Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 26/11/2001

Escoltar

Comissió de Govern. 26/11/2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 7160/2001 de 22 de novembre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 26 de novembre de 2001.


Servei de ALCALDIA
Expedient: 2001 - AL


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 26 de novembre de 2001, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 12 de novembre de 2001.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS
-Servei de Secretaria General-

3 Ratificar el Decret de l'Alcaldia núm. 6956/2001 de 13 de novembre, de comparèixer davant el Tribunal Suprem, en el Recurs de Cassació interposat per DESBALLESTAMENT EL MARESME,S.L. contra la Sentència de 25-6-2001 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que desestima el Recurs número 1948/1997.

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant concurs i procediment obert, la contractació per a l'execució de les obres del projecte inicial per a la rehabilitació de l'antic edifici de l'Escorxador, situat al C/ Prat de la Riba, 110, de Mataró, i convocar licitació. Pressupost: fins a 20.492.127.-Ptes., IVA. inclòs, equivalent a 123.160'16.-EUR.

5 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant concurs i procediment obert, la contractació del servei de gestió del programa "sense sostre", i convocar licitació. Pressupost: fins a 10.738.372.-Ptes., IVA. inclòs, equivalent a 64.538'92.-EUR.

6 Modificació del contracte de subministrament de mobiliari d'oficina, durant els anys 2000 i 2001, adjudicat a favor de COMERCIAL PROUS, SA., en el sentit d'augmentar el preu del contracte en l'import de 9.500.000.-Ptes. addicionals, IVA. inclòs, equivalent a 57.096'15.-EUR.

7 Modificació del contracte de servei de manipulació i repartiment de notificacions per a l'Ajuntament de Mataró, durant els anys 2001 i 2002, adjudicat a favor de MARES MAIL, SL., en el sentit d'augmentar el seu import en la suma de 750.000.-Ptes. addicionals, IVA. inclòs, equivalent a 4.507'59.-EUR.

8 Modificació del contracte de gestió dels serveis dels casals municipals d'avis, durant el 01/01/2001 al 31/12/2002, adjudicat a favor de la "ASSOCIACIÓ SPORT 3", en el sentit d'adequar els dos anys de durada del contracte a l'inici efectiu de la prestació del servei, la qual començà en la data de 01/02/2001.

9 Aprovació del reintegrament de la suma de 330.484.-Ptes., IVA. inclòs, equivalent a 1.986'25.-EUR., a favor de la mercantil Promoción e Ingeniería de Obras, SA. (PROINOSA), adjudicatària de les obres de reurbanització del C/ El Torrent, de Mataró, en concepte de sobrant del control de qualitat.

10 Aprovació del reintegrament de la suma de 182.816.-Ptes., IVA. inclòs, equivalent a 1.098'75.-EUR., a favor de la mercantil Promoción e Ingeniería de Obras, SA. (PROINOSA), adjudicatària de les obres de reurbanització del C/ i Pl. Sant Joan, de Mataró, en concepte de sobrant del control de qualitat, i aprovació de la modificació del contracte establert inicialment amb l'esmentada empresa per a l'execució de les obres, en el sentit d'augmentar la seva quantia en la suma de 5.862.563.-Ptes., IVA inclòs, (35.234'71.-EUR.), en concepte d'excés d'amidaments en algunes partides de les obres previstes en el projecte.

11 Aprovació del reintegrament de la suma de 48.510.-Ptes., IVA. inclòs, equivalent a 291'55.-EUR., a favor de la mercantil Infraestructures i Obres Mataró, SA., (IOMSA), adjudicatària de les obres de reurbanització dels entorns del Cap de Cerdanyola Nord, de Mataró, en concepte de sobrant del control de qualitat, i aprovació de la modificació del contracte establert incialment amb l'esmentada empresa per a l'execució de les obres, en el sentit d'augmentar la seva quantia en la suma de 2.680.648.-Ptes., IVA inclòs, (16.111'02.-EUR.), en concepte d'excés d'amidaments en algunes partides de les obres previstes en el projecte.

12 Acordar segona subhasta per a l'alienació del C/ del Carme, 30 (ara 54), de Mataró, amb una baixa del 15% respecte del preu de licitació fixat com a mínim per a l'alienació de l'immoble.

13 Declaració desert i arxiu de l'expedient administratiu incoat per a la concessió del servei públic de recollida i acollida d'animals domèstics de Mataró.

14 Adjudicar el concurs per a les obres de remodelació del camp de futbol Camí del Mig i zona esportiva Enric Pujol, fase vestidors i urbanització exterior.

15 Declaració desert per inadmissió de les dues ofertes presentades, i inici de procediment negociat sense publicitat per a l'execució de les obres del projecte de reurbanització de la Pl. de La Havana, de Mataró.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

16 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de construcció de la setena barra de nínxols del Cementiri Municipal Les Valls .

-Servei d'Urbanisme-

17 Aprovació inicial constitució de la Junta de Compensació Sector Josep Sabater i Sust -Fortuny.

18 Aprovació inicial del projecte d'urbanització UA-49 a) "Carrer Sant Pere".

19 Donar compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en Recurs Contenciós Administratiu interposat contra l'aprovació definitiva de la Revisió del Pla General àmbit La BÔBILA.

20 Donar compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en Recurs Contenciós Administratiu interposat contra l'aprovació definitiva de la Revisió del Pla General sobre la "profunditat edificable de les finques del carrer de Cuba 104 a 110".

21 Donar compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en Recurs Contenciós Administratiu interposat contra l'aprovació definitiva de la Revisió del Pla General sobre la " finca en Zona forestal Clau 8 ".

22 Donar compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en Recurs Contenciós Administratiu interposat contra l'aprovació definitiva de la Revisió del Pla General àmbit " Sector C1 . Cirera Nord ".

23 Donar compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en Recurs Contenciós Administratiu interposat contra l'aprovació definitiva de la Revisió del Pla General àmbit " PEMU 05 - Lepant - Churruca ".

-Servei de Llicències-

24 Donar compliment de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona en recurs 4/99, interposat per Francisco Podadera Silvero i altra, contra llicència de 1ª ocupació d'edifici industrial al carrer Foneria, 32.

25 Desestimar recurs de reposició interposat per Antonio Gallego Vidal, contra l'ordre de retirada del cobert en terrat al carrer Jacint Verdaguer 11, 6è 2ª.

-Servei de Manteniment-

26 Aprovació inicial del Projecte de renovació de l'enllumenat públic dels carrers: Transversal, Caseta, Rda. Doctor Ferran, Avda. Velòdrom, Ávila, St. Ignasi de Loiola, Avda. Torner, Abat Oliba, Abat Marcet i Pg. Carles Padrós (quadre "MV"). Import: 23.126.053'-PTA.

27 Aprovació del Pla de seguretat i salut confeccionat per SECE, adjudicatària del projecte de reforma de l'enllumenat públic de l'Avinguda Puig i Cadafalch entre la Ronda President Tarradellas i el carrer Gatassa (quadre "ML" 2ª. Fase.

28 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de renovació de calçades (any 2000).

29 Aprovació de l'acta de recepció de les obres del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "OA" (Ronda Alfons X el Savi, Passeig Cabanelles, carrer Rocafonda i Plaça Espanya).

30 Aprovació de l'acta de recepció de les obres del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "M" (carrer Goya amb Pompeu Fabra).

31 Aprovació de l'acta de recepció de les obres del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "OJ" (Ctra. de Mata, carrers Poeta Punsola, Gibraltar, Josep Faneca i trams de Santiago Rusinyol i de la Rda. Rafael Estrany.

32 Aprovació de l'acta de recepció dels treballs d'adequació de l'edifici municipal situat al carrer Pau Picasso nº 28 (2ª Fase).


Precs i Preguntes.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe