Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari del mes de novembre. 2/11/2000

Escoltar

Ple ordinari del mes de novembre. 2/11/2000

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D'ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 2 de novembre de 2000, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 7 de setembre de 2000

2 DESPATX OFICIAL

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS
-Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds-
3 Proposta de resolució s/ la denúncia del conveni signat entre l'Ajuntament de Mataró i Manufactures Antonio Gassol, SA

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
INTERIOR-HISENDA
4 Aprovació Compte General 1999
5 Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2001
6 Aprovació preus públics per a l'any 2001
7 Aprovació tarifes aigua.

-Igualtat i Solidaritat-
8 Ratificar decret d'alcaldia s/l'aprovació del conveni de colÙlaboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró en concepte d'ajut a la consolidació de la política integral de joventut i del Servei d'Informació Juvenil del municipi de Mataró.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Obres-
9 Donar conformitat al "Projecte de rehabilitació de la façana marítima de Mataró a llevant del port".
-Urbanisme-
10 Aprovar l'avanç de modificació del Pla General d'Ordenació Municipal en base al "Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic 1999".
11 Aprovar la modificació de la Comissió Especial de seguiment de millora rural i desenvolupament agrícola de les Cinc Sènies-Valldeix de Mataró.

CMI SERVEIS PERSONALS
-Educació i Noves Tecnologies-
12 Ratificació decret d'alcaldia de resolució del recurs de reposició presentat pel senyor Emili Camins Surià.

-Institut Municipal d'Educació-
13 Nomenament de representants al Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació.

-Patronat Municipal de Cultura-
14 Nomenament de membres de la Junta del Patronat Municipal de Cultura.

CMI VIA PÚBLICA
15 Aprovació inicial de l'Ordenança Municipal de Guals i Estacionaments Reservats.
16 SolÙlicitud de delegació de competències sancionadores en matèria de policia de l'espectacle, activitats recreatives i establiments públics.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

Del Grup Municipal Convergència i Unió
17 PREGUNTA s/les obres de recuperació i restauració del cementiri dels caputxins.
18 PREGUNTA s/la recollida selectiva de deixalles urbanes.
19 PREGUNTES s/el desmantellament de la indústria Gassol.

Del Grup Municipal del Partit Popular
20 PREC per a la redacció d'un projecte de millora del Passatge Garcia Oliver.
21 PREC en relació al grau de compliment del conveni signat entre l'Ajuntament i l'empresa Gassol.

Del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya -Verds
22 PREC per iniciar expedient d'expropiació del solar i equipament situat al carrer Muntanya.
23 PREGUNTA s/les actuacions de l'Ajuntament a fi de garantir el conveni amb l'empresa Gassol pel manteniment de les seves activitats industrials a la fàbrica de Mataró.

Ho mana i signa l'Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró el trenta d'octubre de dos mil.


En dono fe
El Secretari General

Manuel Monfort i Pastor