Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordre del dia del ple (2/4/98)

Escoltar

Ordre del dia del ple (2/4/98)

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions
extraordinària del dia 22.12.1997 i ordinària del dia 12.2.1998.

2 DESPATX OFICIAL

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
Del Grup Municipal del Partit Popular
3 Contribucions especials cementiri del Caputxins.

Del Grup Municipal Mixt
4 Ordenança Municipal sobre seguretat, conservació, revisió i rehabilitació d'edificis.

SEGURETAT I PREVENCIó
5 Donar coneixement del nou desplegament territorial de la Policia Local de Mataró.

SERVEIS CENTRALS
INTERIOR
Recursos Humans
6 Acomiadament d'un cobrador laboral.
7 Modificació plantilla personal Ajuntament.
8 Modificació relació de llocs de treball personal Ajuntament.

COMPRES I CONTRACTACIONS
9 Aprovació de la revisió de preus per a l,any 1998 del contracte amb l'empresa CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIó DEL MARESME, el servei de neteja i reg de les zones enjardinades de la ciutat.
10 Aprovació de la revisió de preus per a l'any 1998 del contracte amb l'empresa JOSEP Ma. PI BOQUET pel manteniment i conservació de les instal.lacions de l'enllumenat públic.
11 Aprovació dels plecs de condicions econòmico-administratives particulars i convocatòria de licitació del concurs per a l'adjudicació de les obres de la urbanització de la plaça Miquel Biada i UA-19 (zona verda entre el Ptge. de Santa Magdalena i el c. Lepanto) i el Ptge. de Santa Magdalena.
12 Aprovació dels plecs de condicions econòmico-admistratives i convocatòria de licitació concurs per a la contractació de les obres de millora urbana de l'antiga N-II i reordenació de la cruïlla amb la Rda. Barceló.
13 Aprovació dels plecs de condicions econòmico-administratives i
convocatòria de licitació concurs per a la contractació de les obres de rehabilitació de la residència municipal de Sant Josep, 1a. fase.
14 Aprovació dels plecs de condicions econòmico-administratives i
convocatòria de licitació concurs per a la contractació de les obres d'instal.lacions de serveis per a la remodelació de la residència municipal de Sant Josep, 1ª fase.
15 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives pel concurs per l'atorgament de concessió del servei de gestió i dinamització de l'alberg de Can soleret.
16 Aprovació dels plecs de condicions econòmico-administratives i
convocatòria de licitació concurs per a la contractació de les obres de renovació del paviment de les calçades durant l'any 1998
17 Aprovació dels plecs de condicions econòmico-administratives i
convocatòria de licitació concurs per a la contractació de les obres de remodelació del Parc de Palau, 2a fase.
18 Aprovació de la modificació dels plecs de clàusules administratives generals de l'Ajuntament de Mataró aplicables als contractes d'obres i instal.lacions.
19 Adjudicació del servei de reparació i manteniment de les instal.lacions semafòriques durant els anys 1998 i 1999 a l'empresa ACISA.
20 Adjudicació de les obres de construcció d'un CAP a la Rda. Cerdanya a l'empresa TEYCO.
21 Adjudicació de les obres de rehabilitació dels habitatges de l'Escorxador a l'empresa CARSA.

PATRONAT MUNICIPAL ESCOLES BRESSOL
22 Aprovació 6è conveni col.lectiu.

SERVEIS TERRITORIALS
Obres i Serveis Públics
23 Aprovació de l'avantprojecte de les obres de construcció d'un aparcament soterrani a Can Xammar.
24 Aprovació del Projecte bàsic d'adequació d'edifici per a ús provisional de la Policia Local.
25 Aprovació definitiva del Projecte d'obres de sanejament per a la construcció d'un col.lector als carrers Rierot, Hospital, Sant Pere, Camí Ral i Jordi Joan.
26 Ratificació del Decret d,Alcaldia sobre la petició davant la Demarcació de Carreteres, per a que assumeixi el condicionament de l'Eix 14, enllaç A-19 amb la carretera Nacional II, tram comprès entre el carrer Juan de la Cierva, carretera Nacional II i carrer Balançó i Boter.
27 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres realitzades per l'empresa Corviam, fase 1a. estructura, tancament i teulada a la biblioteca Municipal Pompeu Fabra.
28 Aprovació del Projecte reformat al de construcció d'un centre de recepció i emmagatzament sel.lectiu de residus especials i voluminosos al c. Galícia i adjudicació a l'empresa COMSA.
29 Aprovació del Projecte complementari al de construcció d'un camp de futbol a la Llàntia.
30 Aprovació de l'avantprojecte d'enllaç de la variant de la carretera Nacional-II, amb la carretera BV-5301 (enllaç nord de Mataró)
31 Aprovació del Projecte bàsic per a la reforma de les dependències de l'antic Col.legi Sant Josep.
32 Aprovació del Projecte bàsic sobre la reforma de l'edifici de
l'Ajuntament a La Riera, planta baixa.

Servei de Manteniment
33 Aprovació inicial del Projecte de renovació de voreres 1998-1999, import 49.468.414.- ptes., a realitzar en dues fases.
34 Desglossar el Projecte de renovació de paviments de calçada 1998-1999, en dues fases: la 1a. import 75.425.515.- ptes. i la 2a. import 89.982.891.- ptes.

Urbanisme
35 Autorització de l,alliberament de càrrega urbanística de la finca 45, parcel.la 4 de l,illa I, del sector de Roques Albes.
36 Aprovació signatura del conveni amb INTEX, SAL i INTEXMAT, SAL, en relació al trasllat d'indústria per ubicar un nou equipament al c. Antoni Puigblanc.
37 Aprovació provisional de la modificació puntual del PGMO en relació al canvi d'ubicació de l'equipament de la pl. de l'Havana al c. Antoni Puigblanc, en l'àmbit del sector de remodelació 5-08.
38 Aprovació provisional de la modificació puntual del PGMO, referent a l'àmbit de Can Gassol, delimitant una nova unitat d,actuació núm. 55.
39 Aprovació provisional de la modificació puntual del PGMO referent al nou equipament de la pl. Pintor Cusach, al barri de Rocafonda i ampliació de les plantes baixes comercials al centre històric.
40 Aprovació inicial de la modificació puntual del PGMO, referent a l'article 79 de les Normes Urbanístiques en relació a les condicions dels habitatges en planta baixa.
41 Aprovació definitiva de la 2a. operació jurídica complementària del projecte de reparcel.lació del sector Les Valls.
42 Aprovació del Reglament de la Comissió Especial per al seguiment del PE de millora rural i desenvolupament agrícola de les Cinc Sènies.
43 Ratificació del conveni amb Micaema, SL, en relació a les obres d'urbanització de la UA-31, av. Amèrica.
44 Ratificació del conveni amb Construccions Veïnat de Valldeix, SA, en relació a les obres d,urbanització de la UA-19, passatge Santa Magdalena.
45 Aprovació del conveni amb Nefim International Construccions, SL, en relació a les obres d,urbanització de la UA-18, pl. Miquel Biada.
46 Recepció de les obres d,urbanització de les zones verdes dels sectors Roques Albes i Les Valls.
47 Aprovació definitiva del Projecte d,urbanització del parc urbà del PE d'equipaments de Can Soleret.

Medi Ambient
48 Aprovació del Pla d'acció ambiental i el Pla de seguiment, Agenda Local 21.

Circulació i Transports
49 Encarregar a PUMSA l,elaboració d,un estudi sobre la viabilitat i la forma de gestió idònies per a la construcció i explotació de nous aparcaments subterranis a la ciutat.
50 Aprovació del pressupost presentat per TRAPSA del servei Mataró-Bus des de l'1 de gener fins el 30 d'abril de 1998.
51 Aprovació de la revisió dels costos d'explotació del servei
d'estacionament limitat i controlat mitjançant parquímetres, presentat per PARCOSA.


SERVEIS PERSONALS
Agermanaments i Solidaritat
52 Ratificació del decret d,Alcaldia de substitució d,un vocal al Consell Municipal per a la Solidaritat i Cooperació Internacional.

Patronat Municipal de Cultura
53 Inclusió de nous carrers al Nomenclàtor de la ciutat.

PRECS I PREGUNTES
Del Grup Municipal Convergència i Unió
54 PREC s/les mancances en infraestructura que pateixin les associacions de veïns.
55 PREC s/el mercat de la plaça Gran i el seu entorn.
56 PREC s/el projecte de revitalització del centre històric (URBAN)
57 PREC s/impulsar un programa de foment de creació de llocs de treball en l'àmbit de serveis a les persones grans.
58 PREGUNTA s/el pla de comunicació de l,Ajuntament de Mataró.
59 PREGUNTA referent als resultats de l,estudi sobre la incineradora de residus sòlids urbans i la salut de la població de Mataró.

Del Grup Municipal del Partit Popular
60 PREC s/commemoració Dia Internacional de la Familía.
61 PREC s/onada robatoris que afecta al carrer Sant Benet i rodalies.
62 PREC s/iniciar tràmits legals per alinear del patrimoni municipal les finques de la seva propietat dins la urbanització Can Quirze.
63 PREGUNTA s/contradiccions existents entre el calendari d'execució del parc i el conveni signat amb els propietaris residents.
64 PREGUNTA s/el dèficit de places en l'ambit de les escoles bressol.

Del Grup Municipal Mixt
65 PREC s/la creació del Consell Econòmic i Social.
66 PREC en relació al compliment del punt VI. 10 del Pla d'Acció Ambiental en relació a la incidència del soroll provinent de l'autopista a l'interior de les vivendes properes (zona Vista Alegre Est) i grau de compliment de l'acord adoptat en el ple ordinari del mes de febrer de 1997 sobre aquesta qüestió.
67 PREC en relació a la commemoració del 150è aniversari de la missa de Les Santes.
68 PREC s/adhesió a l,Associació d,amics de la Bressola com a soci protector a l'Ajuntament de Mataró
69 PREGUNTA s/els criteris a seguir per a la matriculació dels alumnes d'educació infantil, primària i secundària per al curs vinent.
70 PREGUNTA s/l,augment de dioxines en el funcionament de la incineradora detectat per l,estudi del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.


Ho mana i signa l'Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró el trenta de març de mil nou-cents noranta-vuit.

En dono fe

El Secretari General
Manuel Monfort i Pastor