Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 10 de desembre de 2001

Escoltar

Comissió de Govern. 10 de desembre de 2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 7508/2001 de 5 de desembre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 10 de desembre de 2001.

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2001 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 10 de desembre de 2001, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 26 de novembre de 2001.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant concurs i procediment obert, el subministrament d'impresos i sobres durant els anys 2002 i 2003, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 19.500.000'.-PTA. (117.197'36.-EUR.) IVA. inclòs (exp. núm. 1/2002).

4 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant concurs i procediment obert, el subministrament de material d'oficina, informàtic i tècnic, durant els anys 2002 i 2003, i convocar licitació. P màxim de licitació: fins a 24.600.000.- PTA (147.848,98EUR), IVA. inclòs (exp. núm. 2/2002).

5 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particul ars que regirà, mitjançant concurs i procediment obert, el subministrament de mobiliari d'oficina, durant els anys 2002 i 2003, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 20.200.000'.- PTA. (121.404'44.- EUR.), IVA. inclòs (exp. núm. 3/2002).

6 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant concurs i procediment obert, la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'actuació arqueològica als carreres Na Pau, Sant Cristòfol i carrer Xammar, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 43.116.468'.- PTA. (259.135'19.- EUR.), IVA. inclòs. (exp. núm. 219/2001).

7 Modificació del contracte de servei de vestuari de la Policia Local, adjudicat a favor la mercantil PACO GARCIA, Prendas y Artículos de Uniformidad, SA.", en el sentit d'augmentar el seu import en la suma de 1.996.655.-Ptes. addicionals, IVA. inclòs, equivalent a 12.000'14.-EUR. (exp. 29/2001).

8 Aprovació de la modificació del contracte d'obres de reurbanització del C/ El Torrent, de Mataró, adjudicat a favor de l'empresa Promoción e Ingeniería de Obras, SA. (PROINOSA), en el sentit d'augmentar la seva quantia en l'import de 2.123.912.-Ptes., (12.764'97.-EUR.), IVA. inclòs (exp. núm. 153/2001).

9 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant concurs i procediment obert, la contractació del servei de conservació i millora de les instalÙlacions semafòriques, de senyalització variable o dinàmica i de control d'accessos de la ciutat de Mataró, durant els anys 2002 i 2003, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 75.978.836'- PTA. IVA. inclòs, equivalent a 456.642.'-EUR.

10 Rescissió de mutu acord del contracte de manipulació i repartiment de notificacions municipals durant els anys 2001 i 2002, adjudicat a l'empresa MARES MAIL, SL. (Exp. núm. 19/2001).

11 Aprovació de la modificació del contracte de subministrament de hardware per a l'any 2001, adjudicat a favor de l'empresa GE CAPITAL INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SL., en el sentit d'ampliar el preu del contracte en la suma de 5.500.000.-Ptes., (33.055'67.-EUR.), IVA. inclòs (exp. 108/2001).

12 Aprovació de la pròrroga del contracte de servei Helpdesk - suport a l'usuari -, adjudicat a favor de l'empresa OSIATIS, SL., pel període de 01/01/2002 al 30/06/2002, amb un pressupost de 13.873.000.-Ptes. (83.378'41.-EUR.), IVA inclòs (EXP. 91/2001).

13 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant concurs i procediment obert, la contractació del servei de treballs de paleta a la via pública, durant els anys 2002 i 2003, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 24.000.000.- PTA, IVA inclòs (equivalent a 144.242,91.- EUR.).

14 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant concurs i procediment obert, la contractació del subministrament de material de lampisteria durant els anys 2002 i 2003, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 12.600.000.- PTA IVA inclòs, equivalent a 75.727'53 EUR.

15 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant concurs i procediment obert, la contractació de subministrament de material d'obra, durant els anys 2002 i 2003, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 14.600.000.- PTA IVA inclòs, equivalent a 87.747,77EUR.

16 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà el concurs de subministrament d'arbres durant els anys 2002 i 2003, i convocar licitació. Pressupost: fins a 11.000.000.- PTA IVA inclòs, equivalent a 66.111,33EUR.

17 Aprovació del plec de clàusules jurídic administratives, econòmiques i d'explotació que regiran la concessió per a la gestió indirecta del servei públic de recollida i acollida d'animals domèstics abandonats en el "Centre d'Acollida d'Animals Domèstics" de l'Ajuntament de Mataró, ubicat al C/ Galícia, sense número, i convocar licitació. Pressupost: fins a 36.000.000.-Ptes. (216.364'36.-EUR.).

18 Aprovació de la modificació del contracte per a l'execució de les obres compreses en el projecte bàsic de la Deixalleria II, ubicada al Pla d'en Boet, de Mataró, adjudicat a favor de l'empresa Técnicas Medioambientales, SA., (TECMED. SA.), en el sentit d'augmentar la seva quantia en l'import de 7.305.236.-Ptes., (43.905'35.-EUR.), IVA. inclòs (exp. núm. 56/2000).

19 Aprovació de la modificació del contracte per a l'execució de les obres d'equipament municipal al C/ Pascual Madoz, cantonada amb el C/ Sant Ramon, de Mataró, adjudicat a favor de l'empresa Infraestructures i Obres Mataró, SL. (IOMSA), en el sentit d'augmentar la seva quantia en l'import de 2.224.190.-Ptes., (13.367'65.-EUR.), IVA. inclòs exp. núm. 32/2000).

