Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern del 2 de novembre de 1999

Escoltar

Comissió de Govern del 2 de novembre de 1999

Dia
Hora
Lloc
Va acordar, entre d'altres, formalitzar el conveni amb l'artista Rovira Brull per els drets intel·lectuals de l'escultura "Laia l'arquera"
Organisme

Ordre del dia

El passat dimarts, 2 de novembre, es va celebrar una nova reunió de la Comissió de Govern de l·Ajuntament que, amb la recent modificació de la Llei de Bases de Règim Local, ha ampliat les seves competències, recollint algunes de les que fins ara requeien en el Ple de l·Ajuntament. En aquest nou mandat la Comissió de Govern, que es reuneix cada quinze dies, està integrada per l·Alcalde, els sis tinents d·alcalde i, des del passat 17 de setembre, els portaveus dels grups municipals d·Iniciativa per Catalunya-Verds i el Partit Popular, que van acceptar l·oferiment de l·Alcaldia de participar activament en aquest òrgan de govern, en qualitat de vocals.

D·entre els temes tractats a la Comissió de Govern del 2 de novembre, destaca la ratificació del Decret d·Alcaldia, mitjançant el qual s·ha formalitzat un conveni amb l·artista Josep M. Rovira Brull, per a la transmissió de la propietat intelÙlectual de l·escultura "Laia l·arquera", que presideix la Porta Laietana i que ha esdevingut un símbol de la ciutat per a molts ciutadans i per a permetre la utilització de la seva imatge en aspectes relacionats amb la promoció de la ciutat. En base a l·esmentat conveni, reconeixent el valor cultural de l·esmentada obra i l·interès públic que ha suscitat, s·ha mirat de regularitzar els drets de propietat intelÙlectual sobre l·obra, en els següents termes:

-L·autor de l·obra cedeix a l·Ajuntament de Mataró, de forma exclusiva els drets d·explotació de l·obra per a promoció de la ciutat , comprometent-se l·Ajuntament a vetllar en tots els usos públics de la imatge. L·Ajuntament, per la seva part, pagarà 3.500.000 ptes. a l·artista en concepte de transmissió i cessió de tots els drets intelÙlectuals sobre l·obra.

En el transcurs de la Comissió de Govern es va acordar, a més:

-Adjudicar a l·empresa Elecman els treballs de restauració dels elements urbans, pavimentació de voreres i aplacats de murs de la Plaça Catalunya, per un import de 13.549.000 ptes. Obres que es portaran a terme properament.

i, aprovar inicialment:

-el projecte d·urbanització del sector residencial de "Can Gassol", situat a la illa formada per la ronda Alfonso X el Sabio, carrer Prat de la Riba i carrer Floridablanca. Aquest sector, fins ara dedicat a indústria, que fou requalificat a partir d·una modificació del Pla General d·Ordenació Urbana de Mataró, és de promoció privada i preveu l·edificació de dos blocs lineals fent façana a la ronda i una torre a la confluència de la ronda amb el carrer Prat de la Riba i una zona verda a l·interior de l·illa. La urbanització inclou, a més, la prolongació del carrer Pacheco des del carrer Prat de la Riba a la ronda Alfonso X el Sabio.

-el projecte d·urbanització de la Unitat d·Actuació-46, del carrer Càceres, que comprèn la urbanització d·una petita zona verda a la cantonada del carrer Càceres i el Torrent de la Pólvora, a Cirera, com a resultat de la urbanització de tota la unitat com a sector residencial, amb un bloc d·habitatges en forma d' "L". El nou espai lliure, la urbanització del qual anirà a càrrec dels promotors del sector, es planteja en base a la delimitació d·una zona d·estada i lleure gairebé quadrada, coberta de sauló, enmig dels accessos als habitatges i amb accés directe des dels dos carrers. La nova placeta, de 400 m2. aproximadament, comptarà amb una zona a l·ombra dels arbres, mobiliari urbà (bancs i cadires, papereres i jocs infantils) i enllumenat públic.

I, per últim,

-el projecte d·urbanització del carrer Puigmal i la plaça Canigó, de la Unitat d·Actuació-09. En aquesta ocasió es tracta d·un espai públic situat dins la illa limitada pels carrers Queralbs, camí dels Capellanets, Tres Roques i ronda Roca blanca, a Cerdanyola nord. L·espai, en forma de "T", es troba envoltat per edificis d·habitatges, amb el carrer Puigmal, reservat als vianants, que comunica el Camí dels Capellanets amb la ronda Rocablanca, i la plaça Canigó, que dóna al carrer Tres Roques.