Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 12 de novembre de 2001

Escoltar

Comissió de Govern. 12 de novembre de 2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 6854/2001 de 8 de novembre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 12 de novembre de 2001.


Servei de ALCALDIA
Expedient: 2001 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 12 de novembre de 2001, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 29 d'octubre de 2001.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS
SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONOMICA

-Servei d'Ingressos-

3 Aprovació Calendari Fiscal, exercici 2002

-Servei de Recursos Humans-

4 Aprovar les Bases per cobrir per funcionari de carrera 1 plaça de Tècnic Especialista d'Imatge, Grup C i 1 plaça de Tècnic Superior Informàtica, Grup A.

-Servei de Compres i Contractacions-

5 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de la cobertura de la responsabilitat civil derivada de l'ús i circulació dels vehicles a motor que composen la flota municipal de vehicles, i convocar licitació. Pressupost: fins a 8.950.000.-Ptes., IVA. inclòs, equivalent a 53.790'58.-EUR.

6 Modificació del contracte de de subministrament de material de neteja, durant els anys 2000 i 2001, adjudicat a favor de CADISA, Catalana de Distribució, SA., en el sentit d'augmentar el seu import en la suma de 600.000.-Ptes., IVA. inclòs, equivalent a 3.606'07.-EUR.

7 Modificació del contracte de servei de fotocopiat de projectes tècnics i documents administratius, adjudicat a favor de Fotocopisteria Prims, SCP., en el sentit d'augmentar el preu del contracte en l'import de 1.100.000.-Ptes. addicionals, IVA. inclòs, equivalent a 6.611'13.-EUR.

8 Modificació del contracte de subministrament de material d'oficina durant els anys 2002 i 2001, adjudicat a favor de HELIOCORB, SL., en el sentit d'augmentar el seu import en la suma de 3.700.000.-Ptes. addicionals, IVA. inclòs, equivalent a 22.237'45.-EUR.

9 Aprovació del reintegrament de la suma de 142.715.-Ptes., IVA. inclòs, equivalent a 857'73.-EUR., a favor de la mercantil Técnicas Medioambientales, SA. (TECMED, SA.), adjudicatària de les obres de construcció de la deixalleria II, ubicada al Pla d'en Boet, de Mataró, en concepte de sobrant del control de qualitat.

10 Aprovació del reintegrament de la suma de 117.879.-Ptes., IVA. inclòs, equivalent a 708'47.-EUR., a favor de la mercantil BASSA MAR, SA., adjudicatària de les obres de reforma de l'escola pública Anxeneta, de Mataró, en concepte de sobrant del control de qualitat.

11 Modificació del contracte de servei de treballs de paleta en edificacions, durant els anys 2001 i 2002, adjudicat a favor de CONSTRUCCIONES SANTIAGO RAMÍREZ SANZ, SL., en el sentit d'augmentant el preu del contracte en l'import de 6.000.000.-Ptes. addicionals, IVA. inclòs, equivalent a 36.060'73.-EUR.

12 Modificació del contracte de treballs de pintura, durant els anys 2001 i 2002, adjudicat a favor de CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ, en el sentit d'augmentar la seva quantitat de 3.500.000'- PTA, IVA inclòs, (equivalent a 21.035,42 EUR).

13 Modificació del contracte de treballs de lampisteria i electricitat, durant els anys 2001 i 2002, adjudicat a favor de ELECTRICITAT BOQUET, SL., en el sentit d'augmentar la seva quantitat de 5.000.000'- PTA, IVA inclòs, (equivalent a 30.050,61 EUR).

14 Declarar desert el contracte de gestió del servei de telealarmes i teleassistència i acordar l'inici del procediment negociat sense publicitat, amb un augment del 10% sobre el pressupost inicial de licitació.

15 Adjudicació del subministrament de 5 fotocopiadores.

16 Adjudicació obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "BC".

Precs i Preguntes.

L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe