Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 18/02/2002

Escoltar

Comissió de Govern. 18/02/2002

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 1045/2002 de 14 de febrer

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 18 de febrer de 2002.

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 18 de febrer de 2002, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 4 de febrer de 2002.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS

-Servei de Recursos Humans-

3 Aprovació de les bases de selecció per cobrir amb nomenament de funcionari de carrera 1 plaça de delineant i 1 plaça d'assistent social.

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant concurs i procediment obert, el subministrament de gasolina i gasoil per vehicles i calefacció de les diferents dependències municipals de l'Ajuntament de Mataró i del Patronat Municipal d'Esports, durant els anys 2002 i 2003, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 133.868'46.-EUR., IVA. inclòs, (22.273'84.-Ptes.) (exp. núm. 31/2002).

5 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant concurs i procediment obert, de l'execució del projecte de les obres per a la reforma de l'enllumenat públic del quadre OE, sector cementiri, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: 142.805'21.-EUR, IVA. inclòs, equivalent a 23.760.788.-Ptes. (exp. núm. 29/2002).

6 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant concurs i procediment obert, l'execució del projecte d'obres de reforma de l'enllumenat del quadre OE, sector vista alegre, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: 124.783'50.-eur., IVA. inclòs (20.762.227.-Ptes.) (exp. núm. 30/2002).

7 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant concurs i procediment obert, l'execució del projecte d'obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre MJ, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: 173.041'81.-EUR., IVA. inclòs (28.791.735.- Ptes.) (exp. núm. 32/2000).

8 Modificació del contracte de subministrament i manteniment durant l'any 2002 de cinc centraletes telefòniques IBERCOM, adjudicat a favor de Telefónica de España, SAU., per l'import total de 162.134'51.-EUR., IVA inclòs (26.976.913.-Ptes.). La modificació consisteix en la disminució de preu de manteniment de les centraletes, el qual queda establert en l'import mensual de 1.446'10.-EUR., IVA. inclòs (240.611.-Ptes.), i total de 14.461.-Eur., IVA. inclòs (2.406.108.-Ptes.).

9 Adjudicació actuacio arqueològica als Carrers Na Pau, Sant Cristòfor i d'En Xammar.

10 Adjudicació subministrament d'arbres durant els anys 2002 i 2003.

11 Adjudicació dels treballs de paleta a la via pública durant els anys 2002 i 2003.

12 Adjudicació del subministrament de llavors i adobs durant els anys 2002 i 2003.

13 Adjudicació subministrament de mobiliari durant els anys 2002 i 2003.

14 Adjudicació obres de rehabilitació d'un edifici de l'antic escorxador, a Mataró.

15 Adjudicació obres rehabilitació de la nau de la cooperativa "la obrera
Mataronense".

16 Adjudicació obres construcció escola bressol el Tabalet.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d'Obres-

17 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reurbanització del carrer Nou i plaça Santa Maria.

-Servei d'Urbanisme-

18 Aprovació inicial Estudi de detall de l'illa X Sector Parc Central.

19 Donar compte i acceptar la Sentència 1219 de 5.12.2001 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs contenciós-administratiu interposat per JOAQUIM BARTRA SOLER i deu persones més, contra l'aprovació definitiva de la revisió del PGOM. (vial peatonal de connexió entre el Turó de Can Boada i el carrer de Can Bartra - Urbanització Sant Salvador.

20 Donar compte i acceptar el contingut de la Sentència 1242 de 13.12.2001 del Tribunal Superior de Justícia que desestima el Recurs contenciós-administratiu interposat per CARLOS CATALAN CASANOVAS, contra l'aprovació definitiva de la revisió del PGOM. (zona forestal, clau 8, dels terrenys delimitats entre el camí de l'Ermita de Sant Miquel, la carretera de Mataró a Sant Andreu de Llavaneres , el torrent de Sant Miquel i el torrent de Ca l'Isard).

21 Donar compte i acceptar el contingut de la Sentència 1330 de 22.12.2001 del Tribunal Superior de Justícia que desestima el recurs contenciós-administratiu interposat per ANTONIO LOPEZ BOSCH contra l'aprovació definitiva de la revisió del PGOM (finca paralelÙla a la N-II, on es troba l'Hotel Castell de Mata, Sol no urbanitzable-zona de desenvolupament agrícola.

22 Donar compte i acceptar la Sentència 1242 de 13.12.2001 del Tribunal Superior de Justícia que desestima el Recurs contenciós-administratiu interposat per TOT EQUIP, SL. contra l'aprovació definitiva de la revisió del PGOM (UA 44 - zona edificació aïllada en extrem de la Urbanització de La Cornisa).

23 Donar compte de la Sentència 1188 de 30.11.2001 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estima en part el Recurs contenciós-administratiu interposat per J. CABOT i altres contra l'aprovació definitiva de la Revisió del PGOM i interposar Recurs de Cassació ordinari.

-Servei de Llicències-

24 Ordre de retirada a Construcciones Cantano Lozano, SL. dels materials i instalÙlacions per a magatzem industrial a les Cinc Sènies , veïnat de Mata.

25 Acceptar el contingut de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. De Barcelona, que estima parcialment el recurs ordinari núm. 237/2000, interposat per "General de Galerias Comerciales EMASA Empresa Constructora SAÙ" i Ignació Garcia Marcos Alvarez, i declara contraris a drets i nulÙles les tres sancions en matèria de residus, reduint-les a una.

-Servei de Manteniment-

26 Aprovació inicial del Projecte de Renovació de calçades any 2002: C. Verge de Guadalupe, c. De la Vinya i ronda Alfonso X, El Sabio. Import 194.671 ¬.

Precs i Preguntes.

L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe