Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 30/12/2002

Escoltar

Comissió de Govern. 30/12/2002

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

8325/2002 de 20 de desembre

Assumpte: Convocatòria sessió Comissió de Govern del dia 30 de desembre de 2002.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 30 de desembre de 2002, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala de Reunions del soterrani de l'edifici del Carreró d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 16 de desembre de 2002

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei d'Ingressos-

3 Modificació calendari fiscal 2003.

-Servei de Secretaria General-

4 Donar compliment al contingut de la Sentència número 1011 de data 12 de juliol de 2002, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciós Administratiu, Secció Primera, en el Recurs número 829/98 interposat per la Sra. Maria Cristina Auferil Brando, expedient responsabilitat patrimonial MM58/96.

-Servei de Compres i Contractacions-

5 Modificació del contracte de les obres d'urbanització de la zona verda del carrer de Santa Caterina (barri la Llàntia), de Mataró, adjudicat a favor de Pasquina, SA., per import de 29.333,99.-EUR., IVA. Inclòs.

6 Prorrogar per als anys 2003 i 2004 el contracte de servei de grua cistella per esporga, adjudicat a favor de l'empresa MOVEX, SL, amb un import de fins a 30.050,60.-EUR.., IVA. inclòs, pel dos anys de durada de la pròrroga.

7 Modificació del contracte de servei de suport a les persones grans, adjudicat a favor de Pròxims, SL., per augment en l'import de 7.638'11.- EUR., IVA. inclòs la despesa inicialment prevista per a la prestació del servei durant el primer trimestre del 2003.

8 Modificació del contracte de serveis de manteniment d'alarmes per als anys 2001 i 2002, adjudicat a favor de "Sociedad Española de Vigilancia Industrial y Privada, SA (SEVIP, SA), per ampliació del contracte en l'import de 1.000,00.- EUR., IVA. Inclòs.

9 Modificació del contracte de subministrament recanvis per a vehicles, durant els anys 2001 i 2002, adjudicat a favor de la mercantil Marina Granollers, SL., per ampliació del contracte per un import addicional de 3.000,00.- EUR., IVA. Inclòs.

10 Aprovar l'ampliació del contracte serveis pels treballs de fusteria pels anys 2001 i 2002, actualment acordat amb la Sra. Núria Bassas I Solà, ampliació la qual comporta un augment en el preu del contracte per l'import de 21.000,00.-EUR., IVA. Inclòs.

11 Modificació del contracte d'obres d'urbanització de la Rda. Rocablanca, entre els carrers Sant Sebastià i La Lluna, adjudicada a favor de l'empresa Promoción e Ingeniería de Obras, SA. (PROINOSA), modificació la qual consisteix en l'ampliació del contracte per un import de 62.745,66.-EUROS IVA inclòs.

12 Aprovació de la pròrroga del contracte de gestió dels serveis dels casals municipals d'avis, adjudicat a favor de l'entitat Esport 3, per dos anys addicionals, des del 01/02/2003 al 31/01/2005, ambdós inclosos, per un import de 199.227'36.-EUR., IVA. inclòs.

13 Aprovar la pròrroga per als anys 2003 I 2004 del contracte del servei de reg de l'arbrat, adjudicat a favor de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., per un import de 35.914'00.-EUR., IVA. inclòs, pels dos anys de durada de la pròrroga.

14 Aprovar la pròrroga del contracte de desratització, desinfecció I desinsectació, adjudicat a favor de la mercantil Antiplagues de Catalunya, SL., per un termini de 21 mesos addicionals, a comptar des del 01/01/2003 i fins al 31/09/2004, ambdós inclosos, I per un import total de 37.863'84.-EUR., IVA. inclòs.

15 Aprovar la pròrroga del contracte de gestió del programa de mediació intercultural de Mataró, adjudicat a favor de Gramc - Grup de Recerca I Actuació sobre Minories Culturals I Treballadors Estrangers -, per un termini de 23 mesos, des del 01/01/2003 al 30/11/2004, per un import 140.123'13.-EUR., IVA. inclòs, per la durada total de la pròrroga, I modificar el contracte per ampliació del mateix, per l'import total de 37.974'05.-EUR., IVA. inclòs (19.812'55.-EUR., per a l'anualitat del 2003 I 18.161'50.-EUR., per a l'anualitat del 2004) EUR., per al 2004.

16 Pròrroga del contracte de gestió dels serveis del programa de formació bàsica d'adults, adjudicat a favor de l'entitat Promoció I Benestar Social (PROBENS), per un termini addicional de dos anys de durada del contracte, des del 01/01/2003 fins al 31/12/2004, ambdós inclosos, per l'import de 44.571'12.-EUR., IVA. inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

17 Pròrroga del contracte de servei de missatgeria, adjudicat a favor de Mensajeros El Maresme, per un termini addicional de 18 mesos, a comptar des del 01/01/2003 i fins al 31/06/2004, i modificació del contracte per disminució de les previsions de missatgeria inicialment calculades, mantenint els preus unitaris oferts inicialment per l'adjudicatària, pel que l'import de la pròrroga quedarà fixat en la suma de 26.454'66.-EUR., IVA. inclòs, pels 18 mesos de durada de la pròrroga.

18 Modificació del contracte de servei d'iniciatives juvenils a Rocafonda, adjudicat a favor de Gedi Gestió I Disseny, modificació la qual comporta un augment respecte de l'import inicial del contracte en la suma de 18.662'76.-EUR.

19 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei d'atenció telefònica 010, amb una durada de des del 01/02/2003 fins al 31/01/2004, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: 178.809'85.-EUR., IVA. inclòs.

20 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament d'eines i recanvis de reg durant els anys 2003 i 2004, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 48.080'96.-EUR., IVA. inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

21 Modificació del contracte de servei per a la cobertura de l'assegurament de la responsabilitat civil derivada de l'ús i circulació dels vehicles que composen la flota municipal, adjudicat a favor de Zurich España, Compañía Aseguradsora de Seguros y Reaseguros, SA.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Sanitat i Serveis Socials-

22 Modificació de l'acord adoptat per la Comissió de Govern en data 9 de setembre relatiu a l'aportació econòmica anual al PASS, com a complement per l'estança d'algunes persones mancades de recursos a la Residència Sant Josep.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor