Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordre del dia del Ple 23/7/98

Escoltar

Ordre del dia del Ple 23/7/98

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D'ALCALDIA
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 23 de juliol de 1998, a les 5 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

DESPATX OFICIAL

ALCALDIA
1 Nomenament membre Consell IMPEM.
2 Aprovació inicial del Reglament d'honors i distincions.


SERVEIS CENTRALS
INTERIOR
-Recursos Humans-
3 Ratificació decret d'Alcaldia s/modificació relació llocs de treball.
4 Ratificació decret d'Alcaldia aprovació bases selecció i convocatòria Cap de l'Oficina d'Atenció ciutadana.
5 Aprovació valoració llocs de treball.
6 Aprovació bases provisió de llocs de treball per a 8 especialistes per a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
7 Aprovació modificació oferta pública any 1998.
8 Aprovació bases marc de selecció per cobrir diverses places d'Agents de la Policia local amb la modalitat d'accés lliure pel sistema selectiu de concurs oposició.


HISENDA
-Intervenció-
9 Aprovació operació prèstec a PUMSA per un import de 600 milions de pessetes.
10 Aprovació concertació aval PASS per un import de 125 milions de pessetes.
11 Aprovació modificació pressupostària exercici 1998.
12 Aprovació modificació pressupostària exercici 1998, Organismes Autònoms: IMPEM, Patronat de les Escoles Bressol, Patronat d'Esports, Patronat de Cultura.


COMPRES I CONTRACTACIONS
13 Aprovació modificació contracte arrendament terrenys propietat de la Fundació Sant Joaquim al Torrent de les Valls (antic abocador de runes).
14 Modificació contracte arrendament dipòsit municipal de vehicles.
15 Adjudicació concurs contractació obres de reforma de la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament situat a la Riera, a l'empresa Elecnor, SA.
16 Adjudicar obres compreses en la 2ª fase del projecte de construcció d'un Casal d'Avis en el Parc Central a l'empresa Construct 2000, SA.
17 Adjudicació obres reordenació circulació i aparcament de l'Av. Puig i Cadafaclh , Rda. President Tarradellas, Joan Maragall, Salesians, Rosselló i Mallorca a favor de l'empresa Sainco Trafico, SA.
18 Ratificació decret Alcaldia s/contractació obres reurbanització cruïlla Muralla Sant Llorenç. Pça. Santa Anna i La Riera a l'empresa Proinosa.


SERVEIS TERRITORIALS
-Obres i Serveis Públics-
19 Aprovar inicialment el Projecte de recuperació Mediambiental, reforestació i millora del parc Central fase 2A (Recinte Firal) per un import de 473.703.246 PTA per execució per contracte i 478.440.227 PTA per coneixement de l'Administració.
20 Sol.licitar de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona el canvi de destí de la subvenció de 25.000.000 PTA atorgada pel PUOSC any 1999 per a la urbanització de l'av. Jaume Recoder i aplicar-la a les obres de rehabilitació de l'edifici de la Residència Municipal Sant Josep fase 2ª.

-Urbanisme-
21 Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General en relació a l'article 79 de les NNVV referent als habitatges en planta baixa.
22 Aprovació definitiva de l'estudi de Detall del Mirador.
23 Aprovació del conveni referent a la gestió de la Unitat d'Actuació 43 Can Font entre l,empresa promotora Bryca, SA i l'Ajuntament.
24 Ratificació del conveni entre l'Ajuntament i Construcciones Reunidas Sanahuja sobre la cessió d'ús d'un sòl privat situat dins l'àmbit de l'Estudi de Detall de l'illa A-3 del Sector de Roques Albes.
25 Sol.licitar a la Direcció General de l'Organisme Autònom de Correus l'ampliació dels serveis de correus i telègrafs a la ciutat de Mataró.
26 Reconeixement d'obligacions de l'exercici 97 a favor de PUMSA.

-Medi Ambient-
27 Aprovació inicial de la modificació del Reglament del Consell Municipal del Medi Ambient.
28 Aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora de la Deixalleria Municipal de Mataró.

-Circulació i Transports-
29 Aprovar liquidació servei de transport urbà exercici 1997 presentada per TRAPSA.


INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIó ECONòMICA
30 Aprovació projecte Pla Director per a la Societat de la Informació a Mataró.


SERVEIS PERSONALS
-Serveis Socials-
31 Conveni amb la Fundació El Maresme per a la millora d'infraestructures.

PRECS I PREGUNTES
Del Grup Municipal Convergència i Unió
32 PREC s/la possibilitat que els mercats de venda no sedentària de Mataró continuin venen el dia establert encara que aquest sigui festiu.
33 PREC s/el projecte de Llei de modificació de la llei 20/1985 de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substències que poden generar dependència i la seva aplicació a la ciutat de Mataró.
34 PREC s/la plaça Beat Salvador
35 PREC s/un mur i els escossells de la plaça de Santa Anna.
36 PREC s/el mercat del Prat de la Riba
37 PREGUNTA s/les comunicacions via ràdio en relació a Protecció Civil.
38 PREGUNTA s/l'actuació del regidor de Seguretat i Prevenció i el dipòsit de vehicles de la ciutat.

Del Grup Municipal del Partit Popular
39 PREC s/dirigir-se al FC Barcelona oferint-li la ciutat de Mataró com a seu de la seva ciutat esportiva.
40 PREC s/els canvis en la circulació al centre de la ciutat.
41 PREC s/la possibilitat que els mercats de venda no sedentària de Mataró continuin venen el dia establert encara que aquest sigui festiu.
42 PREGUNTA s/la proliferació de graffitis.
43 PREGUNTA s/l'actuació del regidor de Seguretat i Prevenció i el dipòsit de vehicles de la ciutat.
44 PREGUNTA s/la seguretat dels vianants en la Carretera de Mata (entre la Rda. Alfons Xè El Savi i Av. Amèrica).


Del Grup Municipal Mixt
45 PREC s/la necessitat d'un servei nocturn de transport públic interurbà.
46 PREC s/el català a la informàtica.
47 PREC s/les festes de les Santes d'enguany, la seva promoció, la crida a la participació ciutadana i l'ús dels símbols nacionals i de la ciutat.
48 PREGUNTA s/el coneixement que té l'Alcaldia sobre la situació en que es troben els tràmits per a la ubicació dels dos jutjats del penal a la nostra ciutat.
49 PREGUNTA s/l'estacionament de camions de recollida d'escombreries a la Ronda Cervantes.


Ho mana i signa l'Alcalde-Accidental Sr. Remigio Herrero Garcia, a Mataró el vint de juliol de mil nou-cents noranta-vuit.


En dono fe
La Secretaria Acctal.
M. Pau Ortilles i Cadena