Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament aprova un Pla de millora per mantenir una estètica unitària del conjunt de cases de Ciutat Jardí

Escoltar

L’Ajuntament aprova un Pla de millora per mantenir una estètica unitària del conjunt de cases de Ciutat Jardí

El Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment dijous passat, 8 d’abril, el Pla de millora urbana de reordenació volumètrica de les cases de la Ciutat Jardí que tenen façana a la carretera de Mata i a l’avinguda d’Amèrica. L’objectiu és que, per a futures reformes, els propietaris mantinguin la façana de planta baixa, permetent ampliar fins a dues plantes més però amb una estètica de conjunt.

Les cases de la Ciutat Jardí van ser construïdes entre 1946-1960, rescatant un projecte de 1924 de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Mataró que no s’havia arribat a executar. Es tractava d’habitatges entre mitgeres d’una única planta, situats bàsicament al perímetre de la Ciutat Jardí, amb façana a la carretera de Mata i a l’avinguda d’Amèrica.

El Pla General de 1977 augmenta l’alçada de les cases d’1 planta a 3 i la fondària de 8 a 12 metres per a futures reformes, i el Pla General d’Ordenació de Mataró (PGOM) de 1996 manté aquest canvi tot qualificant-les com a conjunt unitari. Per la seva banda, el Pla especial del patrimoni arquitectònic i ambiental de Mataró les va catalogar al 2002 com a conjunt d’interès tipològic, nivell de protecció D, considerant que calia mantenir una unitat de composició.

Al llarg dels anys, el conjunt s’ha anat modificant sense cap criteri concret ni pauta de conjunt, ja que mai s’ha redactat l’estudi de detall que, segons el PGOM, havia de regular la composició de façana i volumetria de les cases. Prop del 44 % de les 18 edificacions amb façana a la carretera de Mata i les 23 finques de l’avinguda d’Amèrica han modificat l’edificació original aixecant una o dues plantes. El resultat és un conjunt que no està cohesionat, poc harmoniós i poc respectuós amb l’entorn.

Els objectiu del Pla de millora aprovat pel Ple són: fer possible l’aplicació dels paràmetres d’edificabilitat i ús establerts pel PGOM mantenint a la vegada el respecte al conjunt d’interès tipològic, ambiental i compositiu; i establir criteris clars per la futura concessió de llicències.


Planejament proposat

El Pla de millora permetrà que les parcel·les amb façana a dos carrers ocupin part del pati d’illa per a l’ús de garatge, sense excedir l’edificabilitat màxima de la parcel·la.

Es prohibeix l’agrupació de parcel·les originàries per evitar distorsions en el model del conjunt.

Per a futures reformes s’ha de mantenir íntegrament la façana de la planta baixa original. No es permeten noves obertures ni modificar les actuals originàries. La planta baixa farà de sòcol de tot el nou conjunt i serà la referència al projecte original de la Ciutat Jardí. Mantindrà les obertures, el revestiment, materials i cromatisme actual. S’admetrà excepcionalment l’enderroc de la planta quan l’aixecament de plantes pis sigui tècnicament incompatible. Llavors caldrà justificar-ho tècnicament i reconstruir de manera fidedigna la façana original.

Les plantes pis tindran tres obertures per planta d’un metre d’amplada i s’admetrà l’agrupació màxima de dos mòduls d’obertures. Les persianes seran corredisses de llibret, per fora de la façana. El revestiment, fusteries i persianes seran de color blanc o gris plata anoditzat. S’admetrà terrassa no coberta a la façana que doni al pati de la segona planta pis. La coberta serà inclinada a dues aigües.

Tant si s’aixeca només una planta pis com dues, la composició de la façana de l’edificació al pati d’illa serà lliure, amb l’única condició que revestiment sigui de color blanc i les fusteries i persianes blanc o gris plata. El Pla de millora també regula les característiques de les façanes laterals i secundàries.

Queden excloses del Pla de millora urbana les següents edificacions:

  • Edificacions del carrer de Sant Antoni M. Claret, on l’amplada del carrer (4 metres) entra en contradicció amb el nombre de plantes establertes pel Pla General (3).

  • Edificacions del carrer de Pompeu Serra, en tractar-se d’habitatges amb pati davanter que no formen part del mateix conjunt tipològic.

  • Les edificacions de les parcel·les entre els núm. 60 i 68 de l’avinguda d’Amèrica, per no mantenir les mateixes característiques de composició i volumetria de la resta del conjunt.


El Pla de millora urbana de reordenació volumètrica del conjunt unitari de la Ciutat Jardí, va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local el 9 de novembre de 2020, i es van suspendre les llicències en tot l’àmbit de la modificació pel termini màxim de dos any o fins a l’aprovació del nou planejament.

Durant el termini d’exposició pública les persones afectades han rebut notificació individual sobre el nou planejament i només s’ha presentat un escrit amb 4 al·legacions, que s’han estimat en part. L’Ajuntament també ha rebut consultes que han provocat canvis o puntualitzacions en el document. Un cop aprovat ara provisionalment pel Ple només falta el vistiplau definitiu de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona per a l’entrada en vigor.


Galeria d'Imatges

Publicat a