Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

11/06/2011

Escoltar

11/06/2011

dissabte 11 juny 2011, 00:00h

ACTA NÚM. 09/2011- SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 11 DE JUNY DE 2011.

====================================================================
 
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia onze de juny de dos mil onze, essent les 12 hores del migdia, es reuneix l’Ajuntament en Ple, per a procedir a la presa de possessió dels nous membres de la Corporació Municipal sorgida com a resultat de les Eleccions Locals que van tenir lloc el passat dia 22 de maig de 2011. Així mateix s’ha de procedir a constituir la Corporació i a elegir l’Alcalde de la Ciutat.
 
Hi concorren:
JOAN MORA BOSCH                                                
JOAQUIM FERNÁNDEZ OLLER                                 
MARCEL MARTÍNEZ BRUGUERA                              
NURIA CALPE MARQUET                                         
MONTSERRAT RODRIGUEZ SANCHEZ                     
PERE GALBANY DURAN                                          
MIIQUEL REY CASTILLA                                           
CAROLINA SOLER SOTO                                         
JOAN ANTONI BARON ESPINAR                              
MARIA CONSUELO (CONSOL) PRADOS MARTINEZ                                                           
MARIA MONTSERRAT LÓPEZ FIGUEROA                 
Ma CARME MALTAS FREIXAS                                  
FRANCISCO MELERO COLLADO                              
JUAN ANTONIO CILLER LOPEZ                                
IVAN PERA ITXART                                                  
CARLOS FERNÁNDEZ BAEZ                                    
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ                           
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO                               
MARCO ANTONIO FERNANDEZ DOMINGUEZ           
BERTA ISABEL AZPERICUETA SANCHEZ                 
FLORENTINA “FLORI” TORRES FERNANDEZ            
MONICA LORA CISQUER                                         
JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ                                
CARLOS FONTBONA GIL                                         
ESTEVE MARTINEZ RUIZ                                         
CONXITA CALVO LOMERO                                       
XAVIER SAFONT-TRIA RAMON                                 
 
Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. Manuel Monfort Pastor, que dóna fe de l’acte.
 
Obre la sessió el Secretari General.
Secretari General:
 
Bon dia. L’objecte de la present sessió és procedir a la constitució del nou Ajuntament d’aquesta ciutat, d’acord amb els resultats que es van produir el passat dia 22 de maig de 2011, data de celebració de les eleccions per a la renovació de la totalitat dels membres de les corporacions locals.
 
El procediment de constitució de l’Ajuntament, en conformitat amb el que disposa la legislació electoral vigent, implica la realització de les operacions següents:
 
a)      Constitució de la Mesa d’Edat formada pels Regidors electes de major i menor edat.
b)      Presa de possessió de càrrec de Regidors/res.
c)      Elecció de l’Alcalde/alcaldessa de la Ciutat
d)      Presa de possessió del càrrec d’Alcalde/alcaldessa
 
Acte seguit procedirem a formar la Mesa d’edat per la qual cosa s’invita que pugin a l’estrada els electes de major i menor edat dels presents :
 
Mesa d’Edat
 
Ø      Sra. Ma Carme Maltas Freixas Presidenta de la Mesa.
Ø      Sra. Monica Lora Cisquer, Vocal de la Mesa.
 
Secretari
 
Ø      Sr. Manuel Monfort Pastor
 
Presidenta de la Mesa
 
 
Bon dia,
 
Abans de passar a la constitució formal del nou ajuntament permeteu-me compartir algunes reflexions amb tots vosaltres.
 
No cal dir que m’omple d’emoció poder estar avui aquí presidint aquest acte. Son fets que un no pensa mai que li puguin passar a la vida, però resulta que passen...
 
Llegia fa uns dies en un diari que al llindar de la porta de la sala de Plens de la Bisbal de l’Empordà, hi ha escrita una frase que diu: “Entreu amb el cap dret i amb el cor net!” Aquestes paraules adreçades als càrrecs electes ens recorden que hem d’estar orgullosos d’exercir la funció de servidors públics i que ho hem de fer amb tota honestedat.
 
Ens parlen de la dignitat dels que representem als nostres conciutadans però també de les obligacions morals que això comporta i que per sobre d’altres vinculacions o interessos hem de fer prevaldre la nostra dignitat personal.
 
Tots nosaltres, fa uns mesos vàrem dir un sí a la proposta d’anar a unes llistes municipals. Segurament tots varem haver de reflexionar molta estona o dies abans de donar aquest sí, perquè donar aquest sí, no és fàcil; anar a una llista municipal vol dir comprometre’t, implicar-te, vincular-te amb el teu municipi, amb els teus veïns, amb la teva gent d’una manera més intensa durant els propers quatre anys de la teva vida.
 
Però el dia 22 de maig no només ens varem comprometre amb Mataró els que estem aquest costat de la sala de Plens, els que esteu a l’altre costat i tots aquells que ens vareu votar també, en certa manera, us vareu comprometre a treballar amb nosaltres pel bé de la ciutat, i fins i tot aquells que no varen votar, que pensaven que tal vegada ja els estava bé el que els altres decidien per a ells..., aquells també es comprometien a treballar per la ciutat.
 
Tots, d’una manera o altra, ens hem compromès a treballar per a la nostra ciutat, per fer d’aquesta ciutat un espai de convivència i de cohesió social. No podríem parlar de democràcia real sinó hi ha participació en la política. No hi ha democràcia veritable si deleguem l’acció i la responsabilitat de governar exclusivament en els càrrecs electes. No podem parlar de societats democràtiques sense el compromís individual, aquesta paraula que de vegades ens fa basarda pronunciar: compromís.
 
Així doncs, tots estem avui aquí per a treballar per la nostra ciutat, per a tota la gent que viu a Mataró: per als nascuts aquí i per als que han decidit viure i treballar a la nostra ciutat.
 
De fet, no podríem exercir el nostre càrrec de regidors electes sense tenir en compte que ho fem mirant els altres. Els altres, els nostres veïns, la nostra gent són la nostra raó d’estar aquí. Sense l’altre jo no seria, perquè estaria sol; per tant és l’altre el que em dóna sentit a mi mateix i és per l’altre que estic aquí. I és per a ell que vull esforçar-me en fer créixer i fer progressar aquesta ciutat.
 
D’aquí uns moments sobre la constitució i els estatuts prometrem o jurarem que exercirem la nostra funció de càrrec electe amb honestedat, però jo voldria demanar-vos que anéssim més enllà, que féssim un pas més i que en aquest moment tan solemne poséssim damunt d’aquestes normes una norma més, una norma encara més bàsica i que ens uneix a tots els homes i dones del món, que està refosa en el codi dels drets humans i que podríem resumir en una sola norma que ha de guiar la nostra actuació: i que és que, per damunt de tot, ens comprometem a treballar per la dignitat de la persona humana, de tota persona humana.
 
I encara una cosa més. Aquest treball nostre, aquest esforç nostre per la dignitat de la persona humana no es pot acabar als límits del nostre municipi, ni de la nostra comarca, ni del nostre país... Els ciutadans de Mataró, en sabem prou d’aquesta tasca: des de fa molts anys el nostre anhel per aconseguir un món més just i més cohesionat ha traspassat el nostre terme municipal: des de fa molts anys aquesta ciutat mira més enllà i amb aquest afany de treballar per la dignitat de les persones aporta una petita part del seu pressupost a fer realitat un dels preceptes dels drets humans que abans hem esmentat: que d’altres pobles, d’altra gent amb menys oportunitats que nosaltres puguin també avançar en justícia social i en equitat. I per tant al comprometre’ns ara davant dels nostres ciutadans fem-ho també amb aquest esperit solidari que sempre ens ha caracteritzat.
 
Així doncs, imbuïts per aquest desig d’acceptar el càrrec de regidor amb dignitat i de complir les nostres funcions amb honestedat tal i com ens recordava aquella primera frase: “Entreu amb el cap dret i amb el cor net!”prosseguim ara l’acte de constitució d’aquest nou ajuntament.
 
Gràcies per tot, a tots i a totes. 
 
 
Havent-se acreditat els electes i les electes, mitjançant la presentació de la credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el Document Nacional d’Identitat, davant el secretari general de la Corporació, es declara oberta la sessió per a la constitució de l’Ajuntament de Mataró.
 
Havent comparegut a la sessió els 27 electes existeix quòrum suficient per celebrar-la.
 
Un cop comprovades les credencials de tots els electes i les electes pel secretari de la Corporació, si existeix algun electe al qual li afecta alguna de les causes d’incompatibilitat previstes per la Llei Orgànica del Règim Electoral General en els seus articles 177 i 178, i altra legislació concordant, ho ha de manifestar en aquest moment.
 
Després d’uns segons de silenci en senyal de no concurrència de causes d’abstenció,  no havent-hi per tant cap electe afectat per causa d’incompatibilitat, es procedeix a la cerimònia de presa de possessió del càrrec de regidor i regidora, mitjançant la fórmula de jurament o promesa d’acatament a la Constitució legalment exigit, per la qual cosa s’invita als electes a posar-se en peu quan siguin requerits.
 
 
A continuació llegiré la fórmula de jurament o promesa:
 
 
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Mataró, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?
 
