la Junta del Patronat l'adopció dels següents acords:

"Vistos els diferents estudis de costos per determinar el preu públic de les activitats que porta a terme el Patronat Municipal de Cultura: Teatre, música, dansa, cinema., publicacions, així com per la utilització dels equipaments que gestiona el Patronat.

De conformitat amb el que determina l'article 48 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, proposo a la Junta del Patronat l'adopció del següent acord:

Aprovar els preus públics que es relacionen per a cada una de les categories establertes, pels imports següents:

Teatre, música i dansa:

Preu públic

A) Catxets fins a 3.005,06 euros.

Platea Amfit.
 • Entrada ordinària 8,40 6,90
 • Per grups de 12 persones o més 6,30 5,20
 • Per compra de 5 o més espectacles 5,00 4,20
 • Escolars, 3a. edat c. blau i alumnes ATD 5,00 4,20
 • B) Catxets fins a 4.507,59 euros

  • Entrada ordinària 10,20 8,90
  • Per grups de 12 persones o més 7,70 6,70
  • Per compra de 5 o més espectacles 6,10 5,40
  • Escolars, 3a. edat c. blau i alumnes ATD 6,10 5,40
  • C) Catxets fins a 6.010,12 euros

   • Entrada ordinària 13,20 10,50
   • Per grups de 12 persones o més 10,00 7,80
   • Per compra de 5 o més espectacles 8,00 6,30
   • Escolars, 3a. edat c. blau i alumnes ATD 8,00 6,30
   • D) Catxets fins a 9.015,18 euros

    • Entrada ordinària 15,80 12,60
    • Per grups de 12 persones o més 11,90 9,50
    • Per compra de 5 o més espectacles 9,50 7,60
    • Escolars, 3a. edat c. blau i alumnes ATD 9,50 6,30
    • E) Catxets fins a 12.020, 24 euros

     • Entrada ordinària 18,00 14,80
     • Per grups de 12 persones o més 13,50 11,10
     • Per compra de 5 o més espectacles 10,80 8,90
     • Escolars, 3a. edat c. blau i alumnes ATD 10,80 8,90
     • F) Catxets fins a 15.025,30 euros

      • Entrada ordinària 19,30 16,70
      • Per grups de 12 persones o més 14,50 12,50
      • Per compra de 5 o més espectacles 11,60 10,00
      • Escolars, 3a. edat c. blau i alumnes ATD 11,60 10,00
      • G) Catxets fins a 18.030,36 euros

       • Entrada ordinària 22,00 20,00
       • Per grups de 12 persones o més 16,50 15,00
       • Per compra de 5 o més espectacles 13,20 12,00
       • Escolars, 3a. edat c.blau i alumnes ATD 13,20 12,00
       • H) Catxets de més 18.030,36 euros

        • Entrada ordinària 27,00 22,00
        • Per grups de 12 persones o més 20,30 16,50
        • Per compra de 5 o més espectacles 16,20 13,20
        • Escolars, 3a. edat c. blau i alumnes ATD 16,20 13,20
        • Lloguer dels equipaments culturals gestionats pel Patronat de Cultura

         1. Utilització per a representació 1 dia 600,00

         2. Utilització per a assaig 1 dia 300,00

         3. Utilització de € dia. 150,00

         4. Utilització espais annexos 1 dia 300,00

         5. Utilització dels espais annexos € dia 150,00

         6. Musica antiga

          1. Catxets concertats fins a 4.510 euros 6,00

          2. Catxets concertats superiors a 4.510 euros 7,50

          3. Cinema

           • Sessió ordinària 4,50
           • Sessió especial 5,20
           • Sessió escolar 1,30
           • Sessió de cicle (preu per sessió) 3,00
           • Actes de petit format

            • Sessió ordinària 4,00
            • Publicacions del Patronat Municipal de Cultura

             1. Cost de producció fins a 2.405 € 1,15

             2. Cost de producció de 2.405 € a 4.510 € 3,27

             3. Cost de producció de 4.510 € a 6.010 € 4,52

             4. Cost de producció de 6.010 € a 9.015 € 6,54

             5. Cost de producció de 9.015 € a 12.020 € 12,50

             6. Cost de producció de 12. 020 € a 15.025 € 15,38

             7. Cost de producció de 15.025 € a 18.030 € 17,79

             8. Cost de producció de 18.030 € a 21.035 € 23,85

             9. Cost de producció de més de 21.035 € 37,50"

             10. Anna Bruguera demana que en els preus previstos per les sessions de cinema s'inclogui un preu específic per a joves, estudiants o gent gran, tal com es fa en les representacions de teatre o música.

              S'acorda:

              Aprovar-ho, amb la incorporació en l'apartat de cinema d'un preu especial de 3,50 € per a estudiants, 3ª edat, carnet blau i alumnes de l'ATD.

              8è.- Presentació i debat de l'esborrany del Pla d'actuació i pressupost per a l'any 2003.

              La presidència exposa que tal com ja ha explicat Josep Canal a l'inici de la sessió, es presenta l'esborrany del Pla d'actuació i el pressupost per a l'any 2003, amb la finalitat de què els membres de la Junta el puguin estudiar i presentar-hi les esmenes que creguin adients.

              La direcció del Patronat explica amb detall cadascun dels apartats del document que es presenta.

              Demana que les aportacions o modificacions que es vulguin introduir, sempre que sigui possible, es facin arribar a les oficines del Patronat, abans de la reunió en la que es proposarà la seva aprovació, aquesta està prevista pel dia 29 d'aquest mateix mes.

              9è.- Informacions presidència.

              La presidència exposa que, com ja tothom deu saber per la premsa, s'ha trobat a Can Xammar una escultura romana de tamany natural que representa la deesa Venus. S'ha localitzat al lloc on hi havia un edifici de banys públics de l'antiga ciutat romana.

              Abans que l'escultura segueixi el procés habitual de neteja i de restauració per part dels tècnics del Museu de Mataró, la Venus d'Iluro estarà exposada a la seu del museu.

              Informa, també, que s'estant fent gestions amb l'empresa Fomento de construcciones i contractas amb l'objecte d'establir un contracte de patrocini pel finançament d'una escultura dedicada a d'Antonio Machado, en homenatge de la ciutat de Mataró al poeta, que s'instal·laria a l'entorn de la plaça que porta el seu nom.

              10è.- Donar compte de les Resolucions del President.

              Aquest punt es retira, ja que per problemes administratius, no ha estat possible disposar de la relació de decrets, es presentarà a la propera reunió.

              11è.- Torn obert de paraules.

              El senyor Manuel Patricio recorda que en reunions anteriors va demanar documentació sobre els visitants a les exposcions.

              Toni Cabré li respon que en la propera reunió es donarà aquesta informació.

              I, sense més assumptes a tractar, essent les nou i trenta-cinc minuts de la nit, el senyor president aixeca la sessió, de tot el qual com a secretària, certifico.

              Secretària-delegada

              Mª Rosa Ferrer

              Vist i plau

              El president

              Remigi Herrero i Garcia