Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Escoltar

La Junta de Portaveus és l’òrgan municipal que, sota la presidència de l’Alcaldia, agrupa tots els portaveus dels grups municipals. La secretaria de la Junta correspon al secretari/a de la Corporació o a la persona en qui delegui. Cada grup municipal designa el seu Portaveu i un substitut que, en cas d’absència del titular, actuarà de manera automàtica.

La Junta de Portaveus assessora l’alcalde o alcaldessa en qüestions d’ordre relatives al Ple municipal. També pot prendre acords de naturalesa decisòria en els següents casos:

a) Acorda les declaracions institucionals que consideri oportunes sobre matèries d’interès polític, general o d’abast supramunicipal. L’alcalde o alcaldessa dona compte al primer Ple ordinari de les declaracions institucionals aprovades per la Junta de Portaveus.

b) La Junta de Portaveus també pot prendre acords sobre els assumptes i matèries que li vinguin conferits pel Reglament Orgànic Municipal o li delegui un òrgan municipal amb facultats decisòries originàries.

 

On i quan se celebra?

Les sessions de la Junta de Portaveus poden ser ordinàries o extraordinàries. Les ordinàries són les convocades per l’Alcaldia amb caràcter previ a la celebració d’un Ple ordinari o extraordinari. Les sessions extraordinàries són les convocades per l’Alcaldia a iniciativa pròpia o de dos grups municipals, sense que cap d’ells pugui demanar més de tres a l’any.

 

Règim de funcionament

La Junta està presidida per l’alcalde o alcaldessa, i es considera constituïda amb la presència de la tercera part dels seus membres, amb un mínim de tres, alcalde inclòs. Els acords de la Junta s’adopten per majoria simple. Les votacions s’efectuen per vot ponderat dels representants dels grups municipals, més el de l’alcalde o alcaldessa, que té el valor d’un vot.

 

Més informació sobre el funcionament de la Junta de Govern al Reglament Orgànic Municipal.

 

Composició actual

President
David Bote Paz (Alcalde) (PSC-CP)

Portaveus