Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 20/9/99

Escoltar

Comissió de Govern. 20/9/99

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 20 de setembre de 1999, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala dels Lleons d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s·escau, de l·Acta de la sessió celebrada el dia 6 de setembre de 1999.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
-Compres i Contractacions-
3 Aprovació devolució de fiança d·import 194.292.- PTA a l·empresa MAKING BUILDING, SA, adjudicatària dels treballs de disseny, muntatge i desmuntatge de l·estand de la Fira Comercial al Parc Central.

4 Aprovació devolució de fiança d·import 277.864.- PTA a l·empresa PIDEC, SA, adjudicatària de les obres de les pistes de petanca dels carrers Mare de Déu de la Cisa, Estadi i Ramon Berenguer

5 Aprovació devolució fiança d·import 261.809.- PTA a l·empresa SAINCO TRAFICO, SA, adjudicatària de les obres de regulació semaforica de la cruïlla Rd. Doctor Ferran i Torrent de la Pólvora.

6 Aprovació proposta adjudicació a l·empresa TALLERES R. ESCANILLA el contracte de subministrament de 6 Scooters pera la Policia Local per un pressupost de 2.639.282.- PTA.

7 Aprovació proposta adjudicació a l·empresa PROINOSA el contracte de les obres de la 1ª etapa de la 4ª fase del Centre Cívic de Molins, per un pressupost de 15.857.761.- PTA.

8 Ratificació del decret d·alcaldia de l·adjudicació a l·empresa GRAMC el servei de gestió del programa de mediadors interculturals per un pressupost de 2.900.000.- PTA

9 Ratificació del decret d·alcaldia de l·adjudicació a l·empresa GARCIA & J. Les obres de la 3ª fase de l·escola pública Jaume Recoder per un import de 7.700.626.- PTA.

10 Aprovació proposta modificació contracte obres Cementiri Vell amb l·empresa J.A. BARABANY, SL per un pressupost de 3.265.253.- PTA
11 Aprovació plecs economico-administratius i convocatòria de licitació del treball i subministrament per a la senyalització informativa de la ciutat durant els anys 1999-2002, per un pressupost per a l·any 1999 de 17.400.000.- PTA.

12 Aprovació plecs economico-administratius i convocatòria de licitació del subministrament de material de dibuix i paper heliogràfic per fotocopiadores de plànols durant els anys 2000 i 2001.

13 Aprovació plecs economico-administratius i convocatòria de licitació del subministrament d·impresos i sobres durant els anys 2000 i 2001.

14 Aprovació plecs economico-administratius i convocatòria de licitació del subministrament de material de neteja durant els anys 2000 i 2001.

15 Aprovació plecs economico-administratius i convocatòria de licitació del subministrament de material d·escriptori durant els anys 2000 i 2001.

16 Aprovació plecs economico-administratius i convocatòria de licitació del subministrament de combustible durant els anys 2000 i 2001.

17 Aprovació plecs economico-administratius i convocatòria de licitació del subministrament del material de pintura durant els anys 2000 i 2001.

18 Aprovació plecs economico-administratius i convocatòria de licitació del subministrament de material de lampisteria durant els anys 2000 i 2001.

19 Aprovació plecs economico-administratius i convocatòria de licitació del subministrament de material de ferreteria durant els anys 2000 i 2001.

20 Aprovació plecs economico-administratius i convocatòria de licitació del subministrament material d·obres durant els anys 2000 i 2001.

21 Aprovació plecs economico-administratius i convocatòria de licitació del subministrament de gespitoses, productes fitosanitaris i adobs durant als anys 2000 i 2001.

22 Aprovació plecs economico-administratius i convocatòria de licitació del subministrament d·arbres durant els anys 2000 i 2001.

23 Aprovació plecs economico-administratius i convocatòria de licitació del subministrament d·àrids durant els anys 2000 i 2001..

24 Aprovació plecs economico-administratius i convocatòria de licitació del subministrament de terres de jardineria durant els anys 2000 i 2001.

25 Aprovació plecs economico-administratius i convocatòria de licitació del subministrament de recanvis de vehicles durant l·any 2000.

26 Aprovació plecs economico-administratius i convocatòria de licitació del subministrament d·eines i recanvis de reg durant l·any 2000

-Servei d·Informació de Base-
27 Aprovar, disposar i reconèixer un crèdit per import de 1.925.658 ptes a favor de SISTEMAS Y TERRITORIOS SL en concepte de restitució i revisió taquimètric

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Obres i Projectes públics-
28 Ratificació decret d·Alcaldia sobre renúncia a una subvenció atorgada per la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya dins del programa creació zones peatonals.

29 Ratificació decret del Conseller-Delegat d·Urbanisme i Obres sobre desestimació del recurs de reposició presentat per l·empresa Construcciones Curto SA. contra l·acord de la Comissió de Govern de data 10/05/99 aque aprovava l·Acta de recepció de les obres de reurbanització de la plaça Extremadura.

30 Aprovar l·Acta de recepció de les obres de construcció d·un edifici industrial, destinat a taller de reparació d·ambulàncies annexes per a usos generals 1ªFase.

31 Aprovació Acta de recepció de les obres de Rehabilitació de la Residència Municipal Sant Josep 1ª Fase.

-Urbanisme-
32 Donar compte de la sentència que no dóna lloc al recurs de cassació 3605/93, interposat per Francisco Moya Valero, i confirma la legalitat de l·acord de la Comissió d·Urbanisme de 01.02.89, que denega la solÙlicitud d·autorització d·obres per la construcció d·un habitatge per explotació agrícola a la finca de Can Dorda, al Veïnat de Mata

33 Donar compte de la Sentència que desestima el recurs contenciós administratiu, interposat per FERROS ILURO contra el decret que denega la llicència per instal.lar una grua al Veïnat de Mata.

-Manteniment-
34 Aprovació acte de recepció de les obres de renovació del clavegueram als carrers Altafulla, Gravina i Moratin.

35 Aprovació acta de recepció de les obres de renovació de voreres 1998 1999 1ª Fase.

CMI SERVEIS PERSONALS
-Sanitat-
36 Aprovar conveni de col.laboració entre Aigües de Mataró, S.A. com a titular del Laboratori Municipal- i l·Ajuntament de Mataró.

CMI VIA PUBLICA
37 Donar-se per assabentada de la sentència del TSJ de Catalunya per la qual, desestimant les pretensions de l'actor, es declara ajustat a Dret el Decret del PCMIRC que resolia indemnitzar al Sr. Corpas Vilodrés en 35.000 PTA, pel desballestament d'una motocicleta.

Precs i Preguntes.

Ho mana i signa l·Alcalde-President Manuel Mas i Estela, a Mataró, el setze de setembre de mil nou-cents noranta-nou.

En dono fe
El Secretari General,

Manuel Monfort Pastor