Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern 5/2/2001

Escoltar

Comissió de Govern 5/2/2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 678/2001 de 1 de febrer

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 5 de febrer de 2001.

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2001 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 5 de febrer de 2001, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 22 de gener de 2001.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS
SOTS DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA
-Gestió Econòmica-

3 Aprovació d'obligacions d'exercicis anteriors i la seva aplicació al pressupost de 2001

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovar els plecs de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs del subministrament de recanvis de maquinària de jardineria durant els anys 2001-2002 i convocatòria de licitació (48/2001).

5 Aprovar els plecs de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs del subministrament de recanvis de reg i eines de jardineria durant els anys 2001-2002 i convocatòria de licitació. (49/2001).

6 Aprovar els plecs de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs del servei de conservació i instalÙlacions semafòriques durant l'any 2001 i convocar licitació. (43/2001).

7 Aprovar els plecs de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs de les obres d'urbanització de la zona verda del carrer Santa Caterina (barri de la llàntia) i convocar licitació. (45/2001).

8 Aprovar els plecs de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs del servei de manteniment de varies zones verdes de la ciutat (Via Europa, Plaça Itàlia, El Rengle, Can Solaret, Zones Verdes Del Sector 9 I Parc Roques Albés) i convocar licitació. (44/2001).

9 Aprovar els plecs de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs de les obres d'urbanització de Ronda Blanca i convocar licitació . (46/2001).

10 Aprovar els plecs de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs de les obres d'urbanització del pas de vianants del carrer Sant Agustí i convocar licitació. (47/2001).

11 Adjudicació dels treballs de serralleria durant els anys 2001 i 2002.

12 Adjudicació dels treballs de fusteria durant els anys 2001 i 2002.

13 Adjudicació dels treballs de lampisteria durant els anys 2001 i 2002.

14 Adjudicació del servei de trituració de restes de poda durant els anys 2001 i 2002.

15 Adjudicació dels treballs de paleta en edificació durant els anys 2001 i 2002.

16 Adjudicació del servei de manipulació i repartiment de notificacions durant els anys 2001 i 2002.

17 Adjudicació del subministrament de bosses de plàstic pels bobinet durant els anys 2001 i 2002.

18 Adjudicació del servei de reg de l'arbrat durant els anys 2001 i 2002.

19 Adjudicació dels treballs de pintura durant els anys 2001 i 2002.

20 Adjudicació del servei de gestió de mediació intercultural durant els anys 2001 i 2002.


CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d'Urbanisme-

21 Aprovació inicial del Projecte d'urbanització marges autopista (Sector C1-Cirera Nord).

22 Aprovació inicial del PERI 01- "Camí Ral - President Macià".

23 Aprovació inicial de la modificació del Pla Parcial "Les Hortes del Camí Ral".


Precs i Preguntes.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe