Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordre del dia del Ple municipal del 14/1/99

Escoltar

Ordre del dia del Ple municipal del 14/1/99

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D'ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local,
es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en
Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 14 de gener,
a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per
deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió
extraordinària que tingué lloc el dia 29 d'octubre de 1998.

2 DESPATX OFICIAL

ALCALDIA
3 Nomenar la Sra. Pilar González Agápito com a representant de
l'Ajuntament de Mataró en el Patronat de la Fundació Privada CETEMMSA


SERVEIS CENTRALS
INTERIOR
-Recursos Humans-
4 Organigrama Medi Ambient i Urbanisme
5 Bases selecció conserge OFIAC
6 Modificació relació llocs de treball i valoracions.

HISENDA
-Intervenció-
7 Aprovació definitiva Pressupost municipal 1999.
8 Donar compte ajut de caixa a l'Institut Municipal de Promoció
Econòmica per un import de 25 milions de pessetes.

COMPRES I CONTRACTACIONS
9 Aprovació plecs de condicions jurídico-administratives,
econòmiques i d'explotació i convocatòria de licitació del concurs del
concurs de concessió d'obra per la construcció, gestió i explotació del
servei públic de la zona esportiva municipal "El Sorrall".
10 Ratificació decret d'alcaldia s/modificació del contracte de
construcció del camp de futbol de La Llàntia.


SERVEIS PERSONALS
-Educació-
11 Aprovació d'un conveni de colÙlaboració entre els Departaments
d'Ensenyament i Treball de la Generalitat i l'Ajuntament de Mataró per a
Programes de Garantia Social.

-Sanitat-
12 Aprovació del conveni de cessió gratuïta de l'ús privatiu d'una
porció de la finca de cal Pilé a la Societat per a la Protecció
d'Animals i Plantes de Mataró.

-Serveis Socials-
13 Aprovació inicial de la 1ª Fase del Pla d'Accessibilitat de
Mataró.


-Patronat Municipal de Cultura-
14 Inclusió de nous carrers al Nomenclator Viari de la ciutat de
Mataró.

PRECS I PREGUNTES
Del Grup Municipal Convergència i Unió
15 PREC s/el plànol urbà 1997 de la ciutat.
16 PREGUNTA s/ la dinamització del comerç a Mataró, mitjançant les
actuacions de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.
17 PREGUNTA s/ les demandes d'informació realitzades per aquest
grup no ateses per la regidoria de Seguretat i Prevenció.

Del Grup Municipal del Partit Popular
18 PREC s/l'establiment d'incentius per aportar idees de millora
per part de qui treballa a l'Ajuntament.
19 PREGUNTA s/la seguretat vial en la Rda. President Tarradellas.
20 PREGUNTA s/l'agençament del carrer Jaume I.

Del Grup Municipal Mixt
21 PREGUNTA en relació al llegat de Jordi Arenas i Clavell a
l'Ajuntament de Mataró.

Ho mana i signa l'Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró
l'onze de gener de mil nou-cents noranta-nou.

En dono fe
El Secretari General

Manuel Monfort i Pastor