 
·         Convergencia i Unió (CiU)
Joan Mora Bosch                                      Sí, ho prometo                                                       
Joaquim Fernández Oller                         Sí, ho prometo per imperatiu legal     
Marcel Martínez Bruguera                         Sí, ho prometo                                       
Nuria Calpe Marquet                                 Sí, ho prometo
Montserrat Rodriguez Sanchez               Sí, ho juro     
Pere Galbany Duran                                 Sí, ho prometo         
Miiquel Rey Castilla                                  Sí, ho prometo per imperatiu legal          
Carolina Soler Soto                                   Sí, ho prometo
 
 
 
·        Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal (PSC-PM)
Joan Antoni Baron Espinar                                   Sí, ho juro
Maria Consuelo (Consol) Prados Martinez         Sí, ho prometo         
Maria Montserrat López Figueroa                         Sí, ho prometo                                                                                                                                                 
Ma Carme Maltas Freixas                                     Sí, ho prometo
Francisco Melero Collado                                     Sí, ho prometo
Juan Antonio Ciller Lopez                                     Sí, ho prometo
Ivan Pera Itxart                                                      Sí, ho prometo
Carlos Fernández Baez                                       Sí, ho juro
 
 
·         Partido Popular (PP)
José Manuel López González                              Sí, ho juro
José Luis Calzada Olmedo                                 Sí, ho juro
Marco Antonio Fernandez Dominguez                 Sí, ho juro
Berta Isabel Azpericueta Sanchez                       Sí, ho juro
Florentina “Flori” Torres Fernandez                     Sí, ho juro
                                                                           
 
 
·         Plataforma per Catalunya (PxC)
Monica Lora Cisquer                                        Sí, ho prometo
Juan Gabriel Ponce Lopez                               Sí, ho prometo
Carlos Fontbona Gil                                         Sí, ho prometo
 
 
·         Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i alternativa- Entesa (ICV-EUiA-E)
Esteve Martinez Ruiz                                       Sí, ho prometo            per imperatiu legal
Conxita Calvo Lomero                                     Sí, ho prometo
 
·         Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
Xavier Safont-Tria Ramon                                Prometo per imperatiu legal.
I prometo servir al poble mataroní que m’ha escollit i a la nació catalana, únics dipositaris de sobirania. Pels principis de justícia social, per la independència i la reunificació dels Països Catalans.
 
 
Presidenta de la Mesa
 
Queda constituït el nou Ajuntament de Mataró.
 
El president de la mesa demana que els regidors/res es col·loquin l’escut de la ciutat que tenen a sobre la taula a la seva disposició.
 
A continuació es procedirà a l’elecció de l’alcalde/alcaldessa de la ciutat, per la qual cosa té la paraula el senyor secretari general, amb l’objecte d’explicar el procediment d’elecció d’aquest.
 
 
Secretari general
 
Procedirem tot seguit a l’elecció del nou alcalde de la ciutat, de conformitat amb el procediment previst per l’article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, mitjançant la votació a través de paperetes per a cada regidor, que dipositaran en l’urna, sent escollit alcalde el candidat que obtingui la majoria absoluta en la primera votació o, en el seu defecte, el que encapçali la llista més votada en les passades eleccions.
 
Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves corresponents llistes.
 
 
Presidenta de la Mesa
 
En primer lloc, demanaria als senyors/senyores regidors/regidores portaveus de cadascun dels partits que presentin o no la seva candidatura.
 
 
Ø      Té la paraula el portaveu de Convergència i Unió (CiU)
 
Sr. Joaquim Fernàndez i Oller
 
 
Sra. Presidenta de la mesa d’edat. Senyores i senyors regidors. Senyor Diputat. Ciutadanes i ciutadans que ens acompanyeu o ens seguiu a través de Mataró Ràdio i el canal de televisió m1tv. Molt bon dia.
 
Avui és un dia molt important per la història de la nostra ciutat. S’inicia el novè mandat municipal des de que la democràcia va arribar als ajuntaments el 1979. després de 32 anys i 8 mandats municipals consecutius, els ciutadans i ciutadanes de Mataró han manifestat la seva voluntat de canvi al capdavant del Consistori.
 
Davant d’aquesta situació i com a força més votada, Convergència i Unió entoma amb il·lusió la seva responsabilitat de governar la ciutat els propers 4 anys
 
Els ciutadans ens han demanat canvis, mostrant la seva preocupació per la greu  crisi econòmica en la que ens trobem, exigint-nos a tots solucions i que ens posem.. D’acord en allò que es fonamental per a resoldre els problemes de la gent.
Això exigeix voluntat d’acord i de pacte.
Tothom ha reconegut que CIU ha estat la força més votada i en ella recau         l’obligació i el dret de fer tot el possible perquè el desig de canvi quedi garantit.
El govern del canvi que proposem ha de tenir com a principal objectiu la reactivació econòmica. Això suposa generar confiança i ens obliga a tenir entre tots més voluntat d’ acord que de disputa política.
Demanem que tothom es posin a disposició de la ciutat per ajudar als mataronins i mataronines a sortir de la crisi.
És per això, que des de CIU, com a força guanyadora de les eleccions municipals, hem estès la mà de la col·laboració a tots els demòcrates per posar-nos d’ acord en els següents eixos programàtics:
 
1)                  La principal preocupació del govern del canvi serà la reactivació econòmica i això suposa que l’Ajuntament ha de ser un agent que no ha d’ofegar, dirigir, ni homogeneïtzar l’aportació de la societat civil mataronina al batec ciutadà. El seu paper és el d’acompanyar, ajudar i col·laborar mitjançant els concerts o la cogestió.
 
2)                  Per fer-ho és imprescindible introduir canvis en l’ actual model de gestió del nostre Ajuntament, en la línia de fer-la més eficient i austera i amb el compromís que això no suposi una pèrdua de qualitat dels serveis públics. Per tant la reforma ha de suposar: evitar que l’administració funcioni amb compartiments estancs, inconnexes entre ells, amb diferents àrees de l’administració que no es coordinen i amb regidors que gestionen la seva parcel·la sense comunicació amb la resta. Per això cal revisar l’activitat reguladora i la reforma de l’activitat proveïdora de béns i serveis. L’objectiu és complir les quatre A: Austeritat, Aprimament, Agilitat i Avaluació
 
3)                  CIU fa seves, com reiteradament ha posat de manifest en els darrers anys, les grans apostes estratègiques de la ciutat: Tecnocampus, Locomotora Comercial, el tren orbital i l’ ampliació del Port.
 
4)                  La promoció de la ciutat resulta del tot imprescindible perquè s’han de crear les condicions òptimes per atraure inversors i l’atenció dels ciutadans d’arreu del país i del món. Mataró ha d’exercir de capital de comarca i ha de liderar el maresme aconseguint ser un pol d’atracció, l’orgull dels seus ciutadans i un referent per el nostre país.
 
5)                  El primer agent cultural de la Ciutat és la seva societat civil, les seves associacions i les entitats. L’Ajuntament ha de funcionar com un agent actuant de manera supletòria i subsidiàriament per tal de no ofegar l’aportació cultural i recreativa d’aquesta societat civil mataronina. Així cal potenciar les associacions cíviques i culturals. Dit això, la consolidació del Museu d’Art contemporani, la Biblioteca Antoni Comas i el Museu del Gènere del Punt i la definició del nou Teatre Municipal
 
6)                  La revisió del Pla General, del catàleg del Patrimoni i del Pla de            l’habitatge és una necessitat a la que ens obliguen les noves circumstàncies econòmiques i socials. Això de cap manera pot suposar aturar els sectors actualment en desenvolupament urbanístic ni posar en perill l’ espai agrícola protegit de les cinc sènies.
 
7)                  La qualitat dels serveis sanitaris i educatius s’ha de mantenir així com en la mesura del possible la construcció dels equipaments pendents. També cal garantir, amb la col·laboració del tercer sector, l’atenció als sectors socials més desvalguts de la societat mataronina davant la cruesa de la situació econòmica en la que ens trobem.
 
 
A mode de conclusió creiem que no és el moment de tancar ponts de diàleg sinó d’obrir-los. Cal fer aquest esforç col·lectiu perquè la situació és excepcional i perquè ara més que mai els ciutadans ens necessiten units.
Ens cal un lideratge fort un alcalde emprenedor i valent, que a la vegada sigui eficaç i coherent.
 
És per això que avui el Grup Municipal de Convergència i Unió proposem la candidatura d’en Joan Mora com alcalde. 
 
 És una persona convençuda que el Mataró d’avui pot donar més de SÍ, que sap treballar en equip i que és capaç de gestionar una administració eficaç i eficient
Necessitem un alcalde valent per afrontar els reptes del dia a dia.
 
És per això que els hi demano el vot per en Joan Mora com a proper alcalde de la ciutat de Mataró.
 
 
Presidenta de la Mesa
 
 
Ø      Té la paraula el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (PSC-PM)
 
Sr. Joan Antoni Baron Espinar
 
Bon dia senyora presidenta, regidors i regidores, senyors i senyores.
 
Em permetran que articuli la meva intervenció en tres capítols:
 
De l’aritmètica a la política
De la responsabilitat del governant
De l’alternativa socialista
 
De l’aritmètica a la política
 
La mateixa nit de les eleccions i en conèixer els resultats electorals vaig dir públicament que s’havia acabat l’aritmètica i començava la política. Teníem davant uns resultats electorals molt ajustats i dispersos. CiU guanyava les eleccions en nombre de vots però quedava empatada amb el PSC en el nombre de regidors, el PP en sumava un de nou, ICV-EUiA i la CUP es mantenien iguals i desapareixia ERC . L’extrema dreta irrompia amb tres regidors per primer vegada a l’Ajuntament de Mataró.
 
No és aquest un tema menor doncs han cavalcat damunt els cavalls de la mentida i de l’odi i això obliga a tots els demòcrates a pensar que no hem fet bé i com afrontar un fenomen pervers que amenaça amb trencar la convivència en els barris de la ciutat. Caldrà fer-ho amb la humilitat que faci falta però sobretot amb la intel·ligència i la complicitat de la societat civil mataronina. Des dels partits polítics democràtics, però també des dels sindicats, les escoles, les entitats veïnals, culturals i esportives, les entitats del tercer sector i per suposat les entitats i associacions dels propis immigrants. I caldrà fer-ho des del principi de la igualtat en drets i deures de tots els veïns i veïnes de Mataró.
 
Ara ens trobem amb un escenari polític molt inestable que dificultarà la governabilitat de la ciutat. El PSC no ha estat per primera vegada la força més votada, malgrat que hagi guanyat en nou dels dotze barris de la ciutat, i per tant no li pertoca formar govern en primera instància. Serem però una oposició seria, responsable, constructiva i sobretot alternativa. No defugirem els debats importants de la ciutat i, com hem fet sempre, expressarem les nostres opinions i els nostres posicionaments sense ambigüitats.
 
Ho farem sobre la principal de la nostres prioritats: la sortida de la crisi. Però també ho farem sobre les apostes estratègiques de la ciutat, l’urbanisme, la cohesió social, l’educació, la salut, la cultura, etc....
 
No hi haurà cap projecte de ciutat que no tingui la proposta alternativa dels socialistes. Defugirem, perquè sempre hem estat un partit de govern, la cultura del no i l’abstenció com a norma de votació.
 
Les tres setmanes transcorregudes des de les eleccions fins aquest Ple de constitució de l’Ajuntament han estat tres setmanes lamentablement perdudes per la ciutat. La manca de criteri, passant de la voluntat explicitada de governar en minoria fins un impossible i no volgut per ningú govern de concentració, ha fet impossible avançar sobre un possible acord programàtic. L’únic acord que pot interessar al Partit dels Socialistes: l’acord programàtic. S’ha preferit seguir jugant amb l’aritmètica quan ja és el temps de la política. En la política ens podran retrobar, per la simple aritmètica no cal que comptin amb nosaltres.
 
De la responsabilitat del governant
 
Arribem a aquest Ple de constitució amb una situació absolutament inèdita a la vida municipal mataronina: serà la primera vegada que el candidat a l’alcaldia no comptarà amb la majoria necessària per a ser investit en primera volta i només ho podrà fer en la seva condició de cap de la llista més votada. No importaria aquest detall si no fos perquè el futur alcalde no comptarà tampoc amb un acord polític estable que garanteixi la governabilitat. No seré pas jo qui li recordi al candidat de CiU les seves paraules de fa quatre anys sobre la fina línia que separava els vots del govern dels vots de l’oposició. Només li recomano que faci l’exercici amb els resultats de les darreres eleccions.
 
La governabilitat és fa més imprescindible que mai precisament en aquests moments de greu crisi econòmica que està patint la ciutat i el país i que el missatge que hem de transmetre a la ciutadania és el de la confiança. Massa projectes importants pel futur de la ciutat acabaran depenent de pactes que avui per avui es presenten difícils per no dir impossibles. La governabilitat havia d’haver primat sobre qualsevol altre principi, però la governabilitat que es sustenta, com deia abans, en els acords programàtics i no en la simple aritmètica.
 
Deixar la governabilitat de la ciutat a la inestabilitat que provoca una minoria absolutament insuficient per governar pot acabar provocant la paràlisi institucional de la ciutat i afectar greument la seva viabilitat econòmica i social. No és doncs una bona notícia malgrat es vulgui vestir amb arguments espuris. Tampoc ho permetrem.
 
Com no podem tampoc entendre i compartir la proposta d’un govern de concentració que vulgui deixar de banda les profundes diferències en el model de ciutat que existeixen entre els partits democràtics de Mataró. He dit, i repetides vegades durant la passada campanya electoral, que no pactaria amb el PP. Saben perfectament que no és per qüestions personals doncs afortunadament les relacions, almenys fins el dia d’avui, entre tots els membres de consistori mataroní s’han desenvolupat amb cordialitat i respecte personal. La qüestió és clarament de caràcter polític.
 
Podem compartir la necessitat de sumar davant la crisi, però queda clar que ni les maneres de fer-ne front ni sobre el cost social que representa existeix acord. Com tampoc existeix en el model de ciutat que volem per Mataró. Els socialistes hem definit de manera clara, i sense ambigüitats, el nostre model de ciutat. Ja el coneixen: metropolitana, compacta, innovadora, sostenible i cohesionada.
 
I els hi posaré un exemple ben recent: coincidim les forces polítiques del més que hipotètic govern de concentració en un tema tant important com la preservació de les Cinc Sènies? A tenor del que van votar CiU i el PP fa uns dies al Parlament de Catalunya sobre el futur del Pla Director del Sistema Costaner cal dir clarament que no. I cal recordar que el Pla Director del Sistema Costaner és, conjuntament amb el Pla General d’Ordenació Urbana de Mataró, una de les dues figures urbanístiques que garanteixen precisament la preservació de les Cinc Sènies.
 
És cert que en el document que aquesta setmana ens va enviar Convergència i Unió hi ha forces coincidències amb la proposta que el dia 31 de Maig vàrem enviar els socialistes a totes les forces democràtiques del consistori. Bàsicament coincidim perquè en gran part són les nostres pròpies propostes programàtiques i de model de ciutat. No hi sabem veurem cap proposta significativa de “canvi”.
 
Titulava aquest capítol de la meva intervenció amb De la responsabilitat del governant. Em reitero en acabar-lo: és responsabilitat de qui vol liderar el govern de la ciutat cercar els acords, obrir les portes, despenjar el telèfon i contestar les cartes. No fer-ho és precisament incomplir amb aquest deure de responsabilitat.
 
 
De l’alternativa socialista
 
I si el segon capítol parla de la responsabilitat del governant el tercer cal que parli de la responsabilitat de l’oposició. I per això l’he volgut titular: De l’alternativa socialista.
 
Perquè si es irresponsable que el govern no garanteixi la governabilitat també ho seria que l’oposició no es postulés com alternativa de govern, adoptés la cultura del no i no treballés també per la governabilitat de la ciutat. Per això des de la responsabilitat que ens donen els més de 10.000 vots i els vuit regidors obtinguts estarem disposats a treballar en la recerca dels acords imprescindibles per consensuar els grans temes de ciutat. No esperin xecs en blanc, apostes al sol o disponibilitat absoluta. Ens trobaran en la responsabilitat, el rigor el treball, l’alternativa i l’interès general de la ciutat. No comptin amb nosaltres per retallades socials, per l’urbanisme irresponsable o les polítiques neoliberals.
 
Les nostres propostes imprescindibles, els nostres eixos bàsics estan ben explicitats en el document “L’alternativa socialista” al que ja m’he referit. Com també ho estan les línies vermelles que no es poden travessar davant qualsevol proposta d’acord polític que inclogui al Partit dels Socialistes.
 
En aquell decàleg definíem clarament quines són els eixos bàsics que sustentaran la nostra acció política a l’oposició: el rellançament econòmic que permeti generar ocupació, les apostes estratègiques que han de garantir la viabilitat socioeconòmica de la ciutat, l’urbanisme sostenible per aconseguir una ciutat per viure-hi i treballar, la cultura com a motor econòmic i com a element de capitalitat i cohesió social, l’espai públic de qualitat i segur, l’educació, la salut i l’atenció social com a elements centrals de la política municipal, els grans projectes que reforcen la nostra capitalitat territorial i comarcal, el caràcter reconegut de Ciutat de la Ciència i la Innovació i l’aposta per la austeritat, la eficiència i la transparència de la gestió pública.
 
Serem alternativa i per això i des del primer dia instarem al futur alcalde i al govern municipal per a que treballi en la solució de temes ben concrets. I els hi faig unes primeres demandes que concretarem en les properes setmanes: la necessitat d’iniciar immediatament les obres de l’escola Marta Mata i la redacció del projecte de l’escola Joan Coromines, la reclamació d’una nova llei de barris per Cerdanyola Sud, la licitació de les obres d’ampliació del CAP de Cirera-Molins i de la construcció del nou CAP de Ronda Prim, la solució de la concessió de l’edifici de l’antic Club Nàutic, la solució dels accessos nord a la ciutat des de l’autopista C-32, la redacció del projecte del nou Passeig Marítim a llevant del C.N. Mataró i la redacció i tramitació del projecte de remodelació integral del mercat i de la plaça Gran. No cal perdre ni un dia i posar-s’hi a treballar.
 
Nosaltres sempre n’estem disposats.
 
Disposar a treballar i disposats a actuar políticament explicant clarament el que som: socialistes, catalanistes i federalistes. Sense sectarisme però sense ambigüitats. Reflexionat profundament sobre aquelles coses que no hem fet bé o que simplement no hem fet. Sobre la nostra capacitat d’entendre i atendre les demandes socials i polítiques que s’estan coent als barris i a les places. Refent el camí tantes vegades com calgui si així podem ser més fidels als nostres principis personals i polítics.
 
Treballarem per Mataró, pels mataronins i mataronines, amb la mateixa intensitat, la mateixa passió i el mateix autèntic compromís per aquesta ciutat.
 
La ciutat que Antoni Comas tan bé descrivia: Quan em revé el record de Mataró és sempre la imatge càlida d’una ciutat irisada de sol i llum blava, sempre dolça, amarada de claror, com si mai l’hagués tocat l’ombra de cap núvol.
 
En definitiva, el PSC presenta a Joan Antoni Baron Espinar com a candidat a l’alcaldia.
 
Molt bon dia i moltes gràcies.
 
 
Presidenta de la Mesa
 
Ø      Té la paraula el portaveu del Partido Popular (PP)
 
 
Sr. José Manuel López González
    
Bon dia a tots els presents, voldria començar aquesta intervenció amb uns agraïments: en primer lloc als 6.884 mataronins i mataronines que varen dipositar la seva confiança en el Partit Popular el passat 22 de Maig. La primera de les nostres responsabilitats serà el no defraudar-los i ser la seva veu en aquest Consistori. Voldria fer un segon agraïment a la meva família, però també a les famílies dels electes que a partir del dia d’avui i durant els propers quatre anys tindrem l’important responsabilitat, però també l’honor i l’orgull, de vetllar pels interessos de la nostra ciutat i de tots els mataronins i mataronines que ens hagin fet confiança o no a les passades Eleccions Municipals. Com deia, els grans perjudicats en seran els nostres familiars als que robarem temps i atencions per dedicar-los a Mataró.
 
            El nostre primer objectiu serà, doncs, ser la veu d’aquells que ens han fet confiança, representar-los i fer que la seva manera d’entendre la ciutat estigui representada en aquest Consistori, per això ens han escollit, però, estem convençuts que no acompliríem amb el seu desig si no ho féssim amb una mentalitat oberta a la resta de conciutadans, amb alçada de mires, amb una mà estesa a aquells que han de governar la ciutat els propers quatre anys. Amb ànim constructiu i posant-nos sempre a disposició, ferms des dels nostres ideals però amb la suficient flexibilitat i generositat com per avantposar els interessos del comú dels ciutadans per sobre dels propis de partit, sense dogmatismes ni apriorismes.
 
            Els dic des de ja que els cinc regidors que formem el Grup Municipal del Partit Popular exerciran la seva tasca d’oposició des del diàleg, la seriositat i el rigor. Els ciutadans no ens perdonarien que ho féssim d’una altra manera. La greu crisi que estem patint, que ens afecta d’una manera molt dura, ens obliga a donar el millor de nosaltres mateixos, no podem perdre el temps en discussions banals que no interessen a ningú i que provoquen que els ciutadans s’allunyin cada vegada més de la classe política de la qual formem part.
 
La nostra primera prioritat és lluitar contra l’atur: la creació d’un marc que permeti generar llocs de treball per sortir de la crisi, aquest ha d’ésser el primer dels objectius del nou Govern Municipal.
 
            Això vol dir que la prioritat en l’ús dels recursos municipals ha de ser tots aquells programes que contribueixin a la creació d’ocupació i a fer front a la vessant social de la crisi econòmica. Hem d’atendre amb especial cura a totes aquelles persones i famílies que més acarnissadament estant patint la crisi econòmica. Volem sortir de la crisi econòmica sense deixar ningú enrere.
 
            Per assolir aquest objectiu és imprescindible que es gestionin amb austeritat les finances municipals i, alhora, que practiquem una política fiscal de contenció i rebaixa fiscal. Avui, més que mai, és l’hora de les prioritats i de no dur a terme qualsevol despesa que no vagi encaminada a sortir de la crisi o a donar servei i ajut especialment a aquells que més ho necessitin.
 
            De marcar clarament les prioritats i d’encertar en les decisions per administrar els escassos recursos dels quals disposarà el nostre Ajuntament els propers anys dependrà l’èxit de tots, del Govern i també de l’Oposició.
 
            Però la necessitat de sortir de la crisi, de fer front a la seva vessant social, l’objectiu compartit de generar oportunitats i ocupació no poden esdevenir lemes buits de continguts. Totes aquestes voluntats s’han de reflectir a l’acció de Govern, si així ho fa el nou govern de Mataró, no ho dubtin: ens tindran al seu costat.
 
            Els mataronins i les mataronines que varen decidir fer-nos costat amb el seu vot el 22 de maig ho varen fer perquè portéssim a terme el nostre projecte de ciutat, però com hem dit abans això ho farem amb ànim constructiu, conscients de que no tenim el suport majoritari de la ciutadania i, per tant, que no podrem portar-lo a terme tal i com l’havíem pensat. Però sí que volem marcar les nostres prioritats i el camí per aquells que vulguin trobar-nos per treure la ciutat de la crisi econòmica el més aviat possible i millorar la qualitat de vida dels mataronins i mataronines. Així, les nostres prioritats seran les següents:
 
            1.-Generar el marc adequat per tal de facilitar als emprenedors que comencin la seva activitat a la ciutat, o bé vulguin ubicar la seva empresa a la nostra ciutat, tinguin el suport i la comprensió de l’Administració Municipal, amb la finalitat de que es generin nous llocs de treball. En aquesta línia ens sembla imprescindible:
 
            -Escurçar els temps de tramitació dels expedients i la unificació dels mateixos per tal de que no suposin una càrrega per aquells que decideixen començar la seva activitat emprenedora.
 
            -Realització d’un Pla de Millora dels Polígons de la nostra ciutat, per fer-los més atractius a noves empreses i perquè deixin de donar la imatge deplorable que en alguns casos donen.
 
            -Millorar l’eficàcia i l’eficiència de l’Administració Municipal en tots els àmbits. Aquesta ha de garantir els serveis socials bàsics però ha d’aprimar-se i regir-se per criteris de màxima austeritat per tal d’alliberar recursos que ens permetin ajudar a aquells que decideixin arriscar el seu treball i els seus diners en generar oportunitats, riquesa i llocs de treball.
 
            -Volem que l’Ajuntament de Mataró aposti per sortir fora de la ciutat a promocionar-la. Tenim la necessitat d’atreure inversions, inversors i visitants. Mataró és una ciutat amb unes condicions excel·lents, amb unes manifestacions artístiques i culturals molt riques i interessants i que s’han de donar a conèixer per tal que resultin atractives a persones que vinguin d’arreu i generin activitat.
 
            -La nostra ciutat ha d’exercir la seva capitalitat dins el Maresme i esdevenir el pol d’atracció més important entre Barcelona i Girona.
 
            2.-Ens fem nostres i donarem suport a les grans apostes de Ciutat que constitueixen la vinguda de El Corte Inglés, la potenciació del TecnoCampus, el Mataró Marítim i la millora del transport públic, plasmat en el Tren Orbital.
 
            3.-Farem propostes encaminades a millorar el comerç i l’hostaleria, els carrers i especialment els eixos comercials. Aquests han d’ésser segurs, mantenir-se nets i constituir entorns agradables per tal de facilitar l’activitat comercial i hostalera.
 
           
- Recolzarem els comerciants dels barris ja que la seva activitat suposa no només riquesa econòmica, sinó també una garantia de cohesió social. Un comerç de proximitat, de qualitat i variat són una de les millors armes per lluitar contra la degradació dels mateixos.
 
            4.-Volem que els nostres conciutadans se sentin lliures i, per tant, la seva seguretat i la seva tranquil·litat, el dret a gaudir de la via pública i dels espais de passeig i/o esbarjo i a sentir-se segurs a casa seva són un dret pel que l’Administració municipal ha de vetllar.
 
            5.-Cal repensar les politiques d’immigració, no podem permetre que els autòctons vegin en els nouvinguts una competència pels serveis socials, més tenint em compte la duresa de la crisi econòmica. És la nostra obligació mantenir la cohesió social. I per tant no podem deixar que ningú se senti agreujat per que no li arribi el suport de l’administració quan realment el necessita. Per tant:
 
            -Immigració amb drets i deures, integrada en els nostres valors, el nostre ordenament jurídic i les nostres normes de civisme. Fugint del “bonisme” i el paternalisme i sent solidaris però també rigorosos.
 
            -Revisió del Pla de Nova Ciutadania.
 
            6.-Revisió del Pla General, desblocant el desenvolupament de diferents Eixos de la ciutat que estan per desenvolupar.
 
            Aquests han estat els eixos de les nostres propostes als ciutadans i sobre els que estem disposats a parlar-ne i a arribar a acords amb el nou Govern Municipal, com deia al començament sense apriorismes i amb una posició constructiva i flexible des de la fermesa que aquestes han d’ésser les prioritats de l’acció del nou Govern.
 
            Per finalitzar voldríem felicitar a tots els nous regidors que avui formen part del Consistori i a qui avui serà el nou Alcalde de la ciutat, el Sr. Joan Mora, els 5 regidors del Partit Popular li desitgem el major dels encerts ja que el seu encert serà el millor per Mataró i no dubtin que en aquesta tasca ens trobaran vostè i el seu grup al seu costat.
 
 
Nosaltres presentem la candidatura de José Manuel López González a l’alcaldia de Mataró.     
 
 
Presidenta de la Mesa
 
Ø      Té la paraula la portaveu del Partit Plataforma per Catalunya (PxC)
 
 
Sra. Monica Lora Cisquer
 
 
Regidors i regidores, ciutadans i ciutadanes de Mataró, amics i amigues.
 
En el present acte de constitució de la nova Corporació després dels resultats del passat 22 de maig, on els ciutadans i ciutadanes de Mataró varen expressar democràticament la seva voluntat a través de les urnes, vull abans de tot felicitar a Joan Mora, que ha encapçalat la llista més votada. Alhora que vull agrair el suport que lliure i democràticament ens han donat les 4.686 persones que han fet possible que avui Plataforma per Catalunya sigui present en aquest acte solemne.
 
La campanya electoral ha sigut molt dura per nosaltres, s’ha dit de tot sobre el nostre partit, mentides i fal·làcies a mil, però al final la veu del poble ens ha posat aquí on correspon, a una força política democràtica com es Plataforma per Catalunya.
 
Senyors del sistema, no han pogut amb nosaltres, el projecte identitari que representem creix a tota Europa i Catalunya no podia ser una excepció.
Senyors del sistema a les taules electorals no hi havia dos urnes, una per vostès i una per nosaltres, els nostres vots han sortit de la mateixa urna que els seus, per molt que això els hi dolgui, es tindran que anar acostumant.
 
Cap immigrant a patit mal per culpa nostra, no s'ha cremat ninguna mesquita per culpa nostra i ningun immigrant ha estat amenaçat per culpa nostra. Cosa que jo si que he estat, assetjada i intimidada al portal de casa meva. Fins i tot al tercer de la llista li han punxat les rodes del cotxe. I tot això és gràcies a vosaltres "estimada" premsa.
 
Responsabilitzo directa i públicament, a la majoria dels mal cridats mitjans d'informació de Mataró i a certs partits polítics, de qualsevol incident violent que ens pugui passar als regidors, afiliats i votants de Plataforma per Catalunya, per la brutal campanya d'assetjament, enderroc i de criminalització que estem sent sotmesos.
 
El dia 22 va finalitzar un model de partits apoltronats durant molts anys al nostre Ajuntament, uns i altres s’anaven repartint un pastís de dos trossos; o governaven o eren oposició.
Molt ben instal·lats en qualsevol d’aquests rols, el Diumenge a la nit despertaren del seu plàcid somni perquè Plataforma per Catalunya va entrar amb força en el panorama polític de Mataró.
 
Però no han de tenir por de nosaltres, no es creguin les seves pròpies mentides o las de la premsa, o la dels seus superiors, Plataforma per Catalunya està en aquet Ajuntament per sumar.
Nosaltres no creiem políticament en els personalismes, ni en els partits, nosaltres creiem en les propostes, i així actuarem en conseqüència, si les propostes que nosaltres tinguem que votar son positives i beneficioses per Mataró votarem que si, si es tot el contrari, evidentment votarem que no, així de simple.
 
El nostre vot a nosaltres mateixos es basa perquè cap partit dels aquí presents, no s’ha mostrat interessat en arribar a cap tipus d’acord amb nosaltres per tal de complir part del nostre programa, i perquè la nostra missió aquí, no és pas nomenar un alcalde o treure’n un altre, sinó intentar el compliment del nostre programa.
Tinguin clar també que durant aquests quatre anys de legislatura els marcarem molt curt, no deixarem passar ni una sola acció de discriminació positiva contra la gent de casa en favor dels immigrants, no deixarem passar ni una sola.
La gent de casa ja pot esta ben tranquil·la que no els defraudarem, estaran ben orgullosos de haver dipositat la seva confiança en la meva persona i el ideari identitari del meu partit.
Denunciarem tot el que vagi en contra de la nostra idea de societat i presentarem totes les mocions que facin falta perquè primers siguin els de casa, com hem dit durant la nostra campanya.
 
El motor del nostre pensament serà la lluita contra la globalització econòmica i cultural, que reprodueix una forma d'esclavatge modern, i ho farem des del municipi, la forma de govern més orgànica i propera als ciutadans.
Tot això serà l'impuls de les nostres polítiques de futur, apostant pel comerç tradicional i la petita i mitjana empresa, els quals generen el 80% de l'ocupació i solament reben el 20% dels beneficis.
Lluitarem per recuperar l'economia industrial i productiva, que el gran capital s'han endut cap uns països, on no és respecten els drets humans ni laborals bàsics, i això, ho denunciarem amb energia.
Lluitarem contra el fracàs escolar de les capes més humils i treballadores, les quals es troben avocades a un carrer sense sortida.
Controlarem la immigració, que es la cara més visible d'aquest procés de globalització i està sent utilitzada per els grans capitals financers com el seu cavall de Troia, generant competència deslleial amb la ma d'obra autòctona, fent baixar els salaris, fent desaparèixer la classe mitjana i creant bosses de pobresa i atur al primer món.
 
El meu partit ha aconseguit 67 regidors a tota Catalunya i com es normal una localitat com Mataró no podia quedar al marge d’un moviment que ha suposat una sotragada històrica pels partits del sistema, que ara estan molt nerviosos degut al brutal creixement del nostre partit, arreu del país.
 
Regidors i Regidores, Mataronins i Mataronines avui comença una nova manera de fer política a Mataró, no trigaran en adonar-se.
 
Presentem la candidatura de Monica Lora Cisquer a l’alcaldia de Mataró
 
Moltes gràcies!!! I visca Mataró!!!
 
 
Presidenta de la Mesa
 
 
Ø      Té la paraula el portaveu d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Alternativa-Entesa pel Progrés Municipal (ICV-EUiA-E)
 
 
Sr. Esteve Martinez Ruiz
 
 
Membres de la mesa d’edat, Senyor Secretari, Senyor Interventor, senyores i senyors regidors, ciutadans i ciutadanes que ens acompanyeu, bon dia a tothom.
 
En primer lloc, dir-vos, que en sento honorat d’ésser avui aquí al saló de Plens de l’Ajuntament de Mataró. Si avui sóc aquí és gràcies als votants que ens han atorgat la seva confiança, i per tant, és a ells i elles a qui vull donar les gràcies en primer lloc.
 
També vull agrair, i de manera molt especial a la Quitèria Guirao, la seva dedicació com a regidora durant aquests anys. Sense ella, jo no hi seria avui aquí. Gràcies Quiti per la teva entrega, pel teu esforç continuat, per la teva generositat. Agafo el teu relleu al capdavant d’aquesta coalició, com a Portaveu del Grup Municipal, sabent que ens deixes el llistó molt alt.
 
Com no, agrair l’esforç de la nostra organització que ens ha permès obtenir aquests resultats, i sense la qual jo tampoc seria aquí avui junt amb la Conxita.
 
I, per últim, agrair a la meva família no només el seu suport incondicional i la seva paciència, sinó la seva entrega i esforç, doncs no han dubtat ni un moment en acompanyar-me en els mítings, trobades veïnals, repartiment de material, tot amb una il·lusió i entrega que m’han emocionat. Perquè l’emoció també forma part de la política i les emocions han format part important d’aquesta campanya electoral.
 
Han passat tres setmanes des de les eleccions municipals i hem fet les valoracions adients, tot ressaltant la difícil composició, pel que fa a majories estables, que tindrà aquest Ajuntament en els propers quatre anys.
 
Pel que fa a la nostra coalició, i malgrat l’augment de vots respecte a les darreres eleccions municipals, hem de dir que les nostres expectatives no s’han acomplert al cent per cent. Aspiràvem a obtenir un tercer regidor i no ha estat possible. Si és cert, però, que malgrat el retrocés de les esquerres tant a la nostra ciutat com en el conjunt del país, ICV-EUIA no ha patit, a Mataró, l’efecte d’aquesta davallada, però això no ens consola.
I no ens consola, perquè Mataró es queda sense govern d’esquerres, amb una forta davallada del PSC i amb la sorprenent i, perquè no dir-ho, dolorosa desaparició institucional d’ERC. I alhora, ens preocupa l’adopció de propostes programàtiques obertament racistes i xenòfobes que usen els immigrants com a caps de turc de tots els problemes que han aflorat en els darrers anys a causa de la forta crisi econòmica, en formacions democràtiques de dretes i amb una forta implantació arreu del territori català i espanyol. I, com no, ens preocupa i molt la irrupció amb força i de manera sorprenent d’un partit d’ultradreta, clarament xenòfob i racista que, amb un discurs fal·laç i populista, i per tant enganyós i manipulador, s’ha colat en les nostres institucions democràtiques. Nosaltres, en la mesura de les nostres possibilitats i forces combatrem de manera pacífica, democràtica i ideològica aquesta xacra, però no ho fàrem sols, altres actors socials també estan contra aquests tipus de discursos, i avui, precisament a les portes d’aquest Ajuntament s’han concentrat i de manera pacífica expressen el seu rebuig a aquestes formacions polítiques.
 
En cap cas, però, els intolerants marcaran la nostra agenda política, que ha d’estar basada principalment en atacar la crisi econòmica posant tot allò que sigui necessari per minorar fortament les xifres d’atur, tot reactivant la nostra economia local.
 
Les eleccions municipals ens han deixat a Mataró un mapa de forces polítiques que no permet governar en solitari. Per tant, l’alcalde escollit per comandar el nou consistori haurà de fer del consens (ampli) un objectiu primordial.
 
Confiem que cap dels partits polítics democràtics de la ciutat, especialment els que formin Govern, es valguin en cap moment dels vots dels racistes per a aprovar les seves propostes.
 
Nosaltres ja hem dit que no donarem recolzament a un govern amb CIU, bàsicament perquè pensem que les nostres propostes són més beneficioses per al conjunt de la ciutadania, per això votem pel nostre candidat.
 
I no volem formar part d’un govern amb CIU perquè aquesta formació està a les antípodes del que nosaltres volem per a la nostra ciutat. La qual cosa no vol dir en absolut que la nostra oposició serà obstruccionista, ans al contrari, contribuirem a la governabilitat de la nostra ciutat, sense deixar d’exercir la tasca que com a partit d’oposició ens pertoca, de fiscalitzar la tasca del govern.
 
I ho farem exercint una oposició propositiva. No deixarem de contribuir amb les nostres propostes, raonades i plausibles, a la governabilitat d’aquesta ciutat. Defensarem el nostre programa, certament, i el posarem damunt la taula sempre que tinguem la oportunitat, però també ens farem ressò d’allò que ens reclama la ciutadania des de la societat civil. Als acampats del moviment 15-M, però també a la resta de la societat civil, els diem que des de la nostra formació hem entès el missatge i ens posem a treballar per portar-lo a bon port. De fet ja ho estem fet des de fa setmanes, en silenci, sense cap afany de protagonisme, assistint a les assemblees i prenen nota de totes aquelles propostes de progrès i de regeneració democràtica que es plantegen. Ells, ni nosaltres no tenim la fórmula màgica per canviar el món, però ells i elles sí que ens han assenyalat les raons per canviar-lo. Nosaltres, en la nostra modèstia com a coalició, intentarem posar-les en pràctica a Mataró.
 
Certament ens serà difícil convèncer a CIU, més que probable partit que portarà les regnes de la ciutat en aquests propers quatre anys, de fer una política que no castigui encara més la malmesa economia de la majoria de ciutadans i ciutadanes. Bàsicament, perquè no creiem, d’entrada, que apliquin una política diferent a la que estan duent a terme a la Generalitat, i essent així serà difícil sortir de la crisi en condicions justes i favorables.
 
CIU, en aquests moments, i aprofitant la crisi, i diguem-ne, l’estat de schock en el que sembla instal·lada la nostra societat, que es troba desorientada i sense referents, que s’ha vist desbordada per l’abast d’una crisi que els colpeja de manera ferotge, opta pel desmantellament del nostre estat del benestar. En una maniobra que no té res de conjuntural, en absolut, sinó que forma part d’una estratègia, d’un model que pretén l’aprimament de l’Estat, la mercantilització i per tant la privatització dels serveis públics, i que aposta per una sortida de la crisi en la que els guanyadors siguin els interessos privats, i per tant particulars per damunt dels interessos públics o sigui, col·lectius.
 
En paraules de George Orwell, la dreta pretén “exprimirnos hasta la saciedad, para luego llenarnos con su propia esencia”. I aquí, ens hi trobaran enfrontats, plantant cara sempre, amb decisió, si pretenen retallar els nostres drets socials..
 
Penso que la gent que ens ha votat, espera de nosaltres que plantem cara a les polítiques de retallades indiscriminades que només afecten a unes determinades capes de la nostra societat, però també, i principalment, crec que la gent que ens ha votat, ho ha fet esperant que ens enfrontem a aquestes polítiques des de la confrontació ideològica, de valors, però també i sobretot des de les propostes, aportant solucions.
 
Crec, modestament, que en aquests darrers anys, malgrat la crisi, hem estat una força política garant de les polítiques de defensa de l’Estat del Benestar, i així continuarem, defensant aquestes polítiques, ara, des de l’oposició.
 
Perquè tenim alternatives, i les hem anant explicant aquestes darreres setmanes durant la campanya electoral i les seguirem explicant.
 
Essent concisos, us explicaré quins són els eixos programàtics que pensem poden contribuir a la recerca d’una sortida a la crisi més justa i sostenible per a la nostra ciutat.
 
Quan parlem d’educació, pensem que aquesta és la millor resposta a la crisi i a les necessitats de cohesió social. Cohesió social imprescindible, i en la que haurem d’abocar molts més esforços en els propers anys. La formació de qualitat esdevé un pilar fonamental per a una ocupació, també de qualitat i alt valor afegit. Per això entenem que és imprescindible augmentar el pes del pressupost en educació. Demanarem que es construeixi una seu per a l’Escola de Música, que s’aposti per l’enfortiment del Cenre de Formació Pemanent de Tres Roques, i seguirem exigint a la Generalitat la construcció de les escoles que ens manquen.
 
Pel que fa al creixement econòmic, per a nosaltres aquest ha de venir de la mà de l’economia verda i del coneixement, de manera inexcusable. Hem de ser innovadors i aconseguir que tot allò que es genera al Tecnocampus traspassi les seves fronteres transformant la nostra activitat productiva.
 
Hem d’apostar per la sostenibilitat, posant-la al centre de les polítiques urbanístiques i de mobilitat. Seguim pronunciant-nos en contra dels laterals i farem tot el possible per evitar-los. Esperem que la resta de partits que s’han posicionat durant la campanya, mantigui ara la senva posició.
 
Apostem per les persones. Perquè l’Ajuntament té instruments per oferir unes polítiques socials de proximitat, cohesionadores i d’inclusió. Hem de fer créixer els serveis socials i les mesures que permetin pal·liar la situació que viuen molts dels nostres veïns i veïnes. Hem de fer de la salut, el que és, un dret universal, potenciant l’assistència primària i millorant els serveis hospitalaris i de salut mental.
I tot això, com ho podem fer? Ho farem si som capaços de canviar la fiscalitat del nostre Ajuntament. Sabeu que som dels ajuntaments amb menys pressió fiscal de l’estat espanyol? Això s’ha d’acabar. A Mataró primer hem de fer els deures amb un sistema fiscal que faci pagar més a qui més té i garanteixi els serveis públics, i no al contrari com està fent el Govern de CiU a Catalunya, i després seguir exigint un finançament més favorable per als ajuntaments!
 
Aquests són els eixos de la nostra agenda programàtica i és el que ens il·lusiona de cara a la feina que hem de dur a terme a l’Ajuntament, poder-los posar en pràctica.
En aquesta nova etapa que iniciem des de l’oposició, ICV-EUIA esdevindrà còmplice actiu de les reivindicacions de la ciutadania. Hem de sortir dels despatxos, trepitjar carrer, escoltar la gent. Perquè la gent ha parlat, ens ha expressat, sobretot a l’esquerra, el seu enuig, i no ens hem sabut posar en la mateixa sintonia i comunicar-nos de manera adequada.
 
Hem de recuperar el pols a la ciutat, estant al costat dels que pateixen, dels que proposen, dels que reivindiquen, fent nostres les seves exigències. Sempre, òbviament de d’un punt de vista d’esquerres. Que ningú dubti que el nostre compromís serà aquest: la defensa dels interessos col·lectius.
 
Tindrem un peu a les institucions, sí, però la resta del nostre cos estarà al carrer.
 
Tenim molta feina per endavant, hem de sumar sinergies en benefici de la nostra ciutat, i per això estenem la mà al proper Govern per a fer polítiques socials i ambientals i de garantia de la convivència.
 
La solidaritat, la igualtat d’oportunitats, una fiscalitat justa, l’accés universal als serveis bàsics, la sortida solidària a la crisi, ha de ser la base sobre la qual hem de catapultar-nos cap al futur: no ens en sortirem amb propostes individuals, ni amb retallades indiscriminades ni amb la mercantilització dels serveis públics. Tampoc ho aconseguirem sols, necessitem la complicitat de molts ciutadans i ciutadanes.
 
En situacions de crisi alguns poders aprofiten per imposar reformes que no tenen res a veure amb la solució dels problemes i molt amb els seus interessos o amb la seva concepció ideològica de com ha de ser la societat. Això és el que està passant al nostre país, i això és el que no volem que passi a la nostra ciutat.
 
I així, no ens donem per vençuts, estem convençuts que una altra sortida més justa, més solidaria a la crisi es possible, i no ho aconseguirem amb polítiques que beneficiïn una minora d’individus, la sortida ha de ser col·lectiva, Marc Aureli ho explicava de manera molt gràfica: “ allò que no és útil pel rusc no ho és tampoc per l’abella”.
 
Presentem la candidatura de Esteve Martínez Ruiz a l’alcaldia de Mataró
 
Moltes gràcies.
 
 
 
Presidenta de la Mesa
 
 
Ø      Té la paraula el portaveu de la Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu (CUP-PA)
 
 
Sr. Xavier Safont-Tria i Ramon
 
Mataronines i mataronins, Regidores i regidors, Mesa d'edat,
Bon dia.
En primer lloc, com a regidor electe i representant de la Candidatura d'Unitat Popular de Mataró vull donar 2.498 gràcies a les 2.498 persones que van donar-nos suport a les eleccions municipals del passat 22 de maig.
Fa uns minuts m'he vist obligat a prometre la Constitució espanyola.
El primer que he de dir és que no tinc cap intenció de complir aquesta promesa imposada.
La gran diferència entre el nostre grup municipal i la resta de grups, és que nosaltres no reconeixem ni la Constitució Espanyola ni els Estatuts d'autonomia intervinguts sistemàticament pel Tribunal Constitucional, que perpetuen la dominació social i l'ocupació nacional dels Països Catalans.
Unes lleis, que entre altres, imposa un model electoral de llistes tancades, sense la possibilitat d'elecció directe d'aquelles persones que política i èticament es facin mereixedores del càrrec que ocupen.
És als ciutadans i ciutadanes del nostre municipi, tant les que ens van votar com les que no, a qui prometo, no per imperatiu legal sinó per voluntat pròpia, crear un model de ciutat basat en els quatre eixos del nostre programa:
Recuperarem una economia productiva i local, una economia on el més important siguin les persones, on es generin béns col·lectius, amb intercanvis a escala natural, amb negocis visibles que neixin de les necessitats reals. Crearem cooperatives de treball, consum i finances.
Recuperarem el diàleg entre veïns, emprendrem projectes col·lectius que replantegin l'ocupació, les relacions polítiques i personals, el consum d'energia, i la nostra relació amb el medi ambient.
Hi guanyarem en proximitat, en confiança col·lectiva, en respecte, i ho farem amb un  procés integrador, pausat, emocional, i imaginatiu.
I aquest serà el camí per fer front a l'actual model capitalista neoliberal   escampat arreu d'Europa, que prima el més fort, els qui més tenen, penalitza els més desprotegits, fomenta la competitivitat entre uns i altres, i escampa la desconfiança entre els desvalguts, sí, estic parlant del racisme, de la xenofòbia, del feixisme hereus de l'actual model polític, econòmic i cultural.
La CUP hi plantarem cara des de l'acció, al carrer i a les institucions; però també des de les idees, difondrem un discurs d'esperança perquè això es pot canviar.
Gestionarem amb la màxima transparència l’adjudicació d’ajuts per combatre la rumorologia. El pacte de Nova Ciutadania servirà com a instància unitària per a la resolució dialogada de conflictes, i combatrem amb tots els mitjans institucionals i legals els actes i discursos xenòfobs.
Crearem un model de ciutat sostenible, preservarem les cinc Sènies com a espai agrari i font d'aliments sans pel nostres ciutadans.
Ens oposarem a l'ampliació del port per no malmetre encara més el front marítim.
Prioritzarem el transport públic, la circulació a peu i en bicicleta per acabar d'una vegada per totes amb la desmesurada contaminació i caos dels cotxes privats.
Impedirem la construcció dels laterals de l'autopista, senyor Mora: els hi pensem  recordar la seva promesa electoral perquè no se n'oblidin, serem tossuts i persistents. Construirem un estació d'autobusos interurbans per arribar a altres pobles i ciutats on ara mateix només s'hi arriba amb el cotxe privat.
Minimitzarem, reciclarem i recuperarem els residus per reduir la contaminació i disminuir riscos a la salut pública.
Crearem cooperatives de producció i consum d’energia verda.
Defensarem els drets socials i laborals, ens oposarem a l'empitjorament de les condicions de vida dels treballadors i autònoms. 
Ens oposarem a les retallades en educació i sanitat. Ampliarem la inversió a l’Hospital de Mataró per cobrir les actuals mancances, ampliarem equipaments i més personal de salut bàsica a diversos barris.
Construirem immediatament els edificis de les escoles bressol dels Bombers i Molí del Vent, de les escoles d’infantil i primària Joan Coromines, Angeleta Ferrer, Marta Mata; i de l’institut de secundària projectat a la zona de Rocafonda.
Obrirem la 2a biblioteca a L’Escorxador en el termini d’1 any i planificarem la 3a biblioteca al sector de Molins.
Reactivarem la participació ciutadana perquè és la garantia de transparència democràtica. Activarem els Pressuposts participatius, organitzarem consultes ciutadanes perquè la ciutadania prioritzi les inversions públiques; modificarem el ROM per flexibilitzar el funcionament del Ple municipal.
Revisarem les Ordenances de Civisme i Publicitat per  resoldre tots els aspectes que actualment restringeixen la participació ciutadana i les activitats d’entitats en l’espai públic.
Serem la veu de les 21.114 Mataronines que el passat 20 de juny, ara tot just farà un any, van votar a favor de la independència. Des d’aquest ajuntament i des del carrer  construirem la independència dels Països Catalans perquè és més necessària que mai, perquè necessitem trencar la dependència econòmica i política amb l’Estat Espanyol. Acabarem amb l'espoli fiscal que roba a les treballadores catalanes milions d'euros cada any.
No podem permetre que segueixin dictant des de Madrid la nostra política local ni que continuïn amb l’espoli fiscal que ens aboca a la fallida pressupostària dels nostres ajuntaments i serveis públics.
La llengua catalana serà la llengua comú i de cohesió social, de les persones nouvingudes i de les de tota la vida, defensarem la nostra cultura i l'esport des de la participació i la representació internacional.
Potser tot això no ho farem en aquest mandat perquè no tenim la força institucional necessària, segurament no, però jo sóc dels que creuen en la força del pensament i de les paraules, i avui no us estic plantejant utopies ni desitjos, us plantejo necessitats que amb la força de tots plegats, ho podem aconseguir.
La CUP no formarem part de cap govern on estiguem lligats i amb la boca tancada, farem una oposició constructiva, farem servir la força de la paraula, serem oberts i dialogants, discutirem punt per punt i arribarem a acords sobre la base del nostre programa.
Combatrem per igual tant la xenofòbia com l'espanyolisme diari als Països Catalans: fa un parell de dies, milers de catalanes van sortir al carrer en diversos indrets del Països Catalans en contra el genocidi lingüístic imposat pel PP al País Valencià per carregar-se l'escola en Català. Allà estarem la CUP defensant la nostra llengua.
Serem l’altaveu d’aquells col·lectius que treballen per millorar la ciutat, serem l’altaveu crític contra un sistema capitalista salvatge que genera pobresa, discriminació, espoli, i genocidi a tots el pobles i persones sense veu.
La CUP hem consolidat un projecte nascut i treballat des de la base i el carrer. El compromís i la coherència han estat el nostre tarannà que ha definit el projecte d’esquerres, ecologista i independentista defensat des de la CUP. Aquesta és la nostra cara i la nostra força, cada dia ens sentim i som més recolzats, no hem defraudat i pensem seguir per aquest camí.
Treballarem pel bé de Mataró, ens comprometem amb la gent dels nostres carrers, alhora que vivim com a pròpies les desigualtats socials i culturals arreu del món, així com els desastres ecològics, el canvi climàtic, la degradació del territori, la pèrdua de biodiversitat o la mort del fons marí.
El nostre, és un discurs clar, sense ambigüitats, no us decebrem, el nostre compromís és amb la unitat popular, amb la justícia social, amb el  patrimoni mataroní, amb la mare terra, amb la nació catalana.
Finalment, per acabar, vull retre un homenatge i recordar a totes les generacions de lluitadors i lluitadores que ens han precedit en el combat  i que van albirar una societat més justa, que van patir repressió, tortures o mort i dir-los que el seu esforç vers la llibertat no va ser en va: perquè ara i aquí la lluita continua!
Dins d'aquest consistori, els únics que podem encapçalar aquesta transformació política som la CUP, i és per això que presentem el nostre cap de llista com a futur alcalde.
Moltes gràcies.
Visca la Terra!
 
 
Presidenta de la Mesa :
 
En conseqüència queden proclamades les candidatures següents:
 
·         Joan Antoni Baron i Espinar del Partit dels Socialistes de Catalunya
·         Joan Mora i Bosch de la Coalició de Convergència i Unió
·         José Manuel López González del Partido Popular de Catalunya
·         Monica Lora Cisquer del Partit Plataforma per Catalunya
·         Esteve Martínez Ruiz del Partit d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa
·         Xavier Safont-Tria i Ramon de Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu
 
 
Tot seguit i a mesura que es vagin nomenant, els regidors i les regidores poden dipositar el vot a l’urna. Per procedir a la votació poden utilitzar les paperetes que tenen al davant indicant el nom de la persona en qui dipositen el seu vot.
 
 
A continuació, la Sra. Monica Lora Cisquer vocal de la Mesa d’Edat va cridant els regidors per a què emetin el seu vot en l’elecció de l’Alcalde de la Ciutat.
 
JOAN MORA BOSCH                                                
JOAQUIM FERNÁNDEZ OLLER                                 
MARCEL MARTÍNEZ BRUGUERA                              
NURIA CALPE MARQUET                                         
MONTSERRAT RODRIGUEZ SANCHEZ                     
PERE GALBANY DURAN                                          
MIIQUEL REY CASTILLA                                           
CAROLINA SOLER SOTO                                         
JOAN ANTONI BARON ESPINAR                              
MARIA CONSUELO (CONSOL) PRADOS MARTINEZ                                                           
MARIA MONTSERRAT LÓPEZ FIGUEROA                 
Ma CARME MALTAS FREIXAS                                  
FRANCISCO MELERO COLLADO                              
JUAN ANTONIO CILLER LOPEZ                                
IVAN PERA ITXART                                                  
CARLOS FERNÁNDEZ BAEZ                                    
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ                           
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO                               
MARCO ANTONIO FERNANDEZ DOMINGUEZ           
BERTA ISABEL AZPERICUETA SANCHEZ                 
FLORENTINA “FLORI” TORRES FERNANDEZ            
MONICA LORA CISQUER                                         
JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ                                
CARLOS FONTBONA GIL                                         
ESTEVE MARTINEZ RUIZ                                         
CONXITA CALVO LOMERO                                       
XAVIER SAFONT-TRIA RAMON                                 
 
 
Una vegada celebrada la votació, el Secretari realitza l’escrutini davant la Mesa.
 
 
Presidenta de la Mesa
 
Una vegada realitzat l’escrutini de les paperetes dipositades, aquest dóna el resultat següent:
 
 
Ø      Vots a favor de Joan Mora i Bosch  …..                         8         
 
Ø      Vots a favor de Joan Antoni Baron Espinar ……           8                     
 
Ø      Vots a favor de José Manuel López González..             5
 
Ø      Vots a favor de Monica Lora Cisquer ......          .           3         
 
Ø      Vots a favor de Esteve Martínez Ruíz ......          .           2         
 
Ø      Vots a favor de Xavier Xafont-Tria i Ramon…..              1
 
Ø      Abstencions: ...........................                                       0
 
Ø      Vots en blanc: .........................                                       0
 
Ø      Vots nuls: ................................                                       0
 
 
D’acord amb el que disposa l’art. 196 c) de la Llei Orgànica del Règim electoral General, si cap candidat no obté la majoria absoluta de vots dels regidors municipals, quedarà proclamat Alcalde el regidor que encapçali la llista que hagi obtingut més nombre de vots populars en el municipi.
 
En conseqüència, queda proclamat alcalde de l’Ajuntament de Mataró, el regidor senyor Joan Mora i Bosch de la coalició de Convergència i Unió.
 
Prego al Sr. Alcalde es dirigeixi a la Mesa per prendre possessió del seu càrrec.
 
 
 
Presidenta de la Mesa
 
Accepta vostè el càrrec d’Alcalde de la ciutat de Mataró?
 
 
Sr. Joan Mora i Bosch
Sí, accepto.
 
 
Presidenta de la Mesa:
 
Procedeix a la lectura de la fórmula de Jurament o promesa d’acatament a la Constitució
 
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Mataró, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?
 
 
Sr. Joan Mora i Bosch
Sí, ho prometo.
 
A continuació, la Sra. Ma Carme Maltas i Freixas, Presidenta de la Mesa d’Edat invita al senyor Joan Mora i Bosch, nou Alcalde de la ciutat de Mataró, que pugi a l’estrada i l’imposa els distintius tradicionals del càrrec, és a dir, la banda i el bastó d’alcalde.
 
Tot seguit, conclosa la cerimònia d’elecció i presa de possessió de l’Alcalde de la Ciutat, abandonen la Mesa presidencial els membres de la Mesa d’Edat, els quals es dirigeixen als seus respectius escons.
 
Pren la paraula el nou Alcalde, Sr. Joan Mora i Bosch
 
Sr. Joan Mora i Bosch, Alcalde:
 
Autoritats, Senyores i Senyors amics tots
 
Molt bon dia a tothom!
 
Moltes gràcies, de tot cor, per ser aquí, o per estar seguint l’acte per mitjà de la ràdio o la televisió i, encara més, a les moltes persones que ho estan fent dretes, tant aquí, a la Sala de Plens, com a fora.
 
Avui, Mataró viu amb plenitud democràtica, l’elecció d’un nou alcalde, cap de llista d’una força política diferent de la que fins ara ha gestionat la ciutat.
 
Això ha estat fruït del canvi democràtic que els mataronins i mataronines han decidit L’alternança que ja practicaven els nostres avantpassats abans que Colom arribés a Amèrica, quan la Universitat de Mataró, el Comú, lliure ja del senyor feudal, escollia per sorteig cada any els seus càrrecs públics.
 
Això passava justament cada dimarts següent a la Segona Pasqua. Una alternança, que malgrat tots els defectes d’uns mecanismes sempre millorables, com ens han recordat molts joves aquests darrers dies, es canalitza avui per mitjà d’eleccions cada quatre anys.
 
Deixeu-me felicitar, abans que res, els que durant trenta-dos anys han governat la ciutat, perquè han d’ estar orgullosos de la feina feta. El seu ha estat durant molt de temps un model reeixit. Fou un model de gestió que en el seu moment va transformar Mataró de forma molt important i és de justícia reconèixer-ho. A tots ells, tot i les legitimes discrepàncies, ens cal agrair el seu esforç treball i dedicació. Ho vull personificar en els tres alcaldes que han presidit aquesta casa des de la represa democràtica. En Joan Majó, en Manuel Mas i en Joan Antoni Barón.
 
Amb ells faig extensiu el meu agraïments a tots els regidors que han passat per aquesta sala de plens, estiguessin al govern o a l’oposició. Perquè tots han treballat en benefici de la ciutat.
 
Vull recordar als caps de llista d’anteriors legislatures Antoni Segarra, Salvador Milà, Jaume Graupera, Francesc Jou, Mateu Ros, Joan López, Pauli Mojedano, Antoni Civit i Francesc Teixidor i dels companys de Convergència i Unió, Ramon Pla, Josep Beltran, Ramon Camp, Josep Mañach i Joaquim Esperalba.
 
Aquí, permeteu-me un comentari adreçat a qui més m’estimo: Pili, Marc, Joan...Us dono les gràcies pel vostre suport en la més gran aventura de la meva vida: Ser l’alcalde de Mataró. Sense vosaltres no em veuria capaç de fer-ho. Espero tenir-vos sempre al meu costat.
 
Una vegada més aquestes mateixes parets, i ja en fa més de tres segles i mig, aixopluguen un canvi de capità en el timó d’aquesta nau que és la Casa de la Ciutat. Sóc molt conscient que només sóc un humil instrument de la història, un mer servidor de la comunitat. Michel de Montaigne diu als assajos que els nostres somnis valen més que els nostres raonaments. Probablement perquè en ells hi ha la gosadia i l’audàcia que ens ajuden a assolir fites aparentment inabastables.
 
La política, o millor dit, els polítics, ens trobem avui en un atzucac. Al mig d’ una crisi profunda de model econòmic, financer i social, amb un alt nivell d’atur, que fa imprescindible afavorir la reactivació de l’economia, per permetre la creació de llocs de treball.
 
Vivim moments convulsos on hi ha moltes persones que pateixen perquè no tenen feina. La taxa d’atur de la nostra Ciutat, al voltant del 20%, és l’indicador que ens ha de preocupar més. Aquesta serà la meva màxima prioritat.
 
La crisi que vivim és molt dura, entre d’altres coses, perquè va arribar després d’un llarg període de gairebé 15 anys de bonança econòmica que ens va fer oblidar algunes de les regles més bàsiques de la vida. Cert és que vivim una crisi econòmica però també, una crisi de valors que afecta tant a l’àmbit privat individual com els governs públics. És veritat.
 
Reconeguem-ho! Hem de saber trobar el remei més indicat. Que també existeix, és clar que sí. Venim d’uns anys on l’endeutament fàcil, quan no induït, ens ha portat a un sobre consum i a infravalorar el futur. A viure al dia! Així és com ha crescut el deute privat i així és, també, com ha crescut el deute públic. En termes generals passa factura l’haver oblidat la prudència, la virtut d’actuar de forma justa, adequada i amb cautela per no aixecar la casa sobre la sorra, sinó sobre la roca. El deute privat ha crescut per les mateixes causes que el públic, hipotecant l’acció futura de moltes famílies i també de molts ajuntament.
 
El sector públic ha anat acaparant protagonisme fins a inocular a una part considerable de la nostra societat civil una excessiva dependència de la seva tutela i acompanyament.
Avui, aquesta fórmula s’ha exhaurit. Ens cal retornar el protagonisme a la societat civil reconciliant-nos amb el respecte per les seves iniciatives i sabent reconèixer el seu valor. Ens cal, sobretot, acceptar amb humilitat les nostres limitacions pressupostàries i fer un pas endavant per encetar una nova etapa on el principi de subsidiarietat ens guiï cap a la cogestió i la concertació.
 
Caldrà fer sacrificis per reconduir un Ajuntament sobre dimensionat i insostenible financerament. Però aquest sacrificis, que cal fer i que farem, no són per un exercici neoliberal sense sentit sinó per evitar que la càrrega del deute acabi fins i tot amb aquelles actuacions que creiem que l’Ajuntament és bo que continuï fent.
 
Com aquelles d’alt caràcter social o les que malgrat el fruit que aporten són inabastables únicament per a la iniciativa privada. Estem aquí per explicar a on ens trobem . Els mataronins tenen dret a saber que vivim un temps difícil, però també que amb l’ajuda de tots ens en sortirem i ens farà més forts. Amb més cohesió social, amb més igualtat, amb més justícia social i essent com a ciutat i nació, col·lectivament més lliures.
 
L’economia social de mercat, el què coneixem com a societat del benestar ha estat un gran èxit. Perquè és el que millor combina la creació de riquesa amb el seu repartiment, i l’eficàcia amb la justícia. És el millor sistema del Món. Per tant és una prioritat catalana i per tant mataronina fer que la societat del benestar continuï funcionant. Però partint del reconeixement que la situació econòmica ha canviat radicalment.
 
Tot això obliga a preguntar si l’Estat del benestar és sostenible o no. I la resposta és que sí. I que cal mantenir-lo. Però cal analitzar bé si en cal modificar alguns aspectes. És un tema difícil de plantejar, ho sé, i més si ho mirem a curt termini o pensant només en els rèdits electorals. Aquesta és la realitat i amagar-ho és la forma de no intentar resoldre el problema i anar directes al desastre.
 
Necessitem tenir sentit de responsabilitat i autoritat moral. Però també fermesa i caràcter.
Com a responsable del proper govern, em comprometo a ser transparent, a abordar un sistema de participació que ens corresponsabilitzi de les màximes decisions possibles i, sobretot, a mantenir sempre la porta oberta al diàleg. Vull que aquest mandat es construeixi amb el màxim consens. Vull que tothom se senti escoltat per l’Alcalde però, sobretot, per tota la institució.
 
El resultat electoral, voluntat dels mataronins i mataronines, ens ha marcat un rumb clar: el del diàleg. Així ho he entès i així continuarà essent a partir d’ ara.
 
Com a Alcalde, continuaré oferint a la resta de forces polítiques de tradición democràtica, treballar plegats a favor de Mataró. Res seria més beneficiós per la Ciutat que en moments difícils, els ciutadans apreciessin que sabem treballar junts amb l’ objectiu de reactivar la economia i donar feina a la gent.
 
La nostra societat necessita lideratges exemplificadors; necessita optimisme i motivació; necessita visualitzar com les forces polítiques som capaces de deixar de banda els legítims interessos de partit, per a treballar units a favor dels més desfavorits. Aquest és el meu propòsit i aquí hi esmerçaré tot el meu esforç. Des del convenciment que el canvi no ha de ser només de partits sinó de formes de fer i d’entendre la política, els manifesto el meu compromís personal i el de Convergència i Unió, de fer honor sempre a aquesta
voluntat.
 
Per això, insistiré en la necessitat d’ assolir aquest acord, que vol ser concret, transparent, i obert a la participació de tots els que s’hi vulguin sumar i que orienti la política del nou govern municipal, que volem que sigui el de la immensa majoria. Treballar per la cohesió social i la convivència de tots els mataronins, sigui quin sigui el seu origen, així com evitar l’allunyament dels ciutadans respecte dels seus electes és un objectiu que només assolirem si tots tenim la voluntat de solucionar els greus problemes que avui patim. Per fer-ho cal explicar quina és la sit uació actual –sense amagar-laquines mesures d’estalvi caldrà aplicar i quins són els sacrificis que haurà de fer la Ciutat.
 
No explicar-ho, és senzillament continuar dissimulant la greu situació en la que ens trobem i amagar el cap sota de l’ala. Estem obligats a consensuar allò que és prioritari per a tots. Mantenir els actuals serveis municipals, repeteixo i subratllo, és una prioritat absoluta. No s’han de reduir però sí s’han d’ optimitzar i racionalitzar sense excloure la possibilitat de plantejar un partenariat públic i privat, al servei de les necessitats de la Ciutat.
 
Per tot això, mantinc la ma estesa i fer possible la col·laboració de tots els demòcrates per treballar en la formació d’un nou govern amb els següents eixos programàtics que ha explicat del nostre portaveu.
 
1) La principal preocupació del nou govern ha de ser i serà la reactivació econòmica
 
2) És imprescindible introduir canvis en l’actual model de gestió del nostre Ajuntament, en la línia de fer-la més eficient i austera. Acomplint les 4 A: Austeritat, Aprimament, Agilitat, i Avaluació.
 
3) Assegurar les grans apostes estratègiques de la ciutat: Tecnocampus locomotora comercial, el tren orbital, l’ampliació del port, i els projectes del front marítim.
 
4) Promocionar la ciutat i ser un referent pel nostre País.
 
5) El primer agent cultural de la ciutat és la seva societat civil. Dit això, treballarem en la consolidació del Museu d’Art contemporani, la Biblioteca Antoni Comas i el Museu del Gènere de Punt i la definició del nou Teatre Municipal.
 
6) Iniciarem els treballs de revisió del Pla General, del catàleg del Patrimoni i del Pla de l’habitatge. Val a dir que un nou pla d’equipaments no pot suposar, de cap manera, aturar els sectors actualment en desenvolupament urbanístic ni posar en perill l’espai agrícola protegit de les Cinc Sènies.
 
7) Assegurarem el manteniment dels actuals serveis sanitaris i educatius. I vetllarem per la construcció dels equipaments pendents, tot garantint l’atenció als sectors socials més desvalguts de la societat Amb això els demano que ens posem d’ acord perquè suposa un projecte de ciutat integrat al país, que participi activament en la seva construcció nacional.
 
Els emplaço a tots a fer-ho possible des de la responsabilitat i des de la generositat, amb el compromís que també el rebran del meu grup i d’aquest Alcalde.
 
Persistirem en la voluntat d’estendre la mà, de dialogar, d’arribar acords i pactar. Hem de millorar i hem de millorar molt tots. Hem d’aconseguir recuperar la confiança en la política i en els polítics. Fer-ho, és la nostra responsabilitat i no defallirem. Tenen la meva paraula. Ens cal reivindicar el que som amb orgull. Hem aconseguit en el passat ser una ciutat d'èxit i de progrés i ho tornarem a ser.
 
Entre tots farem possible un Mataró que combini modernitat amb tradició, esperit emprenedor amb igualtat d’oportunitats i justícia social, ambició global amb atenció als barris, diversitat amb cohesió i que miri al futur sense oblidar la seva història
 
La nostra ciutat i el nostre país ens reclama aquesta generositat.
 
Per Mataró i Per Catalunya !
 
Finalment els presents es posen dempeus i canten l’himne nacional de Catalunya.
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les 14 hores de la tarda, de la qual cosa com a Secretari en dono fe.