Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal 7/9/2000

Escoltar

Ple municipal 7/9/2000

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 5178/2000 de 4 de setembre

Assumpte: Ordre del dia Ple ordinari de 7 de setembre de 2000.


Servei de ALCALDIA
Expedient: 2000 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 7 de setembre de 2000, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 6 de juliol de 2000.

2 DESPATX OFICIAL

ALCALDIA

3 Moció respecte les mesures liberalitzadores aprovades pel Govern de l'Estat.

4 Donar compte decret d'Alcaldia núm. 4201 de 3 de juliol de 2000, per el que es delega en el Conseller Delegat de la Via Pública la gestió i resolució d'assumptes relatius a Transport.

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS
-Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds-

5 Revisió de l'actual ordenança reguladora de la Publicitat.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
INTERIOR-HISENDA

6 Aval Centre de Formació i Prevenció.

7 Canvi de finançament obra Residència Sant Josep 2ª Fase.

-Tresoreria i Gestió Tributària-

8 Derogació de la taxa de clavegueram.

- Secretaria General-

9 Proposta festes locals per l'any 2001

-Compres i Contractacions-

10 Resolució del contracte de recollida i acollida d'animals domèstics abandonats amb SA SACPA per abandonament del servei.

-Servei d'Informació de Base-

11 Donar compte decret d'Alcaldia d'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al conveni entre Localret i Retevisión, SA

12 Donar compte decret d'Alcaldia d'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al conveni entre Localret i Telefònica Mòbils.

13 Donar compte decret d'Alcaldia d'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al conveni entre Localret i Airtel.

14 Donar compte decret d'Alcaldia d'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al conveni entre Localret i Amena.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Obres-

15 Aprovació inicial del Projecte Bàsic de construcció d'un Centre Cívic a Rocafonda "Can Noé".

16 Aprovació definitiva del Pojecte d'execució del complex exportiu municipal "EL SORRALL".

-Urbanisme-

17 Aprovació inicial (2ª) de la modificació del Pla General àmbit Can Quirze.

18 Aprovació definitiva de l'Estudi de detall del carrer Sant Simó cantonada amb carrer La Palma.

-Llicències-

19 Ordre de retirada a Joan Maymó Mas, del cobert en planta terrat al carrer Alemanya, 22- 4r 2ª.

20 Ordre de retirada a Carlos Carrera Martín del cobert en planta terrat al carrer Dinamarca, 14- 1r 2ª.

21 Ordre de retirada a Juan Pavón Gálvez del cobert en planta terrat al carrer Dinamarca, 14- 3r 2ª.

22 Acceptació Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, que estima el recurs interposat per Antonio Martín Domínguez i nova ordre de retirada de l'addició planta àtic a la Ronda Sant Oleguer, 74- 5è.

-Serveis Municipals i Manteniment-

23 Aprovació de l'Acta de lliurament a Aigües Ter LLobregat de la possessió de la finca per a la construcció del dipòsit de cota 100 de Mataró.

24 Traspàs de la gestió del servei de clavegueram a la companyia Aigües de Mataró, SA. Adscripció a la mateixa companyia de tota la xarxa pública del clavegueram i aprovació de tarifes del servei de clavegueram pel període de l'1 d'octubre a 31 de desembre de 2000.

CMI VIA PÚBLICA

25 Revisió del cànon de servei PARCOSA per la gestió de les zones blaves.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

Del Grup Municipal Convergència i Unió

26 PREC s/la Senyera de Catalunya a l'Ajuntament de Mataró

27 PREC s/la tala d'arbres al barri de l'Havana.

28 PREC s/els desperfectes causats per FECSA-ENHER al barri dels Molins, durant el tall de subministrament del dia 14 d'agost.

29 PREGUNTA s/una campanya de sensibilització ciutadana al voltant de la correcta utilització dels serveis de recollida d'escombraries, deixalles, andròmines, etc.

30 PREGUNTA s/un possible "Pla de col.locació de Pilones".

31 PREGUNTA s/el Pla Especial del Centre Històric de Mataró.

32 PREGUNTA s/el programa d'Atenció Local als animals domèstics de companyia.


Del Grup Municipal del Partit Popular

33 PREC s/l'estat en que es troba el poliesportiu de la Rda. Pintor Rafael Estrany i els solars del seu voltant.

34 PREGUNTA s/el decret de reforma organitzativa de l'àrea econòmica de l'Ajuntament.

35 PREC s/els fets succeïts en la reunió de l'Associació de Mares i Pares d'alumnes de les escoles bressols de Mataró el dia 1 de juny d'enguany.

36 PREC s/la manca de medis materials i humans a l'Área municipal d'Intervenció.

37 PREC s/dificultats accés a la platja de persones amb minusvalies en el pas subterrani davant el carrer Sant Agustí.


Del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya -Verds

38 PREGUNTA s/la malaltia que afecta els arbres de la Plaça de l'Havana.

39 PREC s/el compliment del codi d'accessibilitat de Catalunya i la participació ciutadana.

40 PREC s/el mapa sònic de Mataró realitzat per l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

41 PREGUNTA s/tanques publicitàries en terrenys d'ús privat de RENFE.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

LA SECRETARIA ACCIDENTAL.
Ma. Pau Ortillés Cadena
En dono fe