Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Esquerra demana fiscalitzar els serveis concessionats de l'Ajuntament

Escoltar
Logo de Grup municipal ERC-AM

Grup municipal ERC-AM

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal ERC-AM

Esquerra demana fiscalitzar els serveis concessionats de l'Ajuntament

Molts dels serveis titularitat de l’ajuntament són gestionats de forma indirecta per part d’empreses externes. Els serveis prestats van des de la neteja d’edificis, equipaments i empreses municipals, fins al servei d’atenció domiciliària a les persones (SAD), entre molts d’altres.

La gestió indirecta d’un servei a través d’una concessió administrativa no eximeix a l’administració de la responsabilitat de vetllar pel seu bon funcionament. Ans al contrari, l’administració està obligada a controlar-lo i fiscalitzar-lo, ja que la responsabilitat de la qualitat de la prestació d’aquests serveis és de l’Ajuntament.

Les administracions públiques,  amb la finalitat de garantir l’interès públic objecte del contracte concessionat tenen atribuïdes determinades potestats i prerrogatives com són, el rescat de la concessió per part de l’administració, l’assumpció temporal de l’execució directa del servei en el cas de que el concessionari no el prestés o la potestat d’ordenar variacions i/o modificacions del servei que aconselli l’interès públic.

Així doncs, aquestes tasques de direcció, inspecció i sanció, són importantíssimes, i el seu exercici insuficient o incorrecte podria mantenir inadvertides males praxis o incompliments dels plecs, inclús amb responsabilitat administrativa si causés lesions a la pròpia administració o a tercers (tal com es recull en la LRBRL i TRLCSP).

Donat que actualment aquesta tasca de control, seguiment i fiscalització no està planificada per ser exercida de forma sistematitzada, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana - MES presentem una Proposta de Resolució al proper Ple de l'ajuntament i demanem:

- PRIMER.- El Govern implementarà, a l’àrea d’Administració General i Bona Governança, un servei de control i seguiment de la qualitat dels serveis públics gestionats de forma indirecta, en base als indicadors corresponents, per avaluar  el grau d’acompliment dels plecs de condicions administratius i tècnics i del contingut general de les ofertes guanyadores. 
 
- SEGON.- El Govern planificarà els mitjans materials, econòmics i humans necessaris per la implementació de l’esmentat servei.

- TERCER.- Els acords precedents es desenvoluparan en un període màxim de 6 mesos a comptar des de l’aprovació de la present proposta de resolució.