20 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament i manteniment de les centraletes Ibercom, i adjudicació a favor de Telefónica de España, SAU. Pressupost: 18.767.688.- PTA (112.796,08EUR) pel subministrament i el 8.209.224.- PTA (49.338,43EUR) pel manteniment.

21 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de material de neteja durant els anys 2002 i 2003, i convocar licitació. Pressupost: 5.500.000.- PTA IVA inclòs, equivalent a 33.055,67.- EUR . (Exp. núm. 4/2002).

22 Aprovació de la modificació del contracte per a l'execució de les obres de construcció de la 7ª. barra de nínxols del cementiri municipal de Les Valls, de Mataró, adjudicat a favor de l'empresa Edificación y Obras Públicas Barbany, en el sentit d'augmentar la seva quantia en l'import de 2.818.306.-Ptes., (16.938'36.-EUR.), IVA. inclòs (exp. núm. 117/99).

23 Aprovació de la modificació del contracte de subministrament de material d'oficina per als anys 2000 i 2001, adjudicat a favor de l'empresa HELIOCORB, SL., en el sentit d'augmentar l'import del contracte en la suma de 1.500.000.-Ptes., IVA. inclòs (equivalent a 9.015'18.-EUR.8 (exp. núm. 4/2000).

24 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de llavors i adobs, durant els anys 2002 i 2003, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 6.000.000.- PTA IVA inclòs, equivalent a 36.060,73EUR.

25 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament d'àrids per a l'Ajuntament de Mataró, durant els anys 2002 i 2003, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 5.000.000.- (30.050,61EUR).

26 Adjudicació obres de regulació semafòrica de les cruïlles Rda. President Tarradellas amb c/ Carlemany, Ctra. de Cirera amb Rda. Doctor Ferran i Rda. Roca Blanca amb c/ Tarragona.

27 Adjudicació del concurs per al subministrament de llicències software Oracle i servei de suport tècnic Oracle, per a l'Ajuntament de Mataró.

-Servei de Recursos Humans-

28 Aprovació de bases de selecció per cobrir en propietat 4 places de tècnic d'Administració General, per concurs oposició, modalitat d'accés lliure i nomenament de funcionari de carrera.

29 Aprovació de bases de selecció per cobrir en propietat 7 places d'auxiliar administratiu (2 reservades a discapacitats), per concurs oposició modalitat d'accés lliure i nomenament de funcionari de carrera.

30 Aprovació de bases de selecció per cobrir en propietat 23 places d'administratiu, per concurs oposició, modalitat d'accés promoció interna i nomenament de funcionari de carrera.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

31 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reurbanització del carrer El Torrent.

32 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reurbanització del carrer Sant Joan i plaça Sant Joan.

-Servei d'Urbanisme-

33 Aprovació inicial de l'operació jurídica complementària del projecte de reparcelÙlació de les "Hortes del Camí Ral".

34 Aprovació definitiva del Projecte d'Obres del "CAP Camí Ral".

-Servei de Manteniment-

35 Aprovació del Pla de seguretat i salut confeccionat per Hnos. SORO, SL., adjudicatària del projecte de renovació de voreres al Camí del Mig.

Regidoria de Ciutat Sostenible

36 Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al Projecte " Mataró Sostenible " dins del Protocol General " Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat ".

CMI DE VIA PÚBLICA

-Servei Jurídic Administratiu-

37 Donar compte de l'Auto declarant la caducitat del recurs presentat pel bar Tanger contra el tancament cautelar de l'establiment.

38 Donar compte de la sentència del Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 1 de Barcelona (PA 247/2001-2) en matèria de trànsit desestimant la demanda presentada pel Sr. Daniel García Martínez.

39 Donar compte de l'Auto de data 12 de novembre en la qual es desestima la sol.licitud de suspensió de la condició horària restrictiva a Panaderias Artesanas del Vallés S.L.

40 Donar compte de la desestimació del recurs presentat per Sagime Assessors SL, en matèria de trànsit pel jutjat Contenciós-Administratiu núm. 3 de Barcelona .

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei d'Educació i Noves Tecnologies-

41 Aprovació del conveni específic de cooperació entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró per al desenvolupament d'activitats dins de l'àmbit educatiu per a la realització d'activitats relacionades amb la transició escola-treball.

-Servei de Sanitat i Serveis Socials-

42 Aprovació de l'atorgament d'un ajut econòmic al PASS per a l'any 2001 del Servei de Salut Comunitària (Salut Escolar), per un import de 10.416.666,- pta (62.605,42 EUR), corresponent al cost del servei de gener a maig segons conveni aprovat en data 1 d'octubre de 1992 i a l'haver-se integrat aquest Servei a l'Ajuntament de Mataró el dia 1 de juny de 2001.

-Regidoria d'Igualtat i Solidaritat-

43 Acceptació del contingut de la pròrroga del conveni marc de colÙlaboració en matèria d'igualtat d'oportunitats, entre l'Oficina Tècnica del Pla d'Igualtat de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró.

44 Aprovació del Protocol de "La Xarxa Joveslocal" de municipis amb polítiques globals de joventut.

Precs i Preguntes.

L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe