Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge i COVID-19

Escoltar

Habitatge i COVID-19

En aquesta pàgina trobareu informació sobre les mesures d'habitatge desplegades per a fer front a la situació generada per la COVID-19.

Les persones afectades poden demanar informació a l'Oficina Local d’Habitatge mitjançant el telèfon d’informació 937578538 en horari de 8:30 a 14:00 hores.

Per ser atesos presencialment cal demanar cita prèvia per un dels següents canals:

 

Per a qualsevol altra consulta també es disposa del correu pumsa@pumsa.cat.

Mesures conduents a procurar la moratòria del deute per a les persones arrendatàries del seu habitatge habitual en situació de vulnerabilitat econòmica a causa de la COVID-19 (Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, relacionades amb el lloguer de l’habitatge habitual).

 

Què puc fer?

 • En primer lloc, contacti a la persona propietària (o al seu administrador/a) i intenti arribar a un acord que sigui adequat per a les dues parts. 
 • Si no hi ha acord i vostè compleix les condicions que s'exposen més abaix,  sol·licitar l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda que preveu el Decret Llei 11/2020. 

A més de les mesures extraordinàries per la COVID-19, vostè pot: 

 • Sol·licitar un ajut al pagament del lloguer a la convocatòria que es publica cada any per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Ara mateix, la convocatòria està tancada però s'obre anualment cap al mes l'abril.
 • Sol·licitar una prestació d'especial urgència per atendre situacions puntuals d’impagaments del lloguer.
 • En els casos més greus, contactar amb els serveis socials municipals per rebre atenció respecte altres necessitats de la llar.

 

Com i fins quan puc sol·licitar l’ajornament o reducció del pagament de la quota?

Si prèviament no s’ha arribat, amb caràcter voluntari, a un acord entre les parts per a l’ajornament o condonació total o parcial del pagament de la renda, es podrà sol·licitar al gran tenidor que li apliqui un reducció del 50% de la renda amb un màxim de 4 mesos o bé opti per aplicar-li una moratòria en el pagament de la renda que s'aplicarà de manera automàtica amb un màxim de 4 mesos.

La sol·licitud juntament amb la documentació corresponent s'ha de presentar a l'entitat propietària de l'habitatge fins el dia 2 de juliol de 2020.

 

En què consisteix l'ajornament? 

Una vegada se li ha enviat la documentació pertinent a la persona arrendadora, aquesta ha de comunicar expressament ala persona arrendatària, en el termini màxim de 7 dies laborables, la seva decisió, escollida entre les següents alternatives:

 1. Una reducció del 50% de la renda amb un màxim de 4 mesos. Aquesta es podrà perllongar durant el temps que duri l'estat d'alarma decretat pel Govern i les mensualitats següents si aquell termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada a causa de la COVID-19, amb un màxim en tot cas de quatre mesos.
 2. Una moratòria en el pagament de la renda que s'aplicarà de manera automàtica amb un màxim de 4 mesos. Aquesta afectarà el període de temps que duri l'estat d'alarma decretat pel Govern i les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada a causa de la COVID-19, sense que puguin superar-se, en cap cas, els quatre mesos.

Les rentes ajornades es fraccionaran durant al menys tres anys i sempre dins el termini al llarg de el qual continuï la vigència del contracte d'arrendament o qualsevol de les pròrrogues.

La persona arrendatària no tindrà cap tipus de penalització i les quantitats ajornades seran retornades a la persona arrendadora sense interessos.

 

Quins requisits he de complir per accedir a l'ajornament?

Per poder accedir a l'ajornament vostè ha d'estar en una situació de vulnerabilitat definida a partir del compliment de TOTS els següents requisits: 

1. Que degut a la crisi de la COVID-19, passi a estar:

 1. En situació d'atur,
 2. En un Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO),
 3. o , que hagi reduït la seva jornada per motiu de cures, o altres circumstàncies similars, que en cas de ser empresari (autònom) suposin una pèrdua substancial d'ingressos.

2. Que per aquestes circumstàncies, el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria no se superi el límit de tres vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples mensual (des d'ara IPREM), és a dir, 1.613,52€. S’estableixen variacions límit de l’IPREM:

 1. S'incrementarà en 0,1 vegades l'IPREM per cada fill a càrrec a la unitat familiar (53,78 €). L'increment aplicable per fill a càrrec serà de 0,15 vegades l'IPREM per cada fill en el cas d'unitat familiar monoparental (80,68 €).
 2. S'incrementarà en 0,1 vegades l'IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar (53,78 €).
 3. En cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat superior a el 33%, situació de dependència o malaltia que li incapaciti acreditadament de forma permanent per realitzar una activitat laboral, el límit previst al subapartat a) serà de quatre vegades l'IPREM (2.151,36 €), sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.
 4. En el cas que la persona obligada a pagar la renda sigui persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 per cent, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per realitzar una activitat laboral, el límit previst al subapartat a) serà de cinc vegades l'IPREM (2.689,20 €)

3. Que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior o igual al 35 % dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.

 1. A aquests efectes, s'entendrà per «despeses i subministraments bàsics» l'import del cost dels subministraments (si corresponen satisfer a l'arrendatari segons contracte):
  • d'electricitat,
  • gas,
  • gasoil per a calefacció,
  • aigua corrent,
  • dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil,
  • i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris,

S'entén per unitat familiar:

 • la persona o persones obligades a la renda,
 • el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita.
 • i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin a l'habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin a l'habitatge.

No s'entendrà que concorren els supòsits de vulnerabilitat econòmic quan la persona arrendatària o qualsevol de les persones que componen la unitat familiar que habita aquella sigui propietària o usufructuària d'algun habitatge a Espanya (amb algunes excepcions).

 

Quina documentació he de presentar?

 1. Documentació que acrediti que vostè ha estat afectat per la crisi de la COVID-19.
  1. Si vostè és treballador per compte aliè: un certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació. Pot obtenir-se per mitjà de la seu electrònica de la seguretat social, o en les Oficines.
  2. Si vostè és treballador per compte propi: En cas de cessament d'activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si s'escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.
 2. Documentació que acrediti el nombre de persones que forma la unitat familiar:
  1. Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
  2. Certificat d'empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors. Pot obtenir-se a la seu electrònica de l'Ajuntament de Mataró
  3. Declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral.
 3. Titularitat dels béns:
  1. Nota simple del servei d'índexs de el Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar. Des de la pàgina web oficial dels Registradors de la propietat s'informa que si es necessita una nota simple per acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica es pot sol·licitar per correu electrònic al Registre de la Propietat on tingui inscrit seu habitatge habitual o, si escau, a qualsevol dels Registres de la ciutat on tingui la seva residència habitual incorporant necessàriament fotocòpia del DNI de la persona sobre la qual s'hagi d'expedir la informació o, si s'escau, de tots els membres de la unitat familiar. 
 4. Declaració responsable de deutor o deutors relativa al compliment dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients segons el Reial Decret.

Si no pogués aportar algun dels documents requerits, podrà substituir-ho mitjançant una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi de la COVID-19, que li impedeixen aquesta aportació.

Després de la finalització de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues disposarà del termini d'un mes per l'aportació dels documents que no hagués pogut facilitar.

 

Puc accedir a les ajudes transitòries de finançament que regula el Reial decret llei?

Sí.

Ja es poden sol·licitar els préstecs avalats per l’Estat a les entitats bancàries.

S’haurà d’omplir el formulari “Formulario prestamo alquiler OM.pdf” disponible als arxius adjunts al final d’aquesta pàgina.

En el cas de ser beneficiari d’un dels préstecs avalats per l’Estat dins el programa d'ajudes transitòries de finançament, el gran tenidor aixecarà la moratòria en el pagament de la renda de lloguer i el consegüent fraccionament de seves les quotes.

 

 

Arxius adjunts

Modificació excepcional i transitòria de les condicions contractuals d'Arrendament en el cas d'arrendadors no compresos entre els recollits a l'article 4 com a conseqüència de l'impacte Econòmic i Social de la COVID-19.

 

Què puc fer?

 • En primer lloc, contacti a la persona propietària (o al seu administrador/a) i intenti arribar a un acord que sigui adequat per a les dues parts. 
 • Si no hi ha acord i vostè compleix les condicions que s'exposen més abaix,  sol·licitar l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda que preveu el Decret Llei 11/2020. 

A més de les mesures extraordinàries per la COVID-19, vostè pot: 

 • Sol·licitar un ajut al pagament del lloguer a la convocatòria que es publica cada any per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Ara mateix, la convocatòria està tancada però s'obre anualment cap al mes l'abril.
 • Sol·licitar una prestació d'especial urgència per atendre situacions puntuals d’impagaments del lloguer.
 • En els casos més greus, contactar amb els serveis socials municipals per rebre atenció respecte altres necessitats de la llar.

 

Com i fins quan puc sol·licitar l'ajornament o reducció del pagament de la quota?

Si prèviament no s’ha arribat, amb caràcter voluntari, a un acord entre les parts per a l’ajornament o condonació total o parcial del pagament de la renda, es pot presentar una sol·licitud per a l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda a la persona propietària de l'habitatge fins el 2 de juliol de 2020.

Un cop rebuda la sol·licitud, la persona arrendadora ha de comunicar a l'arrendatària, en el termini màxim de 7 dies laborables:

 • si accepta les condicions d'ajornament o de fraccionament ajornat del deute proposades per l’arrendatari.
 • o, si no, les possibles alternatives que planteja en relació amb els mateixes.

 

 

Pot la persona propietària negar-se a oferir l'ajornament? 

Si, a diferència dels grans tenidors i empreses públiques, no estan obligats a concedir un ajornament i poden negar-se. 

Ara bé, per poder accedir a futurs avals i ajuts, caldrà haver sol·licitat aquest ajornament i haver rebut resposta negativa (amb l'excepció de persones amb situació de vulnerabilitat).

Per això és important que es guardi comprovació escrita de la sol·licitud i del rebuig del propietari.

 

Quins ajuts preveu el nou RDL per a pagar el lloguer i com es poden sol·licitar? 

En cas que l’arrendador no accepti cap ajornament, i l’arrendatari compleixi els requisits de vulnerabilitat econòmica que es determinin, el Reial decret llei contempla la possibilitat de:

 • Sol·licitar un préstec a una entitat bancària i que serà destinat exclusivament al pagament de la renda del lloguer, per import de fins a sis mensualitats i a retornar en un període màxim de deu anys.  Aquest préstec no genera cap mena de despesa ni interès, compta amb l’aval de l’Estat a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i ja es pot sol·licitar a l’entitat bancària aportant el formulari omplert “Solicitud préstamos alquiler.pdf” disponible als arxius adjunts al final d’aquesta pàgina.
 • Sol·licitar una subvenció per atendre el pagament parcial o total del lloguer sempre i quan es compleixin determinades condicions, encara per desenvolupar properament.

 

Arxius adjunts

Ajuts al lloguer per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

D'acord amb la Resolució TES/1199/2020, de 29 de maig, a partir del dia 4 de juny del 2020, es suspèn, de forma cautelar, la presentació de sol·licituds d'aquests ajuts, fins que la tramitació i valoració de les sol·licituds ja presentades permetin analitzar la suficiència del crèdit que faci viable la continuació o no de la presentació de noves sol·licituds.

Convocatòria suspesa

 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha publicat les condicions d’accés als ajuts per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual. L’ajut es pot concedir per un import màxim de 6 mesos de la renda de lloguer, des d’abril a setembre de l’any 2020 per un import màxim mensual de 750 €. En el cas de Mataró, l’Oficina Local de l’Habitatge gestiona la campanya col·laborant amb l’Agència de l’Habitatge, oferint tota la informació necessària, assistència i suport al ciutadà.

Aquesta línia d’ajuts  són específics i directes per pagar un màxim de 6 mensualitats de lloguer, des d’abril a setembre del 2020, per un valor màxim de 4.500 € (750 € X 6 mesos).

La subvenció s’adreça a famílies arrendatàries que es trobin en situació d’atur, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o que hagin vist reduïda la seva jornada de treball de manera que els suposi una pèrdua d’ingressos.

Els destinataris són famílies amb despeses de lloguer i dels subministraments bàsics que superin el 35% dels seus ingressos. L’ajut que es concedirà serà directa i s’haurà de destinar o bé a pagar la quota mensual del lloguer o bé a cancel·lar els microcrèdits que la família hagi demanat.

La sol·licitud s’ha de presentar preferentment de forma telemàtica. Tota la informació,requisits, documentació i tràmit AQUI

Com a alternativa, per fer la sol·licitud de forma presencial, es pot demanar cita prèvia a l'Oficina Local d'Habitatge de Mataró per un dels següents canals:

 

Pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer de l'habitatge habitual per una període màxim de 6 mesos, quan aquests finalitzin entre el dia 2 d’abril de 2020 i el dia en que hagin transcorregut 2 mesos des de que es posi fi a l’estat d’alarma (Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, relacionades amb el lloguer de l’habitatge habitual).

 

Què puc fer?

 • En primer lloc, contacti a la persona propietària (o al seu administrador/a) i intenti arribar a un acord que sigui adequat per a les dues parts. 
 • Si no s'arriba a un acord, sempre que el contracte finalitzi després del 2 d'abril i abans del dia en que faci 2 mesos des de la finalització de l'estat d'alarma, té dret a una pròrroga del contracte de lloguer per un màxim de 6 mesos.

 

Com ho he de fer?

 • NO es tracta d'una pròrroga automàtica. Cal que el llogater ho sol·liciti a la persona propietària, si pot ser per algun mitjà que permeti tenir una constància que s'ha fet la sol·licitud. Al final d'aquesta pàgina pot descarregar un model tipus per a fer aquesta sol·licitud al propietari.
 • El propietari està obligat a acceptar aquesta pròrroga extraordinària. 

 

Quins són els requisits que he de complir?

 • El Reial Decret no estableix cap requisit que l'arrendatari hagi de complir. 

 

Arxius adjunts

Descripció de la moratòria per al pagament de la meva hipoteca prevista en el Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19 i el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

 

Què és i quin és el seu objectiu?

Des del passat 19 de març fins a un mes després de la finalització de l’estat d’alarma es pot presentar una sol·licitud davant l’entitat financera amb la que es va signar el préstec o el crèdit hipotecari del seu habitatge habitual perquè suspengui el pagament del deute hipotecari (amortització de capital i interessos) durant el termini d’un mes, sense perjudici de les pròrrogues que puguin acordar-se per part del govern espanyol i, durant aquest termini no es podran meritar interessos, no es podran cobrar interessos moratoris ni es podran aplicar la clàusula de venciment anticipat del contracte. 

Així mateix, l’entitat financera disposa de 15 dies per concedir la moratòria sempre que es compleixin els requisits del punt següent.

Una vegada concedida la moratòria l’entitat financera ha de comunicar al Banc d’Espanya la seva existència i duració a efectes comptables i de no imputació d’aquesta en el còmput de provisions de risc.

D’altra banda, la persona deutora d’un crèdit o préstec garantit amb hipoteca que s’hagi beneficiat de les mesures de moratòria sense reunir els requisits de vulnerabilitat econòmica exigits, serà responsable dels danys i perjudicis que s’hagin pogut produir, així com de totes les despeses generades per l’aplicació d’aquestes mesures de flexibilització, sense perjudici de les responsabilitats d’altre ordre que la conducta de la persona deutora hagi pogut donar lloc. L’import dels danys, perjudicis i despeses no pot ser inferior al benefici indegudament obtingut per la persona deutora per l’aplicació de la norma.

També incorrerà en responsabilitat la persona deutora que voluntàriament o deliberada busqui situar-se o mantenir-se en els supòsits de vulnerabilitat econòmica amb la finalitat d’obtenir l’aplicació d’aquestes mesures, fet que ha d’acreditar l’entitat financera que tingués concertat el préstec o crèdit.

 

Quins són els requisits?

 1. Que la persona deutora hipotecària estigui en situació d’atur o, si és empresari o professional, que pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o que hagi de suportar una caiguda de les vendes de més del 40%.
 2. Que els ingressos familiars, del mes anterior a la sol·licitud, no superin els 1.613,52 euros mensuals. No obstant això, aquest màxim s’amplia a 2.151,36 euros mensuals quan la unitat familiar, que està composta pels cònjuges i els seus descendents sota tutela que conviuen junts, tinguin algun membre amb una discapacitat reconeguda superior del 33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb una malaltia greu que l’incapaciti per a treballar. Si és la persona deutora principal qui pateix aquesta discapacitat, el límit d’ingressos augmenta fins els 2.689,20 euros mensuals. A més, aquests ingressos màxims es podran incrementar en 53,78 euros per cada fill a càrrec o 80,67 euros per fill, si la família és monoparental.
 3. Que la quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, aigua, gas, telèfon, quota de la comunitat) superi el 35% dels ingressos nets familiars.
 4. Que com a conseqüència de l’emergència sanitària, la càrrega hipotecària en relació amb els ingressos s’hagi multiplicat per almenys 1,3.

Aquesta mesura també es fa extensiva a les persones fiadores, avaladores i hipotecants no deutores que es trobin en els supòsits de vulnerabilitat econòmica anteriors, les quals també podran exigir que l’entitat esgoti el patrimoni de la persona deutora principal, abans de dirigir la reclamació del deute contra elles, encara que en el contracte s’hagi renunciat al benefici d’excussió.

 

Quina documentació cal presentar?

A part de la sol·licitud de la moratòria, davant de l’entitat financera també s’ha de presentar la documentació següent:

a)    Certificat de la prestació d’atur amb la quantitat mensual.
 
b)    Si és empresari o professional i cessa l’activitat, el certificat de declaració de cessament d’activitat emès per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
 
c)    Llibre de família.
 
d)    Certificat col·lectiu d’empadronament històric.
 
e)    Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent.
 
f)    Nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
 
g)    Escriptures de compravenda de l’habitatge i de concessió del préstec o crèdit hipotecari.
 
h)    Declaració responsable de les persones deutores conforme compleixen els requisits exigits.
 

Quina és la data límit en què es pot sol·licitar?

Des del passat 19 de març fins a un mes després de la finalització de l’estat d’alarma es pot presentar una sol·licitud davant l’entitat financera amb la que es va signar el préstec o el crèdit hipotecari.

 

Com i on es pot presentar la sol·licitud?

La sol·licitud s'ha de presentar a l'entitat financera amb la que té la hipoteca

 

On puc rebre més informació?

Per consultes o assessorament us podeu adreçar al servei d’Ofideute, a través del correu ofideute@gencat.cat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Arxius adjunts

Suspensió de procediment de desnonament i dels llançaments en cas de llars vulnerables sense alternativa habitacional durant un termini màxim de 6 mesos des del dia 2 d’abril de 2020, data de l’entrada en vigor del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

Amb la finalització de l'estat d'alarma, quan es tramitin procediments de desnonament regulat en la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, derivat de contractes d'arrendament d'habitatge subjectes a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, si la persona arrendatària acredita davant el Jutjat trobar-se en una situació de vulnerabilitat social o econòmica sobrevinguda com a conseqüència dels efectes de l'expansió del COVID- 19, que li impossibiliti trobar una alternativa habitacional per a ell/a i per a les persones amb les que convisqui, aquesta circumstància serà comunicada pel lletrat de l'Administració de Justícia als serveis socials competents i s'iniciarà una suspensió extraordinària de l'acte de llançament.

Si no estigués assenyalat el llançament per no haver-se exhaurit el termini de 10 dies al que fa referència l’article 440.3 de la LEC no haver-se celebrat la vista, se suspendrà el termini o la celebració de la vista fins que s'adoptin les mesures que els serveis socials competents estimin oportunes.

El període màxim de suspensió és de 6 mesos des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei.

A més, el passat 13 de març el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va acordar la suspensió d’actuacions judicials programades que no tinguessin el caràcter d’urgents, entre les quals es troben els procediments judicials d’execució hipotecària, de desnonament per manca de pagament i d’expiració de contracte i de desnonament per no disposar de títol habilitant a l’habitatge i els llançaments que se’n deriven.

 

Document Tipus de resposta per part d'un propietari a una sol·licitud d'ajornament de lloguer.

application/msword Resposta a una sol·licitud d'ajornament.doc — 51.5 KB