Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordre del dia de la sessió del Ple ordinari del 21/10/99

Escoltar

Ordre del dia de la sessió del Ple ordinari del 21/10/99

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l·Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 21 d·octubre de 1999 , a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 16.9.99

2 DESPATX OFICIAL

ALCALDIA
3 Ratificar decret Alcaldia s/acceptació renuncia Sr. Sergi Bonamusa i nomenar a la Sra. Alicia Romero com Instructora de l·expedient de concessió de la medalla de la ciutat als cap de llista de les primeres eleccions democràtiques municipals de 1979
4 Aprovar l·atorgament de la Medalla de la Ciutat als Caps de Llista de les primeres eleccions democràtiques municipals de 1979 .
5 Aprovar la creació d·una Comissió Informativa especial per a l·estudi de l·adaptació del funcionament municipal a la nova normativa legal i als canvis organitzatius recentment aprovats.
6 Nomenament vocals al Consell de l·IMPEM
7 Ratificar decret Alcaldia s/designació festes locals
8 Donar compte decret Alcaldia s/canvi delegacions Comunicació i Imatge

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS
- Grup Municipal de Convergència i Unió-
9 Constitució comissió ciutadana per concretar la proposta de Mataró com a subseu del Fòrum Universal de les Cultures del 2004.


CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
-Intervenció-
10 Desafectació de l·immoble destinat a habitatges de mestres situat al c/ Madoz 28-30.
11 Expedient modificatiu pressupost
12 Ratificar decret aprovació compte general pressupost 1998.
13 Ratificar decret Alcaldia s/desascripció a Aigües de Mataró SA de l·edifici del laboratori municipal.
14 Ratificació decret Alcaldia s/atorgament aval al Centre de Formació i Prevenció.
15 Donar compte de l·ajut de caixa a l·Escola Universitària Politècnica de Mataró.
16 Donar compte de l·ajut de caixa a l·Institut Politècnic Miquel Biada.


-Tresoreria i Gestió Tributària-
17 Aprovació provisional Ordenances fiscals 2000.

-Compres i Contractacions-
18 Ratificar decret Alcaldia s/adjudicació de les obres de construcció d·un camp de futbol a la zona industrial del Pla d·en Boet, 1ª Fase.

-Recursos Humans-
19 Aprovar modificació plantilla de personal.
20 Aprovar modificació relació de llocs de treball
21 Aprovar valoració llocs de treball
22 Aprovar declaració compatibilitat segona activitat.

-Institut Municipal de Promoció Econòmica-
23 Aprovació preus públics Fira de Bolets.
24 Aprovació preus públics Fira d·Artesans.

-Patronat Mpal. Escola Universitària Politècnica-
25 Ratificar decret d·Alcaldia s/contractació gerent de l·EUP de Mataró


CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Urbanisme-
26 Donar-se per assabentat de la concessió d·un ajut complementari per al Programa FEDER "Infraestructures bàsiques del teixit productiu".
27 Aprovació definitiva de la Modificació de l·Estudi de detall de l·illa "Procter & Gamble" del sector del Rengle.
28 Aprovació projecte modificat de la 1ª fase de construcció d·un pas subterrani peatonal del Projecte Passeig Marítim, entre el port i el centre de natació.

-Serveis Municipals i Manteniment-
29 Ratificació del Decret que aprovava el finançament de 5 nou autobusos per 1999, el que té un import de 159.244.070 PTA.


CMI SERVEIS PERSONALS
-Patronat Municipal Institut Politècnic Miquel Biada-
30 Aprovar text de renovació del conveni singular entre el Departament d·Ensenyament de la Generalitat i l·Ajuntament de Mataró sobre el funcionament de l·Institut Miquel Biada.

-Patronat Municipal de Cultura-
31 Nomenament dels representants dels grups polítics al Consell Municipal de Cultura.


PRECS I PREGUNTES
Del Grup Municipal Convergència i Unió
32 PREC s/la senyalització a l·Av. Puig i Cadafalch.
33 PREC s/ primeres mesures per ajudar als afectats per la tempesta del passat dia catorze de setembre.
34 PREC s/ la piràmide d·edat en relació a les persones que viuen soles.
35 PREC s/el redisseny de la plaça de França.
36 PREGUNTA s/el servei municipal de recollida d·animals (caneres municipals) i la gestió de l·empresa SACPA.
37 PREGUNTA s/els acabats interiors del "Casal de la Gent Gran del Parc Central".
38 PREGUNTA s/les actuacions realitzades per restablir l·equilibri ecològic dels abocaments de terres sobre la Font del Pericó.
39 PREGUNTA s/l·aparcament de Can Xammar.
40 PREGUNTA s/la memòria de seguiment de l·actuació de la grua municipal.

Del Grup Municipal del Partit Popular
41 PREC s/modificació relació llocs de treball
42 PREC s/la redacció d·un pla de millora en el barri de Cirera
43 PREC s/la immediata urbanització de la zona delimitada pels carrers Pirineus, Camí de la Geganta i Via Europa.
44 PREC s/instaurar un premi a la família del primer nadó del 2000.
45 PREGUNTA s/les mesures a prendre per l·abocament de sorra, formigó i pedra en l·entorn del Touring Club.
46 PREGUNTA s/l·oferiment d·ajut als afectats pels aiguats.
47 PREGUNTA s/la repercussió de la sentència TSJC a la demanda dels propietaris del Sector C-1 Cirera Nord.

Del Grup Municipal d·Iniciativa per Catalunya Verds
48 PREC s/l·acceleració del Pla de construcció d·habitatges de lloguer assistits.
49 PREGUNTA s/ les actuacions a seguir per l·Ajuntament a fi de garantir el conveni amb l·empresa Gassol pel manteniment de les seves activitats industrials a la fàbrica de Mataró.
50 PREGUNTA s/ els criteris del Govern municipal per la venda al millor postor, d·una parcelÙla de propietat municipal, procedent de la cessió obligatòria del deu per cent de l·aprofitament mig del sector, destinada a la construcció de 15 habitatges a la Via Europa.

Ho mana i signa l·Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró el divuit d·octubre de mil nou-cents noranta-nou.


En dono fe
El Secretari General

Manuel Monfort i Pastor