Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 9 de setembre de 2002

Escoltar

Comissió de Govern. 9 de setembre de 2002

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

5517/2002 de 5 de setembre

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern Municipal que tindrà lloc el dilluns 9 de setembre de 2002.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 9 de setembre de 2002, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala de Reunions del soterrani del Carreró d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 15 de juliol de 2002.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

Servei de Gestió Econòmica

3 Cessió d'ús del local situat a l'Avinguda Lluis Companys, 49 de propietat municipal, a favor de la Fundació GIMM

4 Ratificació del Decret 5090/2002, en l'acord de l'autoritzacio, disposició i obligació de despeses del Patronat Municipal de Cultura corresponents a l'exercici 2001 per import total de 17.437,32 ¬

Servei de Compres i Contractacions

5 Ratificació del Decret 5043/2002, de 31 de juliol, d'iniciar expedient de contractació i aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de suport a les persones grans, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: 42.952'00.-EUR., IVA. inclòs, per una durada total del servei de 6 mesos.

6 Ratificar el Decret 5067/2002, de 31 de juliol, d'iniciar expedient de contractació i aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de conservació i manteniment de l'enllumenat públic de la ciutat de Mataró, durant els anys 2003 i 2004, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: 1.232.337'14.-EUR., IVA. inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

7 Ratificar el Decret 5040/2002, de 31 de juliol, d'aprovació de la modificació del contracte per a l'execució de les obres de reforma de l'enllumenat públic de l'av. Puig i Cadafalch, entre la Rda. President Tarradellas i c/ Gatassa, de Mataró, adjudicat a favor de la mercantil Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA. (SECE), modificació la qual comporta un augment en el preu de la contractació per import de 750'80.-EUR., IVA. inclòs, degut als treballs que han hagut d'executar-se, no contemplats en el projecte inicial però necessaris per a la correcta finalització de les obres.

8 Ratificar el Decret 5037/2002, de 31 de juliol, d'aprovació de la modificació del contracte per a l'execució de les obres per a la reurbanització de la Pl. de l'Havana, de Mataró, adjudicat a favor de la mercantil "Asfaltos y Pavimentos Barcelona, SA.", modificació la qual comporta un augment en el preu de la contractació per l'import de 30.106'66.-EUR., IVA. Inclòs, degut a l'augment de les unitats d'obres previstes en el projecte inicial (excés d'amidaments).

9 Ratificar el Decret 5035/2002, de 31 de juliol de pròrroga del contracte de servei d'iniciatives juvenils a Rocafonda, adjudicat a favor de Gedi Gestió i Disseny, SCCL., per un any addicional, des del 01/08/2002 al 31/07/2003, per un import de 37.324'41.-EUR., IVA. inclòs; modificació de l'ampliació efectuada per acord de la Comissió de Govern Municipal de data 21/01/2002, a fi d'adequar la modificació contractual als serveis realment executats, disminuint l'import de la modificació en la suma de 17.995'80.-EUR.; i modificació del contracte per augment dels serveis a prestar, durant el termini de 01/08/2002 al 31/01/2003, per l'import total de 15.962'76.-EUR., IVA. inclòs.

10 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de subministrament i instal·lació de plafons informatius a la ciutat de Mataró durant l'any 2003, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: 88.872'00.-EUR., IVA. inclòs.

11 Rectificació d'error material comès a l'apartat tercer de la part resolutiva de l'acord pres per la Comissió de Govern Municipal de data 15/07/2002, relatiu a l'aprovació de la continuació dels treballs de fusteria efectuats durant l'any 2002 amb la Sra. Núria Bassas i Solà (rectificació dels números d'operacions comptables a càrrec de els quals es facturaran els treballs).

12 Aprovació de la modificació del contracte per a l'execució de les obres de construcció d'un edifici per a viver d'empreses, fase acabats interiors (instal·lacions i paviments), adjudicat a favor de la mercantil "UTE Construcciones Caler - Proinosa, SA.", modificació la qual comporta un augment en el preu de la contractació per l'import de 148.927'25.-EUR., IVA. inclòs, degut a l'augment de les unitats d'obres previstes en el projecte inicial (excés d'amidaments).

13 Aprovació de la pròrroga del contracte d'obres d'urbanització de la Rda. Rocablanca, entre els c/ Sant Sebastià i la Lluna, de Mataró, ja que l'adjudicatària de les obres, Promoción e Ingeniería de Obras, SA. (PROINOSA), va haver d'instal·lar una tuberia de ATLL, mantenir en tot moment un carril de circulació, i atès el període de pluges recent, l'empresa adjudicatària no ha pogut finalitzar les obres en la data de 14/07/2002, prevista inicialment, sinó en la de 30/08/2002.

  1. Aprovació de la modificació del contracte per a l'execució de les obres de construcció dels vestuaris del camp municipal de futbol de Pla d'en Boet, de Mataró, adjudicat a favor de la mercantil "Sastre Hermanos, SA., Empresa Constructora (SATHER)", modificació la qual comporta un augment en el preu de la contractació per l'import de 27.369'53.-EUR., IVA. inclòs, degut a l'augment de les unitats d'obres previstes en el projecte inicial (excés d'amidaments).
  2. Aprovació de la modificació del contracte per a l'execució de les obres complementàries al projecte de telecomunicacions i informàtica de l'edifici del viver d'empreses del C/ Herrera, de Mataró, adjudicat a favor de la mercantil "UTE Construcciones Caler, SA. - PROINOSA, SA.", modificació la qual comporta un augment en el preu de la contractació per l'import de 17.775'33.-EUR., IVA. inclòs, degut a l'augment de les unitats d'obres previstes en el projecte inicial (excés d'amidaments).

16 Ratificar el Decret 5036/2002, de 31 de juliol , d'adjudicació servei adquisició de hardware i software i prestació del servei per a la implantació d'un sistema informàtic de salvaguarda, seguretat i alta disponibilitat pels servidors de les aplicacions corporatives de l'Ajuntament, fase 1, a favor de l'empresa Unitronics Telecomunicaciones, SA., per l'import de 108.100'00.-EUR., IVA. inclòs.

17 Ratificar el Decret 5042/2002, de 31 de juliol , d'adjudicació servei de subministrament d'electrònica de xarxa per a l'Ajuntament de Mataró, durant l'any 2002, a favor de l'empresa Unitronics Telecomunicaciones, SA., per l'import de 39.737'88.-EUR., IVA. inclòs.

18 Ratificar el Decret 5038/2002, de 31 de juliol, d'adjudicació de la contractació del subministrament i instal·lació de mampares divisòries per a l'adequació de distribució de despatxos de les oficines de Serveis Municipals i Manteniment, de l'Ajuntament de Mataró, a favor de la mercantil "Desmon Maresme, SL.", per l'import de 49.109'00.-EUR., IVA. inclòs.

19 Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament de mobiliari per al Centra Cívic de Rocafonda, de Mataró, a l'empresa "Comercial Prous, SA" per un import de 117.121'23 ¬, IVA inclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

Servei d'Obres

20 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres de reurbanització de la plaça de l'havana.

21 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres de construcció de vestuaris al camp municipal de futbol del Pla d'en Boet.

22 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres d'urbanització dels accessos al pas subterrani del carrer Sant Agustí a l'avinguda Maresme.

23 Encarregar a la Universitat Politècnica de Catalunya la confecció i redacció de quatre projectes de manteniment per edificis municipals de propera construcció i aprovació del conveni de col·laboració a formalitzar amb la UPC.

24 Acceptar la subvenció de 300000 ¬ atorgada a l'actuació municipal anomenada Rehabilitació de La Riera, entre el carrer Sant Josep i carrer Argentona inclosa en la programació FEDER, anualitats 2002-2003.

Servei d'Urbanisme

25 Donar compte de la Sentència 557 de 17.6.2002 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que desestima el Recurs contenciós administratiu 2615/97 interposat per TRISAC SA, contra la modificació del Pla parcial sector Parc Central.

26 Donar compte de la Sentència 651 de 19.6.2002 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que desestima el Recurs contenciós administratiu 1321/97 interposat per Montserrat Ventura i Francisco Redora, Rodesan SA. i El Pinyolet SA., contra la revisió del PGOM/96 (clau 2ª, zona industrial entre mitgeres de ronda Prim, Goya, Miquel Biada i Tetuan).

27 Donar compte de la Sentència 582 de 21.6.2002 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que desestima el Recurs contenciós administratiu 1292/97 interposat per Ingol SA, contra la revisió del PGOM/96 (Zona de gran indústria, clau 2b, sector 04- - Prim/Goya).

28 Aprovació inicial de l'estudi de detall de "Regularització de la profunditat edificable de les finques 73-75-77 del carrer Pizarro i 80 i 82 del carrer Torrijos".

Servei de Llicències

29 Donar compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 04.07.02, dictada en recurs 137/98 interposat per Antonia Dubé Gómez, contra la denegació de declaració de ruïna al carrer Sant Joan, 55.

Servei de Manteniment

30 Aprovació inicial del Projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "O" a la ronda Alfonso XII (entre el carrer Miquel Biada i la plaça Doctor Fleming).

31 Aprovació inicial del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "P" al Camí Ral (entre la plaça Laietana i la ronda President Irla).

CMI SERVEIS PERSONALS

Regidoria de Joventut i Dona

32 Aprovar la pròrroga per a l'any 2002 del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament, dins el Protocol general "Xarxa Barcelona-Municipis de Qualitat", pel suport al desenvolupament dels serveis municipals de Joventut.

33 Aprovar el conveni amb la Diputació de Barcelona de suport a les polítiques locals d'igualtat d'oportunitats.

Servei de Sanitat i Serveis Socials

34 Aportació econòmica anual al PASS, com a complement per l'estança d'algunes persones mancades de recursos a la Residència Sant Josep.

Conselleria Delegada d'Educació i Noves Tecnologies

35 Aprovar el conveni específic de cooperació entre l'Ajuntament de Mataró i la Diputació de Barcelona per al desenvolupament d'activitats dins de l'àmbit educatiu per a la realització d'activitats relacionades amb la transició escola-treball.

Precs i Preguntes.

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor